STT

Ri­kol­li­set ovat täl­lä vii­kol­la pyr­ki­neet jäl­leen on­ki­maan tie­toon­sa pank­ki­tun­nuk­sia, Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­co­min ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kus ker­too.

– Pank­ki­tun­nuk­sia on ka­las­tel­tu ak­tii­vi­ses­ti koko al­ku­vuo­si, ei­kä tä­mä­kään viik­ko ol­lut poik­keus. Vas­taa­no­tim­me sa­ta­kun­ta il­moi­tus­ta tie­to­jen­ka­las­te­lus­ta, ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen tie­to­tur­va-asi­an­tun­ti­ja San­na Au­tio ker­too tie­dot­tees­sa.

Kes­kuk­sen mu­kaan tie­to­jen­ka­las­te­lu­vies­te­jä on lä­he­tet­ty ih­mis­ten säh­kö­pos­tei­hin Oma­kan­ta-pal­ve­lun ja Suo­mi.fi-pal­ve­lun ni­mis­sä. Vies­teis­sä on ol­lut link­ki, jon­ka kaut­ta ri­kol­li­set ovat yrit­tä­neet saa­da vies­tien vas­taa­not­ta­jat päi­vit­tä­mään van­hen­tu­neek­si väi­te­tyt tie­dot ja syöt­tä­mään ka­las­te­lu­si­vus­tol­le pank­ki­tun­nuk­sen­sa. Si­vus­tol­le syö­te­tyt tie­dot pää­ty­vät ri­kol­lis­ten kä­siin.

Suo­mi.fi-pal­ve­lun ni­mis­sä on le­vi­tet­ty myös vies­te­jä, joi­den mu­kaan Suo­mi.fi-pal­ve­lun so­vel­luk­ses­sa oli­si tek­ni­nen vir­he, jon­ka vuok­si pal­ve­luun tu­le­via vies­te­jä voi lu­kea tois­tai­sek­si vies­tis­sä ole­van lin­kin kaut­ta. Link­ki oh­jaa pank­ki­tun­nuk­sia ka­las­te­le­val­le si­vus­tol­le.

Tie­to­jen­ka­las­te­lu­vies­teis­sä ole­via link­ke­jä ei tule ava­ta ei­kä vies­tei­hin tule vas­ta­ta, ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kus muis­tut­taa.

Jos pank­ki­tun­nus­ten­sa epäi­lee jou­tu­neen vää­riin kä­siin, kan­nat­taa asi­as­ta ol­la vii­py­mät­tä yh­tey­des­sä pank­kiin. Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen mu­kaan vää­rin­käy­tök­set on mah­dol­lis­ta es­tää ri­pe­äl­lä toi­min­nal­la.