Vii­vi Sal­mi­nen / STT

Jul­ki­suu­des­ta tu­tuil­la tu­ki­joil­la py­ri­tään muo­vaa­maan pre­si­dent­tieh­dok­kaan ima­goa ja saa­maan nä­ky­vyyt­tä. Muun mu­as­sa täl­lai­sia asi­oi­ta STT:n haas­tat­te­le­mat asi­an­tun­ti­jat toi­vat esiin, kun STT ky­syi, mi­hin niin sa­no­tuil­la julk­kis­tu­ki­joil­la py­ri­tään.

– Näen tä­män en­si­si­jai­ses­ti eh­dok­kaan hen­ki­lö­ku­van ra­ken­ta­mi­sen mo­ni­puo­lis­ta­mi­se­na, sa­noo eri­kois­tut­ki­ja Kim­mo Elo edus­kun­ta­tut­ki­muk­sen kes­kuk­ses­ta.

Gal­lup­kär­jes­sä ole­vat eh­dok­kaat, Ale­xan­der Stubb ja Pek­ka Haa­vis­to, ovat mo­lem­mat ke­rän­neet tu­ki­jouk­koi­hin­sa liu­dan ni­mek­käi­tä tu­ki­joi­ta yh­teis­kun­nan eri sek­to­reil­ta.

– Mu­kaan ta­voi­tel­laan hy­vin eri­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka edus­ta­vat hy­vin­kin eri­lai­sia ryh­miä. Nuo­ria, van­ho­ja, eri­lai­sia am­mat­te­ja ja mui­ta pro­fii­le­ja liu­den­ta­maan kä­si­tys­tä eh­dok­kaas­ta jon­kin tie­tyn ryh­män tai puo­lu­een eh­dok­kaa­na, Elo sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa sekä Stub­bil­la et­tä Haa­vis­tol­la on mo­lem­mil­la sel­lai­nen ima­go, joka kiin­nit­tyy vah­vas­ti tiet­tyi­hin po­liit­ti­siin ryh­miin – Haa­vis­to vih­rei­siin ja Stubb hy­vä­tu­loi­seen, hy­vin­voi­vaan ko­koo­mu­sää­nes­tä­jään.

– Pyr­ki­myk­se­nä on kan­nat­ta­ja­kun­nan laa­jen­ta­mi­nen, Elo sa­noo.

Stub­bil­la on täl­lä het­kel­lä kam­pan­jas­sa nä­ky­vim­min mu­ka­na ur­hei­li­joi­ta, Haa­vis­tol­la kult­tuu­ri­a­lan vai­kut­ta­jia.

Esi­mer­kik­si Alex24-tii­miä joh­ta­vat jää­kiek­ko­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­nen ja ur­hei­lu­joh­ta­ja ja en­ti­nen tai­to­luis­te­li­ja Su­san­na Rah­ka­mo. Haa­vis­ton kam­pan­jaa tu­lee muun mu­as­sa Jare Tii­ho­nen, joka on tul­lut tun­ne­tuk­si ar­tis­ti­na ni­mel­lä Cheek. Haa­vis­ton kam­pan­jaa tu­ke­vat myös use­at näyt­te­li­jät, muu­si­kot ja some-vai­kut­ta­jat.

Haa­vis­ton kam­pan­jas­sa on mu­ka­na myös en­ti­nen tai­to­luis­te­li­ja Kii­ra Kor­pi ja Stub­bin kam­pan­jas­sa oop­pe­ra­lau­la­ja Jaak­ko Ry­hä­nen.

Yli­o­pis­to­tut­ki­ja Es­si Pöy­ry Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta sa­noo, et­tä julk­kis­tu­ki­joil­la luo­daan eh­dok­kais­ta mui­ta kuin po­li­tiik­kaan liit­ty­viä mie­li­ku­via.

Pöy­ry sa­noo, et­tä jos tu­ki­jaan lii­te­tään esi­mer­kik­si mie­li­ku­via nuo­rek­kuu­des­ta tai us­kot­ta­vuu­des­ta, tu­ki­jan an­ta­man suo­si­tuk­sen kaut­ta sen toi­vo­taan ikään kuin siir­ty­vän eh­dok­kaa­seen.

Jul­ki­suu­des­ta tu­tuil­la tu­ki­joil­la kam­pan­jal­le saa­daan myös nä­ky­vyyt­tä

– Se tuo me­di­a­huo­mi­o­ta ja ve­tää puo­leen­sa ih­mi­siä ta­pah­tu­mis­sa ja eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa.

Pöy­ry sa­noo, et­tä julk­kis­ten avul­la ih­mi­siä saa­daan liik­keel­le ja eri­lai­siin ta­pah­tu­miin si­säl­töä.

– Kaik­ki ei­vät jak­sa ai­na vain kuun­nel­la po­liit­ti­sia kes­kus­te­lui­ta, niin nyt voi­daan saa­da jo­tain muu­ta si­säl­töä. Pre­si­den­tin­vaa­lien ai­heet ovat ai­ka ra­jat­tu­ja, niin siel­lä eh­kä kai­va­taan muu­ta­kin, Pöy­ry sa­noo.

Mo­lem­mat haas­ta­tel­ta­vat sa­no­vat, et­tä tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, et­tä jul­ki­suu­des­ta tun­ne­tut tu­ki­jat ei­vät kui­ten­kaan ra­di­kaa­lis­ti vai­ku­ta ih­mis­ten ää­nes­tys­pää­tök­siin.

– Sil­lä voi ol­la (vai­ku­tus­ta), jos miet­tii use­am­man eh­dok­kaan vä­lil­lä, Elo sa­noo.

Pöy­ryn mu­kaan on ha­vait­tu, et­tä jul­ki­suu­des­ta tu­tut eh­dok­kaat vai­kut­ta­vat ää­nes­tys­pää­tök­siin enem­män niil­lä, jot­ka ei­vät seu­raa ak­tii­vi­ses­ti po­li­tiik­kaa. Heil­le julk­kik­set saat­ta­vat ol­la tart­tu­ma­pin­ta, jos­ta he saa­vat kiin­ni.

– He, jot­ka seu­raa­vat po­li­tiik­kaa, pi­tä­vät tätä eh­kä vä­hän enem­män pin­ta­na ja kes­kit­ty­vät asi­a­ky­sy­myk­siin.

Julk­kis­tu­ki­jois­ta saat­taa ol­la myös hait­taa, jos he jou­tu­vat jo­hon­kin ko­huun tai ne­ga­tii­vi­sen uu­ti­soin­nin kes­ki­öön.

– Sen ta­kia eh­dok­kaat va­lit­se­vat tur­val­li­sia hah­mo­ja ei­kä esi­mer­kik­si pin­ta­julk­kik­sia. Var­maan he sel­lai­si­a­kin voi­vat ot­taa mu­kaan, mut­ta he ei­vät vält­tä­mät­tä ko­ros­ta lööp­pi­julk­kis­tyyp­pi­siä hen­ki­löi­tä, Pöy­ry sa­noo.

Myös Elo sa­noo, et­tä tu­ki­jou­kois­sa on pää­a­si­as­sa hen­ki­löi­tä, joi­hin as­so­si­oi­tuu po­si­tii­vi­sia mie­li­ku­via.

Pöy­ryn mu­kaan julk­kis­tu­ki­joi­den mu­ka­na olo oli eh­dok­kail­ta var­sin odo­tet­tua.

– Haa­vis­to teki sa­man­tyyp­pis­tä kam­pan­jaa edel­li­sel­lä ker­ral­la Nii­nis­töä vas­taan, hyö­dyn­net­tiin näi­tä jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä, Pöy­ry sa­noo.

Hän li­sää, et­tä muis­sa­kin mais­sa tämä on näh­ty.

Elon mu­kaan il­miö ei ole uu­si, mut­ta näis­sä vaa­leis­sa näh­ty sys­te­ma­tiik­ka on.

– Täs­sä on sel­väs­ti ha­et­tu voi­si­ko sa­noa kor­ke­am­man jul­ki­suus­ta­son omaa­via ih­mi­siä, Elo sa­noo.

Elo nä­kee usei­ta myön­tei­siä puo­lia sii­nä, et­tä kam­pan­jois­sa on mu­ka­na julk­kis­tu­ki­joi­ta.

– Se kan­nus­taa ih­mi­siä ot­ta­maan sel­vää eh­dok­kaas­ta ja hä­nen nä­ke­myk­sis­tään, mie­li­pi­teis­tään ja so­vel­tu­vuu­des­taan pre­si­den­tik­si, hän sa­noo.

Pöy­ryn mu­kaan olen­nais­ta on myös se, mil­lä ta­val­la julk­kis­tu­ki­jat ovat osa kam­pan­jaa eli ovat­ko he vain ni­mi­lis­ta­na net­ti­si­vuil­la vai ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na kam­pan­jas­sa esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mis­sa tai osa­na mai­non­taa.

– Hei­hin (julk­kik­siin) liit­tyy sel­lais­ta se­lit­tä­mä­tön­tä­kin täh­ti­pö­lyä, jo­hon ih­mi­set ko­ke­vat ve­toa. Jos on to­ri­ta­pah­tu­ma tai laa­jem­pi ta­pah­tu­ma ja siel­lä on Juk­ka Ja­lo­nen pu­hu­mas­sa, kyl­lä­hän se ve­tää ih­mi­siä, Pöy­ry sa­noo.