Nina Tör­nudd / STT

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ke­hot­taa Eu­roo­pan mai­ta ja joh­ta­jia ole­maan va­ruil­laan ja tie­toi­sia es­ka­laa­ti­on ris­keis­tä Uk­rai­nan so­das­sa. Laa­jas­sa New York Ti­me­sin haas­tat­te­lus­sa hän to­te­aa, et­tä sota tu­lee kes­tä­mään kau­an ja so­dat voi­vat saa­da en­na­koi­mat­to­mia kään­tei­tä ja joh­taa jopa ydi­na­sei­den käyt­töön.

Nii­nis­tö ke­hot­ti sa­mal­la ym­mär­tä­mään nii­den joh­ta­jien ase­maa, jot­ka ovat ol­leet toi­mis­saan va­ro­vai­sia ha­lu­tes­saan vält­tää so­dan kiih­ty­mi­sen. Tätä kri­tiik­kiä ovat saa­neet muun mu­as­sa Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti Joe Bi­den sekä Sak­san liit­to­kans­le­ri Olaf Scholz.

– On ero nii­den vä­lil­lä, joil­la on vas­tuu­ta, ja nii­den, joil­la ei sitä ole. Me kuu­lem­me Suo­mes­sa­kin vaa­ti­muk­sia, et­tä Yh­dys­val­to­jen pi­täi­si teh­dä sitä tai tätä. Minä ha­lu­ai­sin vain huo­maut­taa, et­tä jos vaa­ra­na on es­ka­laa­tio suur­so­dak­si, maa­il­man­so­dak­si, niin ydin­so­dan ris­ki kas­vaa sel­väs­ti suu­rem­mak­si.

New York Ti­mes nos­taa esil­le myös pre­si­den­tin kom­men­tit Po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien ta­paa­mi­ses­sa syys­kuun alus­sa. Pre­si­dent­ti kom­men­toi tuol­loin tuo­ret­ta ta­paus­ta, jos­sa Nato-maa Ro­ma­ni­an alu­eel­ta löy­tyi kap­pa­lei­ta ve­nä­läi­ses­tä len­no­kis­ta.

Nii­nis­tö to­te­si tuol­loin ti­lan­teen ole­van hy­vin herk­kä ja sa­noi, et­tä pie­net­kin asi­at voi­vat saa­da suu­ria ja koh­ta­lok­kai­ta seu­raa­muk­sia.

– Se ris­ki, et­tä ato­mi­a­seet al­ka­vat pu­hua, on ai­van val­ta­va, Nii­nis­tö sa­noi Po­li­tii­kan toi­mit­ta­jil­le.

Nii­nis­tö ei ryh­dy haas­tat­te­lus­sa ar­vi­oi­maan, mil­loin Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­nas­sa päät­tyy tai mi­ten se päät­tyy. Ve­nä­jä kui­ten­kin py­syy Eu­roo­pan naa­pu­ri­na myös so­dan jäl­keen.

– Eu­roo­pal­la on suu­ri int­res­si var­mis­taa, et­tä Ve­nä­jä ei pa­laa so­ta­po­lul­le, kun Uk­rai­naan on saa­tu rau­ha.

Ve­nä­jän kans­sa on voi­ta­va pi­tää yl­lä suh­tei­ta. Luot­ta­mus­ta on ol­ta­va, jot­ta var­mis­te­taan, et­tä seu­raa­va sota ei ole heti oven ta­ka­na odot­ta­mas­sa.

– En tar­koi­ta mi­tään suur­ta ys­tä­vyyt­tä, mut­ta meil­lä on ol­ta­va kyky su­vai­ta, jopa ym­mär­tää toi­si­am­me hie­man.

---

Jut­tua täy­den­net­ty klo 17.07: Nii­nis­tön kom­men­tit ydin­so­dan vaa­rois­ta ovat pe­räi­sin Po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien ti­lai­suu­des­ta ai­em­min syys­kuus­sa, ei kes­kus­te­lus­ta NYT:n toi­mit­ta­jan kans­sa.