Simu Pe­rä­lä / STT

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­non aloi­tus siir­tyy en­si vii­kol­le, Te­ol­li­suu­den Voi­ma (TVO) ker­too Twit­te­ris­sä.

Tuo­tan­non vii­väs­ty­mi­sen syy­nä on yh­ti­ön mu­kaan se, et­tä lai­tos­toi­mit­ta­ja te­kee tur­bii­ni­lai­tok­sel­la vie­lä li­sä­tar­kas­tuk­sia en­nen säh­kön­tuo­tan­non jat­ka­mis­ta.

Ydin­voi­ma­yh­tiö ker­too saa­neen­sa lai­tos­toi­mit­ta­ja Are­va-Sie­men­sil­tä tie­don, et­tä säh­kön­tuo­tan­to jat­kuu en­si vii­kon tiis­tai­na 14. hel­mi­kuu­ta.

Vii­me vii­kon­lop­pu­na yh­tiö ker­toi, et­tä Eu­ra­jo­el­la Sa­ta­kun­nas­sa si­jait­se­van voi­ma­lan säh­kön­tuo­tan­to käyn­nis­tyi­si per­jan­tai­na 10. hel­mi­kuu­ta. Sitä en­nen tuo­tan­non taas oli ar­vi­oi­tu al­ka­van maa­nan­tai­na 6. hel­mi­kuu­ta.

Lu­kui­sis­ta vii­väs­tyk­sis­tä kär­si­neen Ol­ki­luo­to 3 -ydin­voi­ma­lan ko­e­käy­tös­sä on al­ku­vuon­na ol­lut tuo­tan­to­kat­kos voi­ma­lan syöt­tö­ve­si­pum­puis­sa ha­vait­tu­jen vau­ri­oi­den vuok­si.

Kun vau­ri­ot on saa­tu kor­jat­tua, voi­ma­las­sa käyn­nis­tyy ko­e­jak­so, jon­ka ai­ka­na voi­ma­lan on mää­rä tuot­taa säh­köä pää­o­sin täy­del­lä te­hol­la.

Täy­del­lä te­hol­la voi­ma­lan vuo­tui­nen säh­kön­tuo­tan­to on noin 13 te­ra­wat­ti­tun­tia.

Sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non on tar­koi­tus al­kaa tuo­reim­man tie­don mu­kaan 18. maa­lis­kuu­ta.

---

Kor­jat­tu uu­tis­ta klo 14.26: Sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non on tar­koi­tus al­kaa 18. maa­lis­kuu­ta, ei 14. maa­lis­kuu­ta.