Jal­ma­ri Sa­la­te­rä / STT

Ve­nä­läi­nen en­ti­nen oli­gark­ki Mi­hail Ho­dor­kovs­ki osal­lis­tuu tä­nään Hel­sin­gis­sä mie­le­no­soi­tuk­seen, joka jär­jes­te­tään Uk­rai­nan so­dan toi­sen vuo­si­päi­vän joh­dos­ta.

Mie­le­no­soi­tus al­kaa Kan­sa­lais­to­ril­la kel­lo 14. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Suo­men ve­nä­jän­kie­lis­ten de­mok­raat­ti­nen yh­tei­sö. Kak­si vuot­ta kes­tä­neen so­dan ai­ka­na yh­tei­sö on osoit­ta­nut miel­tään lu­kui­sia ker­to­ja so­taa vas­taan.

– Meil­lä on kam­pan­ja, et­tä ve­nä­läi­set ym­pä­ri maa­il­maa osoit­ta­vat miel­tä so­taa, Pu­ti­nia ja hal­lin­toa vas­taan, ker­too STT:lle jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Iri­na Ve­sik­ko.

Vuo­des­ta 2013 maan­pa­os­sa elä­nyt Ho­dor­kovs­ki on tun­net­tu Ve­nä­jän hal­lin­non ja pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­ti­nin ar­vos­te­li­ja.

Nuorisojärjestöistä liike-elämään

Vuon­na 1963 Mos­ko­vas­sa syn­ty­nyt Ho­dor­kovs­ki kiin­nos­tui po­li­tii­kas­ta ja lii­ke-elä­mäs­tä jo nuo­re­na. 1980-lu­vul­la hän toi­mi kom­mu­nis­ti­ses­sa nuo­ri­so­jär­jes­tös­sä, mitä kaut­ta hän ete­ni lii­ke-elä­mään ja tie­to­ko­nei­den maa­han­tuo­jak­si.

Ho­dor­kovs­ki pe­rus­ti vuo­si­kym­me­nen lo­pul­la Me­na­tep-pan­kin, joka hyö­dyn­si Neu­vos­to­lii­ton ro­mah­dus­ta os­ta­mal­la yk­si­tyis­tet­ty­jen yri­tys­ten osak­kei­ta edul­li­seen hin­taan. Ti­lan­net­ta hyö­dyn­tä­nyt Ho­dor­kovs­ki nou­si sa­mal­la mil­jo­nää­rik­si.

1990-lu­vul­la Ho­dor­kovs­ki os­ti öl­jy-yh­tiö Ju­ko­sin, joka kas­voi yh­dek­si maan suu­rim­mis­ta öl­jy-yh­ti­öis­tä. Ve­nä­jän pre­si­den­tin Bo­ris Jelt­si­nin val­ta­kau­del­la Ho­dor­kovs­ki ete­ni myös maan va­ra­e­ner­gi­a­mi­nis­te­rik­si.

Yhteenotto Putinin kanssa

Vuo­si­tu­han­nen alus­sa Ho­dor­kovs­ki oli nous­sut Ve­nä­jän rik­kaim­mak­si mie­hek­si. Hä­nen vai­keu­ten­sa al­koi­vat pian sen jäl­keen, kun Pu­tin oli nous­sut Ve­nä­jän uu­dek­si pre­si­den­tik­si. Ho­dor­kovs­ki vaa­ti te­le­vi­si­oi­dus­sa väit­te­lys­sä Pu­ti­nia kit­ke­mään vi­ra­no­mais­ten kor­rup­ti­o­ta, mikä ai­heut­ti kit­kaa kak­si­kon vä­lil­le.

När­käs­ty­nyt Pu­tin mää­rä­si ri­kos­tut­kin­nan käyn­nis­tet­tä­väk­si Ho­dor­kovs­kin lii­ke­toi­mis­ta, ja vuon­na 2003 hä­net pi­dä­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa. Ve­nä­jän syyt­tä­jä­vi­ra­no­mais­ten mu­kaan Ho­dor­kovs­ki oli syyl­lis­ty­nyt laa­joi­hin pe­tok­siin ja ve­ron­kier­toon. Hän it­se luon­neh­ti vi­ra­no­mais­tut­kin­taa po­liit­ti­sek­si ajo­jah­dik­si.

Kak­si vuot­ta myö­hem­min Ho­dor­kovs­ki van­git­tiin kah­dek­sak­si vuo­dek­si. Ran­gais­tus­ta jat­ket­tiin vuon­na 2010, jol­loin Ho­dor­kovs­kil­le an­net­tiin tuo­mio yh­ti­ön­sä öl­jyn va­ras­ta­mi­ses­ta.

Ho­dor­kovs­kin mil­jar­döö­rik­si nos­ta­nut Ju­kos ajau­tui van­keu­den ai­ka­na kon­kurs­siin, ja yri­tyk­sen osat myy­tiin val­tio-omis­tei­sil­le yh­ti­öil­le.

Pu­tin ar­mah­ti hä­net vuon­na 2013, mut­ta Ho­dor­kovs­ki ei tun­nus­ta­nut syyl­li­syyt­tään ta­lous­ri­kok­siin. Va­pau­tu­mi­sen­sa jäl­keen hän pa­ke­ni Sak­saan.

Liike-elämästä opposition tukijaksi

Ho­dor­kovs­ki aset­tui asu­maan Lon­too­seen, jos­ta kä­sin hän on siir­ty­nyt lii­ke-elä­mäs­tä yh­teis­kun­nal­li­sek­si vai­kut­ta­jak­si. Pe­rus­ta­man­sa Avoin Ve­nä­jä -liik­keen kaut­ta Ho­dor­kovs­ki ky­ke­ni tu­ke­maan ve­nä­läi­siä op­po­si­ti­o­po­lii­tik­ko­ja.

Hä­nen ta­lou­del­lis­ta ase­maan­sa aut­toi ir­lan­ti­lai­sen oi­keu­sis­tui­men vuon­na 2016 te­ke­mä pää­tös, joka va­paut­ti sata mil­joo­naa eu­roa hä­nen ra­ho­jaan, jot­ka oli jää­dy­tet­ty Ve­nä­jäl­lä nos­tet­tu­jen ka­val­lus­syyt­tei­den ta­kia. Ho­dor­kovs­ki ker­toi­kin pää­tök­sen jäl­keen käyt­tä­vän­sä osan va­pau­te­tuis­ta va­rois­ta Avoin Ve­nä­jä -liik­keen toi­min­taan.

Vuot­ta myö­hem­min Ve­nä­jä kui­ten­kin kiel­si Avoin Ve­nä­jä -liik­keen, sil­lä maan pää­syyt­tä­jä ju­lis­ti liik­keen ei-toi­vot­tu­jen jär­jes­tö­jen lis­tal­le. Pää­syyt­tä­jä väit­ti liik­keen ole­van uh­ka Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on pe­rus­tus­lail­li­sel­le pe­rus­tal­le ja maan tur­val­li­suu­del­le.

Työs­ken­te­ly ei-toi­vo­tul­le jär­jes­töl­le voi Ve­nä­jäl­lä joh­taa sak­koi­hin tai van­keu­teen. Avoin Ve­nä­jä -lii­ke il­moit­ti­kin tou­ko­kuus­sa 2021 lo­pet­ta­van­sa toi­min­tan­sa es­tääk­seen jä­se­niin­sä koh­dis­tu­van vai­non.

Ve­nä­jän vi­ra­no­mai­set ovat han­ka­loit­ta­neet Ho­dor­kovs­kiin lin­ki­tet­ty­jen me­di­oi­den toi­min­taa. Vuon­na 2021 hä­neen lii­tet­ty ih­mi­soi­keus­jär­jes­tö ja kak­si me­di­aa il­moit­ti­vat lo­pet­ta­van­sa toi­min­tan­sa sen jäl­keen, kun vi­ra­no­mai­set sul­ki­vat pää­syn nii­den verk­ko­si­vuil­le.

Ho­dor­kovs­ki on ar­vos­tel­lut tois­tu­vas­ti Ve­nä­jän hyök­käys­tä Uk­rai­naan. Tou­ko­kuus­sa 2022 Ve­nä­jän oi­keus­mi­nis­te­riö luo­kit­te­li Ho­dor­kovs­kin "ul­ko­mai­sek­si agen­tik­si". Mi­nis­te­riö väit­ti hä­nen saa­neen ra­hoi­tus­ta Uk­rai­nal­ta.