Maa­rit Kaut­to

Syy­hy­ta­pauk­set ovat THL:n mu­kaan jopa kol­min­ker­tais­tu­neet Suo­mes­sa. Syy­hyn voi­ma­kas le­vi­ä­mi­nen ei kos­ke vain Suo­mea, vaan on maa­il­man­laa­jui­nen on­gel­ma. Iho­tau­tien ja al­ler­go­lo­gi­an eri­kois­lää­kä­ri Tal­vik­ki Es­ke­li­nen Lää­kä­ri­kes­kus Kar­hu­lin­nas­ta ker­too, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa syy­hyä on ol­lut tois­tu­vas­ti jo noin kym­me­ni­sen vuot­ta ja erit­täin han­ka­la­na pari vuot­ta.

– Syy­hy­e­pi­de­mi­an syy­tä ei tun­ne­ta, mut­ta taus­tal­la lie­ne­vät ai­na­kin per­met­rii­niä sie­tä­vien punk­ki­kan­to­jen yleis­ty­mi­nen ja mui­den syy­hy­lääk­kei­den saa­ta­vuu­son­gel­mat.

– Li­säk­si näp­pi­tun­tu­ma­ni Suo­men osal­ta on, et­tä lääk­kei­den kor­kea hin­ta ja Kela-kor­vat­ta­vuu­den puu­te ei­vät kan­nus­ta hoi­ta­maan kaik­kia oi­reet­to­mia po­ti­lai­ta, jo­ten tar­tun­ta­kier­tei­tä, jois­sa oi­reet­to­mat hoi­ta­mat­ta jä­te­tyt tar­tut­ta­vat hoi­de­tut oi­rei­set, pää­see syn­ty­mään. Syy­hyn hoi­ta­mi­nen on sitä vai­ke­am­paa, mitä enem­män ra­haa ja voi­mia hoi­toon on men­nyt ja mitä enem­män syy­hyyn uu­del­leen sai­ras­tu­mi­nen ai­heut­taa kus­sa­kin po­ti­laas­sa hä­pe­ää, Tal­vik­ki Es­ke­li­nen to­te­aa.

Syy­hy tart­tuu iho­kos­ke­tuk­ses­sa ja myös vaat­tei­den läpi. Mitä pi­dem­pi ja laa­jem­pi kon­tak­ti, sitä her­kem­min tar­tun­ta ta­pah­tuu.

– Syy­hy voi tart­tua myös pin­noil­ta, mut­ta epä­to­den­nä­köi­sem­min kuin suo­ras­sa iho­kon­tak­tis­sa. Pin­to­jen kaut­ta tart­tu­mi­seen vai­kut­taa kon­tak­tin ylei­syys, eli esi­mer­kik­si asu­taan­ko sa­mas­sa ta­lou­des­sa, jos­sa kos­ke­te­taan päi­väs­tä toi­seen sa­mo­ja pin­to­ja.

– Li­säk­si tar­tun­ta­ris­kiin vai­kut­taa kos­ke­tet­ta­van ma­te­ri­aa­lin to­den­nä­köi­syys si­säl­tää punk­ki, eli esi­mer­kik­si pi­dem­pään iho­kos­ke­tuk­ses­sa ole­va vaa­te tar­tut­taa to­den­nä­köi­sem­min kuin esi­ne, jo­hon on sat­tu­nut vain ker­taal­leen ly­hy­es­ti kos­ke­maan.

Klas­si­seen syy­hyn oi­re­ku­vaan liit­ty­vät ku­ti­na, jota ei esiin­ny pään alu­eel­la ai­na­kaan yh­tä voi­mak­kaa­na kuin muu­al­la ja joka pa­he­nee il­taa/yö­tä koh­ti, sekä näp­py­lät var­ta­lol­la ja raa­jois­sa.

– Oi­reis­sa on kui­ten­kin pal­jon ero­ja yk­si­löi­den ja tar­tun­ta­ker­to­jen vä­lil­lä. Jos­kus näp­py­jä ja ku­ti­naa voi ol­la hy­vin vä­hän, nii­tä on jon­kin ver­ran tai nii­tä voi ol­la joka puo­lel­la ihoa. Ku­ti­naa ja näp­py­jä voi ol­la pääs­sä­kin, ei­kä ku­ti­nal­la vält­tä­mät­tä ole vuo­ro­kau­si­vaih­te­lua.

– Mui­ta­kin iho­löy­dök­siä kuin näp­py­jä voi ol­la, esi­mer­kik­si ek­see­maa eli ihon pin­ta­o­sien tu­leh­dus­ta. Har­voin syy­hy voi ol­la oi­ree­ton­kin.

Syy­hyn oi­reet mo­nes­ti al­ka­vat vas­ta viik­ko­ja, jopa kuu­kau­si­a­kin tar­tun­nan jäl­keen, ja oi­reet­to­mas­sa­kin vai­hees­sa syy­hy voi tar­tut­taa. Uu­sin­tain­fek­ti­os­sa oi­rei­den al­ka­mis­vii­ve voi ol­la ly­hem­pi­kin, al­le vii­kon.

– Syy­hyä hoi­de­taan iver­mek­tii­ni­tab­le­teil­la, rik­ki­va­se­lii­ni­voi­teel­la tai eri­tyis­lu­pa­val­mis­tee­na saa­ta­vil­la ole­val­la bent­syy­li­bent­so­aat­ti-emul­si­ol­la. Per­met­rii­nie­mul­si­o­voi­tei­ta ei enää suo­si­tel­la käy­tet­tä­väk­si per­met­rii­nin hei­ken­ty­neen te­hon vuok­si, Tal­vik­ki Es­ke­li­nen ker­too.

Syy­hyä voi­daan eh­käis­tä hoi­ta­mal­la kah­des­ti yh­den vii­kon vä­lein syy­hy­ryp­pään kaik­kien syy­hy­po­ti­lai­den kaik­ki oi­reet­to­mat­kin kon­tak­tit yh­tä­ai­kai­ses­ti jol­la­kin kol­mes­ta suo­si­tel­lus­ta lääk­kees­tä sekä huo­lel­li­sel­la sii­vouk­sel­la, jo­hon saa oh­jei­ta iho­tau­tik­li­ni­koil­ta ja sai­raa­loi­den po­ti­la­soh­jeis­ta.

– Oi­reet­to­mat kon­tak­tit ovat syy­hy­po­ti­laan kans­sa sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vat tai kak­si kuu­kaut­ta en­nen oi­rei­den al­kua asu­neet, sai­raa­seen tois­tu­vas­ti fyy­si­ses­sä kon­tak­tis­sa ole­vat. Tois­tu­vak­si fyy­si­sek­si kon­tak­tik­si lu­e­taan myös vie­ri­vie­res­sä is­tu­mi­nen vaat­teet pääl­lä, esi­mer­kik­si au­tos­sa. Oi­reet­to­mia kon­tak­te­ja ovat myös sai­ras­tu­neen seu­rus­te­lu­kump­pa­nit ja ly­hy­tai­kai­set­kin part­ne­rit. Myös au­tet­ta­vien po­ti­lai­den avus­ta­jat ja use­as­ti sai­ras­tu­neen luo­na vie­rai­le­vat las­ke­taan oi­reet­to­mik­si kon­tak­teik­si. Niin’ikään las­ten leik­ki­ka­ve­rit ja sy­lis­sä pi­te­le­vät iso­van­hem­mat myös kuu­lu­vat oi­reet­to­miin kon­tak­tei­hin. Laa­jen­ne­tuis­sa per­heis­sä lap­sen mo­lem­pien van­hem­pien ta­lou­det pi­tää hoi­taa.

Syy­hys­tä on han­ka­la pääs­tä eroon, mut­ta va­lo­a­kin tun­ne­lin pääs­sä nä­kyy.

– Näp­pi­tun­tu­ma­ni on, et­tä sii­tä läh­tien, kun olen hoi­ta­nut po­ti­lai­ta yk­si­no­maan muil­la hoi­doil­la kuin per­met­rii­nil­lä, syy­hyt ovat pää­a­si­as­sa pa­ran­tu­neet, kun­han sai­ras­tu­neen kon­tak­tit sel­vi­te­tään ja hoi­de­taan, Tal­vik­ki Es­ke­li­nen sum­maa.

Syy­hy­lääk­kei­den me­nek­ki nor­maa­lia suu­rem­paa

Po­rin Kar­hu Ap­tee­kin pro­vii­so­ri Jen­na Kos­ki­ran­ta ker­too, et­tä syy­hy­lääk­kei­den me­nek­ki on eri­tyi­ses­ti vii­me syk­sys­tä saak­ka ol­lut nor­maa­lia suu­rem­paa. Lääk­keis­tä per­met­rii­nie­mul­si­o­voi­de on re­sep­ti­va­paa. Iver­mek­tii­ni­tab­le­tit ja rik­ki­va­se­lii­ni­voi­de vaa­ti­vat lää­kä­rin re­sep­tin.

– Lääk­kei­den saa­mi­ses­sa on ol­lut pie­niä kat­kok­sia, eri­tyi­ses­ti ap­teek­kien it­se val­mis­ta­man rik­ki­va­se­lii­ni­voi­teen osal­ta. Rik­ki­va­se­lii­nin val­mis­ta­mi­nen on Sa­ta­kun­nas­sa kes­ki­tet­ty muu­ta­mal­le ap­tee­kil­le. Esi­mer­kik­si Yli­o­pis­ton ap­teek­ki val­mis­taa sitä.

– Täl­lä het­kel­lä meil­lä on kui­ten­kin kaik­kia syy­hy­lääk­kei­tä saa­ta­vil­la, pois lu­kien val­mis­tet­ta­va rik­ki­va­se­lii­ni­voi­de. Syy­hyn hoi­dos­sa on tär­ke­ää hoi­taa myös oi­reet­to­mat per­heen­jä­se­net ja hoi­to tu­lee uu­sia vii­kon pääs­tä. Hoi­toon kuu­luu myös vaat­tei­den, pyyh­kei­den ja vuo­de­vaat­tei­den pesu sekä ko­din sii­vous.Tär­ke­ää on myös voi­del­la koko keho kun­kin val­mis­teen oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Kaik­ki tai­peet kan­nat­taa voi­del­la huo­lel­li­ses­ti ja myös kor­van­taus­tat, ne jää­vät hel­pos­ti huo­maa­mat­ta, Kos­ki­ran­ta muis­tut­taa.