Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Pre­si­dent­tieh­dok­kaat Ale­xan­der Stubb ja Pek­ka Haa­vis­to oli­vat Ylen vaa­li­väit­te­lys­sä tors­tai­na yhä eri lin­joil­la sii­tä, kan­nat­tai­si­ko Suo­men pre­si­den­tin vas­ta­ta pu­he­li­meen, jos Ve­nä­jän joh­ta­ja Vla­di­mir Pu­tin soit­taa. Haa­vis­to vas­tai­si Pu­ti­nin pu­he­lin­soit­toon, Stubb puo­les­taan ei.

Haa­vis­ton mu­kaan on tär­ke­ää, et­tä Suo­mi pi­tää yl­lä dip­lo­maat­ti­sia suh­tei­ta nii­hin mai­hin, joi­den kans­sa Suo­mel­la sel­lai­set on.

– Jos jon­kin maan val­ti­on­pää­mies soit­taa, ai­noa mah­dol­li­nen vas­taa­ja on toi­sen maan val­ti­on­pää­mies. Ot­tai­sin tot­ta kai in­for­maa­ti­on vas­taan, Haa­vis­to sa­noi Ylel­lä.

Hän pe­rus­te­li kan­taan­sa sa­no­mal­la, et­tä sil­loin kun soi­te­taan, on ai­na jo­kin vies­ti.

– Se vies­ti oli­si erit­täin tär­ke­ää kes­kus­te­lut­taa mei­dän liit­to­lais­tem­me kans­sa, Na­ton ja EU:n kans­sa, Haa­vis­to sa­noi.

– Sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa, jos­sa vies­te­jä tu­lee, joku on ai­na vies­tin vas­taa­not­ta­ja. Jos näi­tä vies­te­jä teh­dään Suo­men yli, em­me ole sii­nä vies­tin­vaih­dos­sa mu­ka­na, mut­ta mei­dän tap­pi­ok­sem­me.

Stubb oli edel­leen sitä miel­tä, et­tä hän ei vas­tai­si Pu­ti­nin pu­he­lin­soit­toon.

Stub­bin mu­kaan ky­sees­sä oli­si mal­lie­si­merk­ki sii­tä, et­tä "Pu­tin tu­li­si is­ke­mään ja ko­vaa, pro­pa­gan­daa Suo­mea vas­taan ja Ve­nä­jäl­lä ja muu­toin".

– Me näyt­täi­sim­me va­li­tet­ta­vas­ti sii­nä ta­pauk­ses­sa Ve­nä­jän puu­de­lil­ta. Ja sin­ne em­me ha­lua men­nä, Stubb sa­noi Ylel­lä.

Tors­tai-il­lan sa­nan­vaih­don taus­tal­la oli pre­si­dent­tieh­dok­kai­den ai­em­pi kes­kus­te­lu Ylen A-stu­di­os­sa vii­me vii­kol­la. Ko­koo­muk­sen Stub­bil­ta ja vih­rei­den tu­ke­mal­ta Haa­vis­tol­ta ky­syt­tiin sil­loin, ot­tai­si­vat­ko he pre­si­den­tik­si va­lin­tan­sa jäl­keen vas­taan on­nit­te­lu­soi­ton Pu­ti­nil­ta.