Sai­la Kiut­tu, San­na Ni­ku­la, Vii­vi Sal­mi­nen / STT

Hal­li­tus val­mis­te­lee itä­ra­jan ti­lan­tee­seen vas­taa­mi­sek­si sel­lai­sia uu­sia toi­men­pi­tei­tä, joil­la on riit­tä­väs­ti vai­kut­ta­vuut­ta. Esi­tys on vie­lä te­keil­lä si­sä­mi­nis­te­ri­ön joh­dol­la, ei­kä STT:lle ole vah­vis­tet­tu, on­ko kyse koko itä­ra­jan sul­ke­mi­ses­ta.

– Täl­lä ny­kyi­sel­lä toi­men­pi­teel­lä ei vält­tä­mät­tä saa­tu sitä lop­pu­tu­le­maa ai­kai­sek­si, mikä oli taus­tal­la (aja­tuk­se­na), ker­toi eräs läh­de STT:lle.

Hän viit­taa vii­me vii­kol­la teh­tyi­hin pää­tök­siin, joil­la Kaak­kois-Suo­men kol­me ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa sekä Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­paik­ka Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton alu­eel­la ovat ol­leet sul­jet­tui­na per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­ses­tä yös­tä läh­tien.

Hal­li­tus­läh­teis­tä ker­ro­taan, et­tä tois­tai­sek­si ei ole so­vit­tu sii­tä, ko­koon­tuu­ko val­ti­o­neu­vos­to jo tä­nään yli­mää­räi­seen is­tun­toon päät­tä­mään asi­as­ta.

Jä­re­äm­piä toi­men­pi­tei­tä poh­dit­ta­es­sa hal­li­tus jou­tuu STT:n tie­to­jen mu­kaan ar­vi­oi­maan tark­kaan Ve­nä­jän toi­min­taa ja ta­voit­tei­ta ja sitä, mi­hin Ve­nä­jä on val­mis.

– On sel­vää, et­tä Ve­nä­jän toi­min­ta­pa­let­ti on hy­vin­kin laa­ja, yk­si läh­de sa­noi.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) vie­rai­li ei­len Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la ja ker­toi Suo­men te­ke­vän tar­vit­ta­es­sa no­pe­as­ti li­sä­toi­mia, jos ny­kyi­nen toi­min­ta itä­ra­jal­la jat­kuu.

En­nen kuin si­sä­mi­nis­te­ri­ön vir­ka­vas­tuul­la teh­ty esi­tys esi­te­tään, pi­tää vie­lä teh­dä oi­keu­del­li­nen ar­vi­oin­ti ja saa­da oi­keus­kans­le­rin puol­to.

STT ker­toi jo ei­len saa­mien­sa tie­to­jen mu­kaan, et­tä si­sä­mi­nis­te­ri­ös­sä on val­mis­tel­tu kah­ta eri vaih­to­eh­toa ra­ja­ti­lan­tee­seen vas­taa­mi­seen. Toi­nen vaih­to­eh­dois­ta on se, et­tä itä­ra­ja sul­jet­tai­siin ko­ko­naan, ja toi­nen vaih­to­eh­to on lie­vem­pi.

Hal­li­tus päät­ti vii­me vii­kol­la sul­kea ai­em­min mai­ni­tut nel­jä ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa puut­tu­ak­seen tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den kas­va­nee­seen mää­rään, jota epäil­lään Ve­nä­jän hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sek­si. Kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­nen on tois­tai­sek­si kes­ki­tet­ty Var­tiuk­sen ja Sal­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) mu­kaan täl­lä het­kel­lä val­mis­tel­laan tii­viis­ti esi­tyk­siä, joil­la itä­ra­jan ti­lan­ne py­ri­tään rau­hoit­ta­maan. Hän kom­men­toi asi­aa toi­mit­ta­jil­le edus­kun­nas­sa.

Or­po sa­noi odot­ta­van­sa esi­tyk­siä no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la. Hä­nen mu­kaan­sa tä­män päi­vän ai­ka­na ha­e­taan rat­kai­su­e­si­tyk­siä ja mah­dol­li­sia pää­tök­siä.

Hal­li­tuk­sen toi­mien kes­kei­nen ta­voi­te on Or­pon mu­kaan saa­da il­miö lop­pu­maan.

Or­po ei vas­tan­nut ky­sy­myk­seen, on­ko ai­nut vaih­to­eh­to itä­ra­jan sul­ke­mi­nen ko­ko­naan.

– Pi­tää nyt het­ki malt­taa. Hal­li­tuk­sen tah­to­ti­la on sel­vä. Me ha­lu­am­me il­mi­ön lop­pu­maan, et­tä siir­to­lai­sia ei siir­re­tä vas­ten tah­to­aan ra­jal­la. Se on vai­kut­ta­mis­ta ja vai­kut­ta­mi­seen pyr­ki­mis­tä, Or­po sa­noi.

Hä­nen mu­kaan­sa nyt kat­so­taan, mit­kä kei­not ote­taan käyt­töön.

– Nii­tä tu­lee, mut­ta mei­dän täy­tyy ot­taa myös­kin huo­mi­oon lain­sää­dän­tö, mikä Suo­mel­la on. Tämä vaa­tii huo­lel­li­sen val­mis­te­lun, mut­ta teem­me sen ri­pe­äs­ti, Or­po sa­noo.