Pert­ti Mat­ti­la / STT

Maa­han­muut­ta­jat työl­lis­ty­vät Suo­mes­sa par­hai­ten ky­sy­mäl­lä työ­tä suo­raan työ­nan­ta­jil­ta. Myös tut­ta­vien kaut­ta työl­lis­ty­mi­nen on var­sin yleis­tä. Asi­aa sel­vi­tet­tiin Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tut­ki­muk­ses­sa.

Sen si­jaan har­va maa­han­muut­ta­ja työl­lis­tyy TE-toi­mis­ton tai yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen kaut­ta.

Työl­lis­ty­mi­sen väy­li­nä sel­vi­tys tut­ki myös muun mu­as­sa työ­paik­ka­har­joit­te­lua ja opin­toi­hin liit­ty­vää työ­har­joit­te­lua.

THL pe­reh­tyi nyt jul­kais­tul­la ky­se­ly­tut­ki­muk­sel­la Suo­meen vuo­si­na 2018 ja 2019 muut­ta­nei­den työl­lis­ty­mi­seen.

THL:n vie­rai­le­va tut­ki­ja Manu Ja­lo­nen muis­tut­taa, et­tä työl­lis­ty­mi­nen on yk­si ko­tou­tu­mi­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vä te­ki­jä.

– On erit­täin olen­nais­ta, et­tä yh­den­ver­tai­suus työn­haus­sa to­teu­tuu ih­mi­sen taus­tas­ta riip­pu­mat­ta, Ja­lo­nen li­sää.

THL:n mu­kaan on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mi­o­ta muun mu­as­sa maa­han­muut­ta­jien osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen sekä työ­e­lä­män syr­ji­vien käy­tän­tö­jen pur­ka­mi­seen.

– Läh­tö­koh­dat maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­seen ovat hy­vät, kos­ka tut­ki­mus­ten mu­kaan maa­han­muut­ta­neet ovat kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu­ja, kie­li­tai­toi­sia sekä työ­ky­kyi­siä ja -ha­lui­sia. Tar­vi­taan laa­jaa yh­teis­työ­tä työ­e­lä­män asen­tei­den, työn­ha­ki­joi­den ver­kos­toi­tu­mi­sen ja pal­ve­lu­jen tar­jo­a­mi­sen pa­ran­ta­mi­sek­si, sa­noo THL:n suun­nit­te­li­ja San­na Ny­kä­nen tie­dot­tees­sa.

Sel­vi­tyk­ses­tä il­me­nee, et­tä muu­al­ta Af­ri­kas­ta kuin Poh­jois-Af­ri­kas­ta Suo­meen muut­ta­neet työl­lis­ty­vät useim­min ky­sy­mäl­lä työ­tä suo­raan työ­nan­ta­jil­ta. Vi­ros­ta muut­ta­neet taas työl­lis­ty­vät hy­vin usein tut­ta­vien kaut­ta.

Ero­ja ha­vait­tiin myös maa­kun­tien vä­lil­lä. Esi­mer­kik­si Ky­men­laak­son TE-toi­mis­ton kaut­ta työl­lis­ty­mi­nen oli maa­han­muut­ta­jil­la hy­vin har­vi­nais­ta, kun taas Poh­jois-Kar­ja­las­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa TE-toi­mis­ton kaut­ta työl­lis­tyt­tiin use­am­min.

Suo­meen muut­ta­neet nai­set työl­lis­ty­vät usein jät­tä­mäl­lä ha­ke­muk­sen työ­paik­kail­moi­tuk­seen. Mie­het puo­les­taan työl­lis­ty­vät ky­sy­mäl­lä suo­raan työ­nan­ta­jil­ta esi­mer­kik­si Poh­jois-Sa­vos­sa. Kan­ta-Hä­mees­sä mie­het työl­lis­ty­vät usein tut­ta­vien kaut­ta.