Jani-Pet­te­ri Pa­ju­kos­ki, Män­ty­luo­don Ah­taa­jat vpj, SAK:n Po­rin seu­dun pai­kal­lis­jär­jes­tön siht.

Ei­vät ole. Po­liit­ti­nen lail­li­nen lak­ko on am­mat­tiyh­dis­tys­liik­keen oi­keus puo­lus­taa jä­sen­ten­sä, kaik­kien työn­te­ki­jöi­den ja hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien hei­ken­nyk­siä vas­taan.

De­mok­ra­tia ei to­teu­du vain vaa­leis­sa voit­ta­nei­den sa­ne­lu­na, vaan vaa­tii avoin­ta kes­kus­te­lua ja so­pi­mis­ta myös vaa­lien vä­lis­sä. Hal­li­tuk­sen pi­täi­si aloit­taa pi­kai­ses­ti ai­dot oi­ke­at neu­vot­te­lut, ei­kä vain pel­käs­tään sa­ne­le­mal­la ajaa leik­kauk­sia ja Ek:n vaa­ti­mia hei­ken­nyk­siä työn­te­ki­jöi­tä sekä hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via koh­taan.

Min­na Nore, tj., Sa­ta­kun­nan kaup­pa­ka­ma­ri

Ta­lou­den ke­hi­tys on vä­lil­lä tosi pie­nes­tä kiin­ni. Olem­me va­ka­vas­ti huo­lis­sam­me lak­ko­jen vai­ku­tuk­ses­ta Sa­ta­kun­nan tu­le­vai­suu­teen, eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­vien yh­ti­öi­den asi­ak­kuuk­sien häi­riin­ty­mi­seen pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä sekä tot­ta kai hai­tas­ta kan­sain­vä­lis­ten in­ves­to­rien kiin­nos­tuk­seen. Olem­me vien­ti­pai­not­tei­suu­del­lam­me ja lo­gis­ti­sil­la vah­vuuk­sil­lam­me maa­kun­ta, jos­sa vai­ku­tuk­set nä­ky­vät. Toi­vom­me vah­vas­ti, et­tä toi­mia ei yli­mi­toi­tet­tai­si. Jous­ta­va ja vas­tuul­li­nen työ­e­lä­mä on Suo­men vah­vuus.

Mika Tuo­vi­nen, pj., Po­rin Yrit­tä­jät

Po­liit­tis­ten lak­ko­jen kes­toa on syy­tä ra­joit­taa. Lak­koi­luil­la ei saa­da Suo­mea nou­su­joh­tei­sel­le tiel­le, kos­ka la­kot vai­keut­ta­vat myös yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­kyä. Yrit­tä­jät ovat muu­toin­kin haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa, kun asi­ak­kai­den ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on muut­tu­nut. Li­säk­si työn­te­ki­jöil­lä on ta­lous ko­vil­la ja lak­ko­päi­vät ei­vät sitä kyl­lä vah­vis­ta. Li­säk­si tämä po­liit­ti­nen lak­ko var­maan­kin vai­kut­ta uu­sien työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen joil­lain aloil­la. Mo­lem­pien puo­lien pi­täi­si ol­la val­mii­ta neu­vot­te­le­maan.