STT

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin (sd.) vie­rai­lee Uu­des­sa-See­lan­nis­sa ja Aust­ra­li­as­sa 29. mar­ras­kuu­ta al­ka­en. Ma­rin ta­paa Uu­den-See­lan­nin pää­mi­nis­te­rin Ja­cin­da Ar­der­nin Auck­lan­dis­sa ja Aust­ra­li­an pää­mi­nis­te­rin Ant­ho­ny Al­ba­ne­sen Syd­neys­sä.

Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen Suo­men pää­mi­nis­te­rin vie­rai­lu kum­paan­kin maa­han, ker­too val­ti­o­neu­vos­to tie­dot­tees­sa.

Ma­ri­nin ta­paa­mi­sis­sa sekä pää­mi­nis­te­ri Ar­der­nin et­tä pää­mi­nis­te­ri Al­ba­ne­sen kans­sa tu­le­vat esil­le muun mu­as­sa uu­sien tek­no­lo­gi­oi­den ja di­gi­ta­li­saa­ti­on suo­mat mah­dol­li­suu­det, ener­gi­an­saan­ti ja vih­reä siir­ty­mä, il­mas­to­muu­tok­seen ja luon­to­ka­toon vas­taa­mi­nen sekä tasa-ar­von ja ih­mi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­nen kan­sain­vä­li­ses­ti.

Li­säk­si kes­kus­te­lu­nai­hei­na ovat Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan ja Suo­men tu­le­va Nato-jä­se­nyys.

Mat­kal­le osal­lis­tuu myös ke­hi­ty­syh­teis­työ- ja ul­ko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­ri Vil­le Skin­na­ri (sd.) ja suo­ma­lai­sy­ri­tys­ten val­tuus­kun­ta.