Po­rin kau­pun­ki on käyn­nis­tä­nyt huu­to­kau­pan La­vi­as­sa si­jait­se­van en­ti­sen kun­nan­ta­lon myy­mi­sek­si. 1900-lu­vun alus­sa val­mis­tu­nut näyt­tä­vä kak­si­ker­rok­si­nen puu­ra­ken­nus on toi­mi­nut ai­em­min myös hu­vi­la­na, ap­teek­ki­na ja päi­vä­ko­ti­na. Kiin­teis­tön huu­to­kaup­pa-ai­ka päät­tyy sun­nun­tai­na 4. ke­sä­kuu­ta.

Van­ha kun­nan­ta­lo siir­tyi Po­rin kau­pun­gin omis­tuk­seen La­vi­an kun­ta­lii­tok­sen yh­tey­des­sä, ja vuon­na 2016 se muu­tet­tiin päi­vä­ko­ti­käyt­töön. Päi­vä­ko­ti­toi­min­ta on sit­tem­min siir­ty­nyt La­vi­an Mo­ni­toi­mi­ti­laan ja van­ha päi­vä­ko­ti­ra­ken­nus on jää­nyt kau­pun­gil­le tar­peet­to­mak­si.

Osoit­tees­sa Kes­kus­tan­tie 2 si­jait­se­van ra­ken­nuk­sen huo­ne­a­la on 428 ne­li­ö­met­riä. Pää­ra­ken­nuk­sen li­säk­si ton­til­la on luon­non­ki­vis­tä ra­ken­net­tu maa­kel­la­ri.

– Koh­de oli myyn­nis­sä myös vii­me vuon­na, mut­ta sil­loin tar­jouk­sia ei saa­tu. Nyt ra­ken­nus­ta kau­pa­taan il­man poh­ja­hin­taa ja toi­vom­me tä­män saa­van po­ten­ti­aa­li­sia os­ta­ja­eh­dok­kai­ta liik­keel­le, ker­too kiin­teis­tö­a­si­a­mies Juha Luo­ma Po­rin kau­pun­gil­ta.