Simu Pe­rä­lä / STT

Pit­kä­ai­kais­sai­rai­den ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt, käy il­mi usei­den po­ti­las­jär­jes­tö­jen ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta.

Tuo­reen ky­se­lyn mu­kaan lä­hes puo­let vas­taa­jis­ta pi­tää sai­rauk­sien­sa kus­tan­nuk­sia mer­kit­tä­vä­nä ra­sit­tee­na. Vuon­na 2018 teh­dys­sä ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa näin koki joka kol­mas. Ta­lout­ta ra­sit­ta­vat eri­to­ten sai­rauk­sien hoi­toon tar­vit­ta­vat lääk­keet.

Yli puo­let pit­kä­ai­kais­sai­rais­ta ker­too teh­neen­sä lääk­kei­den hin­nan vuok­si eri­lai­sia komp­ro­mis­se­ja vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Jär­jes­tö­jen mu­kaan moni on jou­tu­nut esi­mer­kik­si pyy­tä­mään tois­ta, hal­vem­paa lää­ket­tä tai lyk­kää­mään lääk­keen hank­ki­mis­ta sen hin­nan vuok­si.

– On to­del­la huo­les­tut­ta­vaa, et­tä mo­net jou­tu­vat te­ke­mään komp­ro­mis­se­ja pit­kä­ai­kais­sai­rau­ten­sa hoi­dos­sa ra­han vuok­si. Elin­kus­tan­nus­ten nou­su vii­me vuo­si­na on en­ti­ses­tään vai­keut­ta­nut ti­lan­net­ta, jär­jes­tö­jen tie­dot­tees­sa sa­no­taan.

Haas­tei­ta on jär­jes­tö­jen mu­kaan var­sin­kin eri­tyi­sen kal­lii­ta lääk­kei­tä käyt­tä­vil­lä. Nii­den käyt­tä­jät jou­tu­vat tyy­pil­li­ses­ti mak­sa­maan lää­ke­kor­vaus­ten vuo­si­o­ma­vas­tuun eli lää­ke­ka­ton yh­des­sä tai kah­des­sa osas­sa heti vuo­den alus­sa. Vuon­na 2024 vuo­si­o­ma­vas­tuu on hie­man al­le 630 eu­roa.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta 62 pro­sent­tia toi­voo, et­tä lää­ke­ka­ton voi­si mak­saa use­am­mas­sa osas­sa.

– Lää­ke­ka­ton mak­sa­mi­nen use­am­mas­sa osas­sa on kir­jat­tu ny­kyi­seen hal­li­tu­soh­jel­maan. Tu­los­ten pe­rus­teel­la on sel­vää, et­tä uu­dis­tus on to­teu­tet­ta­va vii­py­mät­tä, jär­jes­töt to­te­a­vat.

Lää­ke­ku­lu­jen li­säk­si pit­kä­ai­kais­sai­rai­den kuk­ka­roa ku­rit­ta­vat muun mu­as­sa ter­vey­den­huol­lon asi­a­kas­mak­sut. Yli kol­man­nes ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta on vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na ko­ke­nut haas­tei­ta asi­a­kas­mak­su­jen vuok­si.

Ky­se­lyn mu­kaan heis­tä jopa 40 pro­sent­tia on siir­tä­nyt so­vit­tua käyn­tiä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa, ja noin joka nel­jäs oli ra­han vuok­si jät­tä­nyt käyn­nin ko­ko­naan vä­liin.

– Tär­ke­ät kont­rol­li­käyn­nit voi­vat jää­dä vä­lis­tä ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä. Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa ti­lan­ne voi joh­taa sai­rau­den hoi­to­ta­sa­pai­non järk­ky­mi­seen sekä sai­ras­ta­van ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin heik­ke­ne­mi­seen, jär­jes­töt sa­no­vat.

Jär­jes­töt eh­dot­ta­vat, et­tä lää­ke­ka­ton osit­ta­mi­sen li­säk­si kaik­ki ter­vey­den­huol­lon mak­su­ka­tot eli lää­ke-, asi­a­kas­mak­su- ja mat­ka­kat­to yh­dis­tet­täi­siin ta­val­la, joka ei li­säi­si sai­ras­ta­vien mak­su­taak­kaa. Tänä vuon­na mak­su­kat­to­jen yh­teen­las­ket­tu sum­ma on jär­jes­tö­jen mu­kaan va­jaat 1 700 eu­roa.

Al­ler­gia-, Iho- ja Ast­ma­lii­ton, IBD ja muut suo­lis­to­sai­rau­det ry:n, Pso­ri­a­sis­lii­ton ja Reu­ma­lii­ton ky­se­lyyn vas­ta­si yli 5 000 pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vaa.