Mark­ku Uha­ri / STT

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si (KRP) epäi­lee kaik­ki­aan kuut­ta ih­mis­tä laa­jas­ta huu­mau­sai­nei­den maa­han­tuon­nis­ta ja myyn­nis­tä.

KRP:n mu­kaan epäil­lyt ovat tuo­neet Suo­meen vii­me syk­syn ja ke­sän vä­lil­lä yh­teen­sä noin 350 ki­loa ma­ri­hu­a­naa ja 28 ki­loa ko­kai­i­nia. Ri­kos­hyö­dyk­si po­lii­si ar­vi­oi noin 1,4 mil­joo­naa eu­roa.

Esi­tut­kin­ta käyn­nis­tyi KRP:n mu­kaan sii­tä, kun po­lii­si ta­ka­va­ri­koi ke­sä­kuun lo­pus­sa tuu­su­la­lai­ses­ta te­ol­li­suus­hal­lis­ta 50 ki­lon ma­ri­hu­a­na­e­rän. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä po­lii­si ot­ti nel­jä ih­mis­tä kiin­ni, ja kuu­kaut­ta myö­hem­min myös vii­des ih­mi­nen otet­tiin kiin­ni.

Epäil­lyt ovat po­lii­sin mu­kaan use­an maan kan­sa­lai­sia. Kol­me ih­mis­tä muo­dos­ti KRP:n kä­si­tyk­sen mu­kaan ydin­ryh­män.

Tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­ko­mi­sa­rio Hans Fa­gerst­röm ar­vi­oi po­lii­sin tie­dot­tees­sa, et­tä ko­ko­nai­suus on poik­keuk­sel­li­nen sen vuok­si, et­tä epäil­lyt jär­jes­te­li­vät Suo­meen suu­ria huu­me-eriä pie­nes­sä ajas­sa.

– Mer­kit­tä­vä te­ki­jä ri­kos­ko­ko­nai­suu­den jäl­jil­le pää­se­mi­ses­sä oli epäil­ty­jen pu­he­lin­lait­teis­ta löy­ty­nyt vi­deo-, kuva- ja vies­ti­ma­te­ri­aa­li. Pu­he­li­mis­ta löy­tyi muun mu­as­sa ku­via, jois­sa epäil­lyt po­see­raa­vat huu­mau­sai­nei­den ja ra­ha­nip­pu­jen kans­sa, Fa­gerst­röm ker­too po­lii­sin tie­dot­tees­sa.

Ra­hois­ta otet­tiin po­lii­sin mu­kaan ku­via en­nen kuin nii­tä lä­he­tet­tiin ul­ko­mail­le.

Sit­tem­min po­lii­si ta­ka­va­ri­koi myös kak­si kä­si­a­set­ta. Po­lii­sin mu­kaan esi­tut­kin­ta on val­mis­tu­mas­sa.