Bird­Li­fe Suo­men vuo­den lin­tu 2024 on erit­täin uha­na­lai­nen sel­kä­lok­ki. Suo­mes­sa esiin­ty­vä sel­kä­lo­kin mus­ta­sel­käi­nen ala­la­ji on maa­il­man suo­ma­lai­sin lin­tu. Sen maa­il­man­kan­nas­ta noin puo­let pe­sii meil­lä. La­jin ny­kyi­nen pe­si­mä­kan­ta sel­vi­te­tään tänä ke­sä­nä.

Sel­kä­lo­kin pe­si­mä­kan­ta on vuo­den lin­tu -hank­keis­sa sel­vi­tet­ty jo kah­des­ti ai­kai­sem­min: vuo­si­na 2003 ja 2013. Tu­lok­set osoit­ta­vat la­jin vä­he­ne­vän no­pe­as­ti. Vuon­na 2013 sel­kä­lok­ke­ja ar­vi­oi­tiin pe­si­vän Suo­mes­sa enää noin 7 000 pa­ria.

Sel­kä­lok­kien vä­he­ne­mi­nen joh­tuu muun mu­as­sa tal­veh­ti­mi­sa­lu­eil­la saa­duis­ta ym­pä­ris­tö­myr­kyis­tä, min­kin ai­heut­ta­mis­ta pe­sä­tu­hois­ta ja kil­pai­lus­ta har­maa­lo­kin kans­sa. Ih­mi­sen ai­heut­ta­ma häi­riö joh­taa usein pe­sin­tö­jen epä­on­nis­tu­mi­seen, ja sel­kä­lok­ke­ja myös am­mu­taan, kun laji se­koi­te­taan rau­hoit­ta­mat­to­miin har­maa- ja me­ri­lok­kei­hin.

Sel­kä­lo­kin suo­je­le­mi­sek­si tär­ke­ää on an­taa lin­nuil­le pe­si­mä­rau­ha. Me­ren­saa­ris­tos­sa ja jär­vien sel­kä­ve­sil­lä useim­mi­ten yh­dys­kun­ti­na pe­si­vän sel­kä­lo­kin pe­si­mä­pai­koil­le ei pidä ran­tau­tua. Pit­kiä ra­vin­non­han­kin­ta­len­to­ja te­ke­vien sel­kä­lok­kien pe­si­mä- ja ruo­kai­lu­pai­kat sekä len­to­rei­tit on otet­ta­va huo­mi­oon myös esi­mer­kik­si tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­sa.

Tu­le­van ke­sän sel­kä­lok­ki­kar­toi­tuk­sia koor­di­noi­vat Bird­Li­fen alu­eel­li­set jä­se­nyh­dis­tyk­set. Kaik­ki ha­vain­not sel­kä­lo­kis­ta ovat ter­ve­tul­lei­ta, ja ne voi il­moit­taa Bird­Li­fen Tii­ra-lin­tu­tie­to­pal­ve­luun. Bird­Li­fe toi­voo myös tie­to­ja esi­mer­kik­si pe­si­mä­ko­lo­ni­oi­den häi­rin­näs­tä tai muis­ta la­jin pe­sin­tää uh­kaa­vis­ta te­ki­jöis­tä.