Vii­vi Sal­mi­nen, San­na Ni­ku­la / STT

Hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den pu­heen­joh­ta­ja­pöy­däs­sä on komp­ro­mis­sie­si­tys ke­hi­ty­syh­teis­työ­ra­ho­jen leik­kaa­mi­ses­ta, mut­ta RKP:lle ei esi­tys ai­na­kaan neu­vot­te­le­mat­ta kel­paa.

– Se, mikä nyt on esi­tet­ty, on meil­le kyl­lä han­ka­la. Me ha­lu­am­me jat­kaa kes­kus­te­lua täs­tä, sa­noi RKP:n pu­heen­joh­ta­ja An­na-Maja Hen­riks­son toi­mit­ta­jil­le kes­ki­viik­ko­na aa­mu­päi­väl­lä Sää­ty­ta­los­sa.

Hä­nen mu­kaan­sa kyse on isois­ta leik­kauk­sis­ta.

Komp­ro­mis­sie­si­tyk­ses­tä ker­toi pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ra, jon­ka mu­kaan se käy pe­rus­suo­ma­lai­sil­le.

Pur­ran mu­kaan ke­hi­ty­syh­teis­työ­ra­hois­ta on tar­koi­tus lei­ka­ta joka vuo­si. Hän kui­ten­kin ar­ve­li, et­tä jon­kin­lais­ta por­ras­tus­ta on tu­los­sa Suo­men eri­lais­ten si­tou­muk­sien ja so­pi­mus­ten ta­kia.

Pur­ra tois­ti, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set ei enää ole val­mis jous­ta­maan komp­ro­mis­sis­ta.

– Meil­lä­kin on joku raja, ja se on nyt pöy­däl­lä, Pur­ra lin­jaa.

Hen­riks­so­nin mu­kaan hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa on ol­tu ai­kai­sem­min­kin vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa, jos­sa jo­kin asia on ol­lut eh­do­ton. Hän viit­ta­si to­den­nä­köi­ses­ti muu­ta­man vii­kon ta­kai­siin ta­pah­tu­miin, jos­sa Pur­ra il­moit­ti, et­tä jos RKP ei sel­lai­se­naan hy­väk­sy maa­han­muut­to­pa­pe­ria, hal­li­tus­neu­vot­te­lut ny­kyi­sel­lä poh­jal­la päät­ty­vät.

RKP ei hy­väk­sy­nyt pa­pe­ria sel­lai­se­naan, vaan sii­hen teh­tiin muu­tok­sia. Neu­vot­te­lut kui­ten­kin jat­kui­vat.

– Yri­tän al­le­vii­va­ta, et­tä kun neu­vo­tel­laan, niin neu­vo­tel­laan, Hen­riks­son sa­noo nyt.

Hä­nen mu­kaan­sa pa­ras rat­kai­su on yleen­sä se, et­tä kaik­ki ovat yh­tä pet­ty­nei­tä. Hä­nen mu­kaan­sa neu­vot­te­lu­ha­lua tar­vi­taan nyt joka asi­as­sa.

Hen­riks­son muis­tut­ti, et­tä Sää­ty­ta­los­sa ei kes­kus­tel­la vain ke­hi­ty­sa­pu­ra­hois­ta, vaan pöy­däl­lä on mon­ta muu­ta­kin asi­aa. Hän nos­ti esil­le muun mu­as­sa polt­to­ai­neen ja­ke­lu­vel­voit­teen, so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut sekä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­toi­met.

– Kyse on niin suu­ris­ta asi­ois­ta, et­tä tämä var­mas­ti vie ai­kaa vie­lä.

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien pu­heen­joh­ta­ja Sari Es­sa­yah ker­toi aa­mul­la, et­tä sote-asi­oi­den edis­ty­mis­tä on saa­tu vauh­di­tet­tua sote-nyr­kil­lä. Hä­nen mu­kaan­sa sa­man­tyyp­pi­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa voi­si aut­taa myös mui­den asi­oi­den edis­ty­mis­tä.

Sote-nyr­kil­lä tar­koi­te­taan sitä, et­tä sote-asi­oi­ta on rat­kot­tu hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa nyt vain nel­jän ydin­neu­vot­te­li­jan voi­min.

Es­sa­ya­hil­ta ky­syt­tiin myös, pää­see­kö hal­li­tuk­sen­muo­dos­ta­ja Pet­te­ri Or­po (kok.) ju­han­nus­sau­naan pää­mi­nis­te­ri­nä.

– Toi­vo­taan, et­tä kaik­ki pää­sem­me ju­han­nus­sau­naan. Se on so­pi­va ki­rit­tä­jä, et­tä ju­han­nus lä­he­nee, hän sa­noi.

RKP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jal­ta An­ders Ad­lerc­reut­zil­ta ky­syt­tiin Sää­ty­ta­lol­la, tu­lee­ko en­si vii­kol­la val­mis­ta.

– On toki mah­dol­lis­ta, mut­ta se edel­lyt­tää ai­ka ri­pe­ää toi­min­taa, jot­ta näin oli­si, Ad­lerc­reutz sa­noi.

Ju­han­nu­saat­to on 24. ke­sä­kuu­ta, ja ju­han­nus­ta on pi­det­ty ta­ka­ra­ja­na hal­li­tu­soh­jel­man val­mis­tu­mi­sel­le. Hal­li­tus­neu­vot­te­lui­ta ve­tä­vä Pet­te­ri Or­po (kok.) on toi­vo­nut, et­tä neu­vot­te­lut voi­tai­siin saa­da maa­liin jo en­si vii­kol­la.

Ke­hi­ty­syh­teis­työ­ra­ho­jen leik­kaus on vai­kea asia myös kris­til­lis­de­mok­raa­teil­le. Es­sa­ya­hin mu­kaan kyse on ko­ko­nai­suu­des­ta.

– Kris­til­lis­de­mok­raa­tit on ai­na pi­tä­nyt esil­lä suo­ma­lais­ten kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen hy­vää, tu­lok­se­kas­ta ke­hi­ty­syh­teis­työ­tä. Pai­no­tam­me, et­tä siel­lä teh­dään ruo­hon­juu­ri­ta­son yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Hal­lin­to­ku­lut ovat pie­net ja kor­rup­tio ole­ma­ton­ta, Es­sa­yah sa­noi.

Es­sa­ya­hin mu­kaan hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa läh­tö­ti­lan­ne ke­hi­ty­syh­teis­työ­ra­ho­jen leik­kauk­sis­sa oli se, et­tä puo­lu­eet oli­vat huo­mat­ta­van kau­ka­na toi­sis­taan. Lä­hen­ty­mis­tä on hä­nen mu­kaan­sa kui­ten­kin ta­pah­tu­nut. Es­sa­yah us­koo, et­tä asi­as­sa pääs­tään maa­liin.

Myös työl­li­syys­toi­met ovat yk­si hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den isois­ta ko­ko­nai­suuk­sis­ta. Es­sa­ya­hin mu­kaan KD pai­not­taa työs­sä jak­sa­mis­ta ja sitä, et­tä työ­u­rat saa­daan jat­ku­maan.

Es­sa­ya­hin mu­kaan KD on pi­tä­nyt esil­lä myös viik­ko­ryt­min tär­keyt­tä, jot­ta per­heil­lä oli­si ai­kaa viet­tää ai­kaa kes­ke­nään. Es­sa­yah ei ot­ta­nut kan­taa sii­hen, oli­ko tämä viit­taus sii­hen, et­tä sun­nun­tai­li­sät ovat ol­leet esil­lä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa.

Es­sa­ya­hin mu­kaan KD ei ole kui­ten­kaan aja­mas­sa ki­ris­tyk­siä ny­kyi­seen lain­sää­dän­töön esi­mer­kik­si kaup­po­jen au­ki­o­lois­sa.