Bird­Li­fe Suo­men vuo­si­ko­kouk­seen Ou­luun ko­koon­tu­neet Suo­men lin­tu­yh­dis­tys­ten edus­ta­jat pe­rään­kuu­lut­ta­vat luon­toa kos­ke­van tut­ki­mus­tie­don huo­mi­oin­tia met­siä kos­ke­vas­sa pää­tök­sen­te­os­sa, van­ho­jen met­sien suo­je­lua, hak­kuu­mää­rien vä­hen­tä­mis­tä sekä muu­tok­sia met­sien kä­sit­te­ly­ta­poi­hin.

Eri­tyi­sen hä­lyt­tä­vä­nä vuo­si­ko­kou­se­dus­ta­jat pi­tä­vät ta­val­lis­ten, mo­nen­lai­sis­sa met­sis­sä elä­vien met­sä­lin­tu­jen vii­me­ai­kais­ta vä­he­ne­mis­tä. Esi­mer­kik­si hö­mö­ti­ai­sen pe­si­mä­kan­ta on rei­lus­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa pu­don­nut al­le puo­leen, ja laji on luo­ki­tel­tu erit­täin uha­na­lai­sek­si. Paik­ka­lin­tu­na hö­mö­ti­ai­nen on riip­pu­vai­nen eli­na­lu­een­sa met­sis­tä ym­pä­ri vuo­den.

Muun mu­as­sa Ou­lun yli­o­pis­tos­sa teh­dyt tut­ki­muk­set osoit­ta­vat hö­mö­ti­ai­sen vä­he­ne­mi­sen joh­tu­van pää­o­sin met­sä­ta­lou­des­ta. Vii­me vuo­den lo­pul­la jul­kais­tun tut­ki­muk­sen mu­kaan hö­mö­ti­ais­kan­ta on sitä har­vem­pi, mitä enem­män met­sä­mai­se­mas­sa on hak­kuu­a­lo­ja ja nuo­ria ta­lous­met­siä. Hö­mö­ti­ai­nen kär­sii li­säk­si la­ho­puun vä­hyy­des­tä, kos­ka se ko­ver­taa pe­sän­sä leh­ti­puu­pök­ke­löi­hin. Myös la­jin tal­vi­ai­kai­nen kuol­lei­suus on suu­rem­paa nuo­ris­sa met­sis­sä. Hak­kui­den ja tai­mi­koi­den pirs­to­mil­la alu­eil­la hö­mö­ti­ai­set tar­vit­se­vat laa­jem­man tal­vi­re­vii­rin, mikä vai­keut­taa lin­tu­jen sel­viy­ty­mis­tä tal­ves­ta.

– Pit­kä­ai­kais­tut­ki­muk­set ovat avai­na­se­mas­sa luon­to­ka­don ha­vait­se­mi­ses­sa sekä sen vai­ku­tuk­sien tut­ki­mi­ses­sa, sa­noo Ou­lun yli­o­pis­ton väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja ja Poh­jois-Poh­jan­maan lin­tu­tie­teel­li­sen yh­dis­tyk­sen sih­tee­ri Satu Kum­pu­la.

Met­sien kä­sit­te­lyn muu­tok­sil­la ja ta­lous­met­sien luon­non­hoi­dol­la voi­daan aut­taa mo­nia la­je­ja, mut­ta Bird­Li­fe pai­not­taa eri­tyi­ses­ti met­sien suo­je­lun ja yh­te­näis­ten suo­je­lu­a­lu­e­ko­ko­nai­suuk­sien tär­keyt­tä. Met­sien luon­to­ka­to ei py­säh­dy il­man mer­kit­tä­vää li­sä­suo­je­lua. Suo­mi on si­tou­tu­nut py­säyt­tä­mään luon­to­ka­don en­nen vuot­ta 2030 ja li­sää­mään mer­kit­tä­väs­ti suo­je­lu­pin­ta-alaa.

Bird­Li­fe vies­tit­tää, et­tä met­sien suo­je­lun tar­ve on eri­tyi­sen suu­ri ete­läi­sen Suo­men maa­kun­nis­sa, mis­sä met­sis­tä on hei­koim­mil­laan suo­jel­tu al­le kak­si pro­sent­tia.