Po­rin Ete­lä­ran­ta val­mis­tui pa­raa­ti­kun­toon ke­sän kyn­nyk­sel­lä. Mit­ta­va re­mont­ti kes­ti va­jaat kak­si vuot­ta ja mak­soi noin kah­dek­san mil­joo­naa eu­roa. Ar­voon­sa pa­lan­nut jo­ki­ran­ta tar­vit­see nyt vä­keä ja ta­pah­tu­mia. Alu­een en­sim­mäi­nen suu­ri koi­tos näh­tiin pa­ri­sen viik­koa sit­ten, kun Suo­mi­A­ree­nan Ran­nan la­val­la jär­jes­tet­tiin kol­mi­sen­kym­men­tä ta­pah­tu­maa. Ko­ko­nai­suus toi­mi hy­vin.

En­si vii­kol­la jär­jes­te­tään Pori Jazz, ja nyt tois­ta ker­taa eri ai­kaan kuin Suo­mi­A­ree­na. Pori Jazz piti jaz­z­ka­tua vuo­si­kym­me­net Ete­lä­ran­nas­sa. Vuo­des­ta 2018 läh­tien jaz­z­ka­tu on ol­lut kui­ten­kin Kir­ju­rin­luo­dos­sa jaz­z­puis­to ni­mel­lä. Asi­al­la on puo­len­sa ja puo­len­sa. Ko­ko­nai­suus toi­mii Kir­ju­rin­luo­dos­sa­kin, mut­ta toi­saal­ta jaz­z­ka­dun puut­tu­mi­nen jät­tää Ete­lä­ran­nan ja kau­pun­ki­kes­kus­tan osin etäi­sek­si fes­ti­vaa­lis­ta. Vie­lä täl­le vuo­del­le oli uto­pis­tis­ta aja­tel­la, et­tä jaz­z­ka­tu oli­si voi­nut ol­la juu­ri val­mis­tu­nees­sa Ete­lä­ran­nas­sa.

Suo­mi­A­ree­na ja Pori Jazz ovat kum­pi­kin tär­kei­tä ta­pah­tu­mia Po­ril­le. Nii­den pe­rus­teel­la muo­dos­tuu mo­nel­le Pori-kuva, ta­pah­tu­miin osal­lis­tuu kym­me­ni­ä­tu­han­sia kä­vi­jöi­tä, joi­den os­to­voi­ma nä­kyy po­ri­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä. Eri­tyi­ses­ti Suo­mi­A­ree­na tuo pal­jon ky­syn­tää Po­rin kes­kus­taan, kun ta­pah­tu­ma­la­vat ja kan­sa­lais­to­ri ovat kes­kel­lä kau­pun­kia.

Po­rin kes­kus­tan­kin elin­voi­ma tar­vit­see li­sää ky­syn­tää. Iko­ni­sen Ant­ti Ai­ri­on liik­keen lo­pet­ta­mi­nen ker­too ikä­vää ajan­ku­vaa kau­pun­ki­kes­kus­tois­ta ylei­sem­min­kin. Nyt kun Ete­lä­ran­nan kor­jaus on teh­ty ja ran­ta val­mis, se ikään kuin huu­taa sin­ne ta­pah­tu­mia. Moni kai­paa jaz­z­ka­tua Ete­lä­ran­taan. Toi­voa so­pii, et­tä jaz­z­ka­tu sin­ne pa­lai­si. Sa­moin moni toi­voo pe­rin­teis­ten si­lak­ka­mark­ki­noi­den pa­luu­ta Ete­lä­ran­taan. Paik­ka so­pi­si mo­nel­le muul­le­kin ta­pah­tu­mal­la ja pe­rin­teis­ten ta­pah­tu­mien kyl­keen so­pi­vil­le uu­sil­le ta­pah­tu­mil­le.

Ete­lä­ran­ta on nyt ar­voi­sen­sa oloi­nen. Sin­ne on kui­ten­kin saa­ta­va li­sää eri­lai­sia ta­pah­tu­mia, jot­ta ih­mi­set tu­le­vat ran­taan. Ete­lä­ran­nan ta­pah­tu­mil­la on myös myön­teis­tä hei­jas­tus­ta laa­jem­min­kin koko Po­rin kes­kus­ta-alu­een elin­voi­maan.

Kim Huo­vin­lah­ti

Pää­toi­mit­ta­ja