Je­ca­te­ri­na Mant­si­nen, Ma­ria Ros­vall / STT

Kä­rä­jä­oi­keus on päät­tä­nyt pi­tää Vas­taa­mo-syy­te­tyn Alek­san­te­ri Ki­vi­mä­en edel­leen van­git­tu­na. Ki­vi­mä­ki, 26, vaa­ti pääs­tä va­paak­si pää­kä­sit­te­lyn en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä tä­nään.

Ki­vi­mä­en puo­lus­tus esit­ti, et­tä oi­keu­den­käyn­nin alet­tua kart­ta­mis­vaa­raa ei enää oli­si. Puo­lus­tus vaa­ti Ki­vi­mä­en va­paut­ta­mis­ta tut­kin­ta­van­keu­des­ta tai aset­ta­mis­ta te­hos­tet­tuun mat­kus­tus­kiel­toon, jos­sa hän­tä val­vot­tai­siin elekt­ro­ni­ses­ti. Puo­lus­tus ve­to­si myös sii­hen, et­tä Ki­vi­mä­ki on ol­lut tut­kin­ta­van­keu­des­sa jo yli kah­dek­san kuu­kaut­ta.

Syyt­tä­jät vas­tus­ti­vat vaa­ti­mus­ta. He nos­ti­vat esil­le, et­tä Ki­vi­mä­en hal­lus­ta oli kiin­ni ot­ta­mi­sen jäl­keen löy­ty­nyt usei­ta vää­ren­net­ty­jä mat­kus­tu­sa­si­a­kir­jo­ja.

– Tek­ni­nen val­von­ta on pois­tet­ta­vis­sa te­hos­te­tun mat­kus­tus­kiel­lon osal­ta -- Ki­vi­mä­ki on pi­dä­tys­mää­räyk­sen jäl­keen pys­ty­nyt vält­tä­mään kiin­ni­jää­mis­tä pit­kän­kin ai­kaa Eu­roo­pas­sa sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä hän­tä on et­sit­ty Eu­roo­pan laa­jui­sel­la et­sin­tä­kuu­lu­tuk­sel­la, syyt­tä­jä Pasi Vai­nio sa­noi.

Myös kä­rä­jä­oi­keus kat­soi, et­tä pe­rus­teet van­git­se­mi­sen jat­ka­mi­sel­le oli­vat edel­leen voi­mas­sa ei­kä te­hos­tet­tu mat­kus­tus­kiel­to oli­si riit­tä­vän te­ho­kas pak­ko­kei­no.

– Val­vo­mi­seen käy­tet­tä­vä pan­ta on pois­tet­ta­vis­sa, ja sen jäl­keen Ki­vi­mä­ki voi­si mat­kus­taa ai­na­kin Schen­gen-alu­eel­la il­man hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta. Pa­ke­ne­mis­ta ei voi­tai­si Ki­vi­mä­en niin ha­lu­tes­sa es­tää myös­kään te­hos­te­tul­le mat­kus­tus­kiel­lol­le ase­tet­ta­vil­la muil­la eh­doil­la, ku­ten pu­he­lin­soi­toil­la tai val­von­ta­käyn­neil­lä, oi­keus kat­soi pää­tök­ses­sään.

Maa­nan­tai oli Vas­taa­mon oi­keu­den­käyn­nis­sä pää­kä­sit­te­lyn en­sim­mäi­nen päi­vä Län­si-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa Es­poos­sa. Ki­vi­mä­el­le lu­et­tiin syyt­teet muun mu­as­sa tör­ke­äs­tä tie­to­mur­ros­ta ja yli 21 300:sta tör­ke­än ki­ris­tyk­sen yri­tyk­ses­tä.

Ki­vi­mä­ki kiis­tää kaik­ki syyt­teet. Puo­lus­tus sa­noo, et­tä esi­mer­kik­si tie­to­mur­toa kos­ke­vaa näyt­töä ei voi­da yh­dis­tää Ki­vi­mä­keen.

– Ri­kos on var­mas­ti rii­dat­to­mas­ti ta­pah­tu­nut, mut­ta ei Ki­vi­mä­en toi­mes­ta, Ki­vi­mä­en asi­a­na­ja­ja Pe­ter Jaa­ri sa­noi.

Pää­kä­sit­te­lyn on mää­rä jat­kua hel­mi­kuun lop­puun as­ti. Huo­men­na on vuo­ros­sa syyt­tä­jien asi­ae­sit­te­ly ja vii­kon pääs­tä maa­nan­tai­na puo­lus­tuk­sen asi­ae­sit­te­ly. Ki­vi­mä­keä on mää­rä kuul­la tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­la.

Es­poos­sa kä­rä­jä­sa­lis­sa oli syyt­tä­jien ja puo­lus­tuk­sen li­säk­si läs­nä me­di­aa ja ylei­sön edus­ta­jia. Uh­rien yk­si­tyi­syy­den suo­je­le­mi­sek­si heil­le on jär­jes­tet­ty oi­keu­den­käyn­nin seu­raa­mis­ta var­ten omat, sa­lai­set ti­lat toi­saal­la.

Syyt­tä­jät vaa­ti­vat Ki­vi­mä­el­le seit­se­män vuo­den van­keus­ran­gais­tus­ta yh­teen­sä yli 21 000 uh­riin koh­dis­tu­neis­ta ri­kok­sis­ta.

Tör­ke­än tie­to­mur­ron ja tör­ke­än ki­ris­tyk­sen yri­tyk­sien li­säk­si Ki­vi­mä­keä syy­te­tään liki 9 600 tör­ke­äs­tä yk­si­tyi­se­lä­mää louk­kaa­vas­ta tie­don le­vit­tä­mi­ses­tä sekä 20 tör­ke­äs­tä ki­ris­tyk­ses­tä.

Asi­an haas­te­ha­ke­mus tuli poik­keuk­sel­li­ses­ti jul­ki­sek­si jo syyt­teen­nos­ton yh­tey­des­sä lo­ka­kuus­sa. Syyt­tä­jien mu­kaan Ki­vi­mä­ki mur­tau­tui mar­ras­kuus­sa 2018 yk­sin tai tun­te­mat­to­mak­si jää­nei­den ih­mis­ten kans­sa Vas­taa­mon tie­to­jär­jes­tel­mään ja la­ta­si 33 000 ih­mi­sen tie­dot si­säl­tä­neen po­ti­las­tie­to­kan­nan it­sel­leen.

Po­ti­las­tie­to­jen le­vit­tä­mi­sen ja niil­lä ki­ris­tä­mi­sen epäil­lään al­ka­neen syk­syl­lä 2020. Syyt­tä­jien mu­kaan Ki­vi­mä­ki lä­het­ti tuol­loin Vas­taa­mol­le säh­kö­pos­tit­se ki­ris­tys­vies­tin, jos­sa hän vaa­ti yri­tys­tä mak­sa­maan hä­nel­le 40 bit­coi­nia, mikä vas­ta­si 366 000:ta eu­roa. Ra­ha­sum­maa vaa­dit­tiin vas­ti­neek­si sii­tä, et­tei po­ti­lai­den tie­to­ja jul­kais­ta.

Kun vaa­ti­muk­siin ei suos­tut­tu, Ki­vi­mä­ki al­koi syyt­tä­jien mu­kaan jul­kais­ta po­ti­las­tie­to­ja lo­ka­kuun lo­pul­la 2020. Tie­to­ja jul­kais­tiin pää­o­sin Tor-ver­kos­sa. Tä­män jäl­keen Ki­vi­mä­ki lä­het­ti syyt­tä­jien mu­kaan ki­ris­tys­vies­tin Vas­taa­mon po­ti­las­tie­to­kan­nas­sa ol­leil­le ih­mi­sil­le. Osa uh­reis­ta mak­soi vaa­di­tun sum­man.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin (KRP) mar­ras­kuun alus­sa jul­ki tul­leen esi­tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­lin mu­kaan po­lii­si pää­si Ki­vi­mä­en jäl­jil­le mo­ni­pol­vi­sen tie­to­tek­ni­sen tut­ki­mus­työn avul­la. Tut­kin­nan kes­ki­ös­sä on ol­lut OPSVM-ni­mi­nen vir­tu­aa­li­pal­ve­lin, jol­la po­lii­sin mu­kaan an­net­tiin ko­men­not tie­to­mur­ron teh­neel­le toi­sel­le pal­ve­li­mel­le sekä yl­lä­pi­det­tiin osoi­tet­ta, jos­ta Vas­taa­mon po­ti­lai­den tie­to­ja ja­et­tiin.

Po­lii­sin P2:ksi ni­me­ä­mä pal­ve­lin, jol­la OPSVM alun pe­rin oli, si­jait­si fyy­si­ses­ti it-pal­ve­lu­y­ri­tyk­sen pal­ve­lin­sa­lis­sa Uu­del­la­maal­la. Pal­ve­lin oli KRP:n mu­kaan kui­ten­kin tyh­jen­net­ty en­nen kuin se eh­dit­tiin ta­ka­va­ri­koi­da.

Sel­vit­tä­mäl­lä pal­ve­lin­ten ti­laa­ja­tie­to­ja po­lii­si jäl­jit­ti sa­man it-pal­ve­lu­y­ri­tyk­sen Sak­sas­sa si­jain­neen pal­ve­li­men, jos­ta se löy­si ko­pi­on P2:sta ja sen si­säl­tä­mäs­tä OPSVM:stä. OPSVM puo­les­taan si­säl­si Vas­taa­mon koko po­ti­las­tie­to­kan­nan.

Po­lii­sin sel­vi­tyk­sen mu­kaan pal­ve­lin­ten vuok­raa­ja­na oli yri­tys, jon­ka toi­mi­tus­joh­ta­ja Ki­vi­mä­ki sa­noo ol­leen­sa. Yri­tyk­sen pal­ve­lin­ti­laus oli mak­set­tu Ki­vi­mä­en kor­til­la.

Po­lii­si al­koi tut­kia Vas­taa­mon ta­paus­ta syk­syl­lä 2020.

Kuu­lus­te­luis­saan Ki­vi­mä­ki ker­toi po­lii­sil­le oles­kel­leen­sa epäil­ty­jen ri­kos­ten ai­kaan, vuo­si­na 2018–2020 Es­pan­jas­sa, Bri­tan­ni­as­sa, Ara­bie­mi­raa­teis­sa, Uk­rai­nas­sa ja Rans­kas­sa. Hän sa­noi, et­tei hä­nes­tä ole ky­sei­sis­sä mais­sa juu­ri jäl­kiä, kos­ka hän ei ole re­kis­te­röi­nyt asu­mis­taan.

– Näis­sä pai­kois­sa asu­es­sa­ni mi­nus­ta jää ai­ka pie­ni jäl­ki, kun en käy­tä jul­ki­sia pal­ve­lu­ja vaan yk­si­tyis­tä ter­vey­den­huol­toa ja muu­ta. En­kä ole käy­nyt mis­sään re­kis­te­röi­ty­mäs­sä. En sen ta­kia, et­tä yrit­täi­sin pii­lou­tua, vaan esi­mer­kik­si Es­pan­jas­sa asuk­kaak­si pi­tää re­kis­te­röi­tyä, mut­ta se on han­ka­laa.

Ki­vi­mä­ki otet­tiin kiin­ni tä­män vuo­den hel­mi­kuus­sa Rans­kas­sa Pa­rii­sin lä­hel­lä si­jait­se­vas­sa Cour­be­voi­en kun­nas­sa. Rans­ka­lais­me­di­an mu­kaan pai­kal­li­nen po­lii­si meni asun­toon ko­ti­hä­ly­tys­teh­tä­väl­le ja asun­nos­sa ol­lut mies näyt­ti po­lii­sil­le ro­ma­ni­a­lai­sia hen­ki­löl­li­syys­pa­pe­rei­ta. Po­lii­sin tar­kas­ta­es­sa mie­hen tie­to­ja kä­vi­kin il­mi, et­tä hän oli Vas­taa­mo-tie­to­mur­ros­ta epäil­ty suo­ma­lais­mies.