STT

Ope­tu­sa­lan Am­mat­ti­jär­jes­tön OAJ:n mu­kaan pe­ru­so­pe­tuk­sen vä­him­mäis­mää­rää tu­li­si li­sä­tä vä­hin­tään muu­ta­mal­la tun­nil­la vii­kos­sa. OAJ:n pu­heen­joh­ta­ja Ka­ta­ri­na Mur­to ker­too asi­as­ta Uu­tis­suo­ma­lai­sen haas­tat­te­lus­sa.

Tun­ti­mää­rän li­sää­mis­tä pe­rus­tel­laan yh­te­nä kei­no­na ka­ven­taa op­pi­mi­se­ro­ja. Mur­ron mu­kaan tun­ti­mää­rän nos­to vah­vis­tai­si op­pi­lai­den pe­rus­tai­to­ja.

Haas­tat­te­lus­sa ei kui­ten­kaan ote­ta kan­taa sii­hen, mis­sä op­pi­ai­neis­sa tun­ti­mää­rää tu­li­si li­sä­tä.

– Tun­ti­mää­rän nos­to oli­si kui­ten­kin yk­si kei­no vah­vis­taa pe­rus­tai­to­ja. Meil­lä on ai­ka mer­kit­tä­vä jouk­ko lap­sia tai nuo­ria, joil­la ei ole riit­tä­viä pe­rus­tai­to­ja, kun he päät­tä­vät pe­rus­kou­lun, Mur­to sa­noo Uu­tis­suo­ma­lai­sel­le.

OAJ on ar­vi­oi­nut, et­tä yh­den tun­nin li­sää­mi­nen mak­sai­si 6–8 mil­joo­naa eu­roa.

Kriit­ti­sim­pä­nä ky­sy­myk­se­nä op­pi­mi­se­ro­jen ja kou­lu­tus­ta­son las­kun kor­jaa­mi­sek­si OAJ pi­tää tuen suun­taa­mis­ta op­pi­lail­le, joil­la on vai­keuk­sia op­pi­mi­ses­sa.