Maa­rit Kaut­to

Väy­lä­vi­ras­ton Pori−Män­ty­luo­to−Tah­ko­luo­to-ra­dan pe­rus­pa­ran­nus­hank­kees­sa on val­mis­tel­tu kol­mea ta­so­ris­teys­tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­vaa ra­ta­suun­ni­tel­maa, jot­ka ase­te­taan jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le hel­mi-maa­lis­kuun vaih­tees­sa.

Ra­ta­o­sal­la on 24 ta­so­ris­teys­tä, jois­ta osaa esi­te­tään pa­ran­net­ta­vik­si ja osaa ko­ko­naan pois­tet­ta­vik­si kor­vaa­vin tie­jär­jes­te­lyin. Suun­ni­tel­mil­la ta­voi­tel­laan ra­ta­o­san ta­so­ris­teys­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mis­ta.

Pois­tet­ta­vik­si esi­te­tään sel­lai­set ta­so­ris­teyk­set, jot­ka ei­vät ke­vyil­lä ra­ken­ta­mis­toi­men­pi­teil­lä ole pa­ran­net­ta­vis­sa vuon­na 2030 voi­maan tu­le­vien mää­räys­ten mu­kai­sik­si. Kaik­ki jäl­jel­le jää­vät ta­so­ris­teyk­set pa­ran­ne­taan vas­taa­maan tu­le­via mää­räyk­siä. Suun­ni­tel­mat ei­vät si­säl­lä eri­ta­so­rat­kai­su­ja.

Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mik­ko A. Heis­ka­nen ker­too, et­tä suun­ni­tel­mien näh­tä­vil­lä olos­ta tie­do­te­taan vie­lä erik­seen hank­keen verk­ko­si­vuil­la ja pai­kal­lis­leh­des­sä.

– Ra­ken­net­ta­vik­si tai muu­tet­ta­vik­si suun­ni­tel­tu­jen yh­teys­vä­lien alu­eil­la asu­viin maa­no­mis­ta­jiin ol­laan al­ku­vuo­den ai­ka­na yh­tey­des­sä myös kir­jeit­se, Heis­ka­nen to­te­aa.

Suun­ni­tel­mien ol­les­sa näh­tä­vil­lä niis­tä on mah­dol­lis­ta jät­tää vi­ral­li­sia muis­tu­tuk­sia. Tar­peel­li­set tie­dot ja oh­jeis­tuk­set muis­tu­tus­ten jät­tä­mi­seen löy­ty­vät näh­tä­vil­lä­o­lo­ai­ka­na hank­keen verk­ko­si­vuil­ta ja maa­no­mis­ta­jil­le lä­he­tet­tä­vis­tä kir­jeis­tä.

Pois­tet­ta­vak­si esi­tet­tä­vät ta­so­ris­teyk­set Pori–Män­ty­luo­to-Tah­ko­luo­to -ra­dal­la ovat: Säi­kän­tie, Kuu­ri-Riut­ta, Vir­ta­sen­tie, Ky­lä­saa­ren ase­ma­tie, Hei­no­sen­tie, Enä­jär­vi, Hei­kin­puis­to, Lin­nais­tie, Tat­ta­ri­tie, Kir­rin­san­nan­tie, Lyh­ty­ka­rin­tie, Bet­le­he­min­tie ja Ka­ta­van­tie.

Pa­ran­net­ta­via ta­so­ris­teyk­siä ovat: Savo, Yy­te­ri, Kaa­naan­tie, Kir­rin­tie, Tau­ko­tie ja Räy­hän­tie.

– Ta­so­ris­teyk­set si­jait­se­vat hy­vin vaih­te­le­vis­sa pai­kois­sa. Osas­sa ta­so­ris­teys on ylei­sel­lä tiel­lä ja osas­sa käy­tän­nös­sä vain maa­ta­lous­käy­tös­sä ole­val­la pel­to­tiel­lä.

– Pois­tet­ta­vien ta­so­ris­teys­ten osal­ta teh­dään kor­vaa­via kul­ku­yh­teyk­siä esi­mer­kik­si maa­ta­lous­ko­neil­le tai reit­ti­lii­ken­teel­le. Kier­to­hait­to­ja saat­taa tul­la, eli mat­ka pi­te­nee muu­ta­mal­la mi­nuu­til­la, mut­ta ko­ko­nais­ku­vas­sa kui­ten­kin tur­val­li­suus pa­ra­nee. Kor­vaa­via kul­ku­yh­teyk­siä ra­ken­net­ta­es­sa hyö­dyn­ne­tään ole­mas­sa ole­via reit­te­jä.

– Muis­tan, et­tä yk­si ra­ta­o­suu­den pois­tet­ta­vis­ta ta­so­ris­teyk­sis­tä on käy­tös­sä enää vain leh­mien kul­ke­mis­ta var­ten. Sen rei­tin sul­ke­mi­nen voi­daan kor­va­ta uu­sin ti­lus­jär­jes­te­lyin. Maa­no­mis­ta­jil­le mak­se­taan hait­ta­kor­vauk­sia esi­mer­kik­si me­ne­te­tyis­tä pel­lois­ta.

– Pa­ran­net­ta­vien ta­so­ris­teys­ten jou­kos­sa on Yy­te­ri, jos­sa ylei­sen tien ris­teys­kul­ma on vaa­ral­li­nen. Kul­maa muut­ta­mal­la pa­ran­nam­me tä­män rei­tin tur­val­li­suut­ta, Heis­ka­nen sum­maa.

Heis­ka­sen mu­kaan suun­ni­tel­lut ta­so­ris­teys­ten pois­to- ja muu­tos­työt ajoit­tu­vat vuo­sil­le 2024 ja 2025. Ra­ta­suun­ni­tel­mien lain­voi­mai­suu­den ti­lan­tees­ta ja ra­ken­ta­mis­töi­den käyn­nis­ty­mi­ses­tä tie­do­te­taan erik­seen. Koh­de­koh­tai­nen ra­ken­ta­mis­jär­jes­tys mää­räy­tyy suun­ni­tel­mien ete­ne­mi­sen ja ra­ken­ta­mis­töi­den jär­jes­te­ly­jen myö­tä.

– Teem­me yh­teis­työ­tä Po­rin kau­pun­gin kans­sa. Kau­pun­gin osal­ta on vie­ty eteen­päin kaa­voi­tus­ta ja ym­pä­ris­tö­a­si­oi­ta, Heis­ka­nen ker­too.

Osa­na han­ket­ta Meri-Po­ris­sa si­jait­se­va Kap­pe­lin­sal­men van­ha ra­ta­sil­ta pu­re­taan ja ti­lal­le ra­ken­ne­taan uu­si. Täl­lä het­kel­lä Väy­lä­vi­ras­to ha­kee ve­si­lain mu­kais­ta lu­paa sil­lan uu­si­mi­sel­le. Ra­ken­ta­mi­sen on tar­koi­tus käyn­nis­tyä ke­sän 2024 lop­pu­puo­lel­la ja kes­tää syk­syn ajan.

Ra­ken­ta­mis­töil­lä tu­lee ole­maan vai­ku­tus­ta ra­ta­sil­lan ju­na­lii­ken­tee­seen ja sil­lan ali kul­ke­van ve­ne­väy­län lii­ken­tee­seen. Vai­ku­tuk­sis­ta ja työ­nai­kai­sis­ta jär­jes­te­lyis­tä tie­do­te­taan ra­ken­ta­mi­sen ai­ka­na.