Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­si ko­kouk­ses­saan 23. tam­mi­kuu­ta Pal­ve­lu­lii­ke­lai­tok­sen joh­ta­jak­si Jani Sun­del­lin.

Pää­tös syn­tyi ko­kouk­ses­sa pi­de­tyn vir­ka­vaa­lin jäl­keen, jos­sa ää­niä an­net­tiin 59, yk­si ää­ni hy­lät­tiin. Ää­net ja­kau­tui­vat kol­men ha­ki­jan kes­ken seu­raa­vas­ti: Mar­juk­ka Pa­lin 16 ään­tä, Jani Sun­dell 41 ään­tä ja Kati Moi­sio 1 ää­ni.

Po­rin Pal­ve­lu­lii­ke­lai­tok­sen joh­ta­jan vir­ka oli jul­ki­ses­ti ha­et­ta­va­na 7.–21.11.2022. Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä vir­kaa haki seit­se­män hen­ki­löä. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen aset­ta­ma haas­tat­te­lu­ryh­mä haas­tat­te­li jou­lu­kuus­sa nel­jää ha­ki­jaa.

Vi­ran­täy­tös­sä nou­da­te­taan kuu­den kuu­kau­den ko­eai­kaa. Pal­ve­lu­lii­ke­lai­tok­sen joh­ta­jan pal­kas­ta päät­tää kau­pun­gin­hal­li­tus.

Po­rin Pal­ve­lu­lii­ke­lai­tok­sen teh­tä­vä­nä on tuot­taa ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lui­ta kau­pun­ki­kon­ser­nil­le.