Mark­ku Uha­ri / STT

Po­lii­si epäi­lee usei­ta ih­mi­siä de­ak­ti­voi­tu­jen sar­ja­tu­li­a­sei­den hal­lus­sa­pi­toon ja kaup­paan liit­ty­väs­sä ko­ko­nai­suu­des­sa. Kaak­kois-Suo­men po­lii­sin mu­kaan ete­lä­kar­ja­lai­nen mies on myy­nyt vaa­ral­li­sik­si luo­ki­tel­tu­ja sar­ja­tu­li­a­sei­ta eteen­päin in­ter­ne­tis­sä. Osa aseis­ta on po­lii­sin mu­kaan muo­kat­tu toi­min­ta­kun­toi­sik­si.

Po­lii­si löy­si vii­me ke­vää­nä lap­peen­ran­ta­lai­seen yri­tyk­seen teh­dys­sä ko­tiet­sin­näs­sä usei­ta erit­täin vaa­ral­li­sik­si luo­ki­tel­tu­ja asei­ta, ku­ten kuu­si Ka­lash­ni­kov-ryn­näk­kö­ki­vää­riä ja yh­den neu­vos­to­liit­to­lai­sen RPD-ko­ne­ki­vää­rin. Ta­ka­va­ri­kos­sa po­lii­si ot­ti hal­tuun­sa myös asei­den osia ja pat­ruu­noi­ta.

Lap­peen­ran­ta­lai­sy­ri­tyk­sen vas­tuu­hen­ki­löt ei­vät ole ri­kok­ses­ta epäil­ty­nä ko­ko­nai­suu­des­sa.

Tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­ko­mi­sa­rio Tep­po Täh­ti­nen Kaak­kois-Suo­men po­lii­sis­ta ku­vai­lee po­lii­sin tie­dot­tees­sa ko­ko­nai­suut­ta poik­keuk­sel­li­sek­si. Hä­nen mu­kaan­sa epäil­ty hank­ki it­sel­leen 12 am­pu­ma­kel­vot­to­mak­si saa­tet­tua aset­ta.

– Saa­tu­aan aseet hal­tuun­sa pää­e­päil­ty muok­ka­si nii­tä toi­sen hen­ki­lön avus­tuk­sel­la ta­kai­sin toi­min­ta­kun­toi­sik­si, Täh­ti­nen ker­too tie­dot­tees­sa.

Hän täs­men­tää STT:lle, et­tä aseet ovat pe­räi­sin Sak­sas­ta, mut­ta epäil­ty hank­ki ne Suo­mes­ta.

Mies myi po­lii­sin mu­kaan asei­ta eteen­päin pää­o­sin ano­nyy­mis­sä Wickr-so­vel­luk­ses­sa. Täh­ti­sen mu­kaan po­lii­si sel­vit­tää vie­lä, oli­ko myy­ty­jen asei­den jou­kos­sa am­pu­ma­kun­toi­sia asei­ta.

Kau­pat­tu­ja asei­ta ei po­lii­sin mu­kaan ole tois­tai­sek­si käy­tet­ty mis­sään muus­sa ri­kol­li­ses­sa toi­min­nas­sa.

Po­lii­sin mu­kaan pää­e­päil­ty on kuu­lus­te­luis­sa ker­to­nut hank­ki­neen­sa asei­ta, kos­ka hän oli niis­tä kiin­nos­tu­nut.

Täh­ti­sen mu­kaan mie­hel­lä on ai­em­paa ri­kos­taus­taa, mut­ta tois­tai­sek­si ei ole tul­lut il­mi kyt­kök­siä jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen. Mies on ol­lut tut­kin­nas­sa het­ken ai­kaa van­git­tu­na, ker­too Täh­ti­nen.

Ko­ko­nai­suu­des­sa on epäil­ty­nä kaik­ki­aan vii­si ih­mis­tä. Pää­e­päil­lyn li­säk­si mui­ta epäil­lään kau­pan ra­hoi­tuk­ses­ta, asei­den hal­lus­sa­pi­dos­ta tai nii­den saat­ta­mi­ses­ta taas toi­min­ta­kun­toon.

Tek­ni­ses­sä tut­kin­nas­sa po­lii­si huo­ma­si, et­tä mie­hen hank­ki­mat aseet oli de­ak­ti­voi­tu ta­val­la, joka on ny­ky­sään­nös­ten vas­tai­nen. Tä­män vuok­si po­lii­si luo­kit­te­lee osan aseis­ta toi­min­ta­ky­kyi­sik­si de­ak­ti­voin­nis­ta huo­li­mat­ta.

Po­lii­sin mu­kaan ri­kos pal­jas­tui toi­sen tut­kin­nan yh­tey­des­sä. Täh­ti­nen ei kom­men­toi STT:lle, mil­lai­ses­ta tut­kin­nas­ta on ol­lut kyse. Ase­ko­ko­nai­suut­ta kos­ke­va tut­kin­ta on siir­ty­nyt syy­te­har­kin­taan.

---

Kor­jat­tu ai­em­paa uu­tis­ta kel­lo 11.21: Ai­em­mas­ta ver­si­os­ta sai vir­heel­li­ses­ti kä­si­tyk­sen, et­tä am­pu­ma­kun­toi­sia asei­ta oli­si myy­ty in­ter­ne­tis­sä eteen­päin. Tut­kin­nan­joh­ta­jan mu­kaan asia on vas­ta sel­vi­tyk­ses­sä.