Lou­nais-Suo­men po­lii­si jär­jes­tää huu­to­kau­pan Po­rin po­lii­si­a­se­mal­la per­jan­tai­na 22. syys­kuu­ta kel­lo 16.00 al­ka­en. Huu­det­ta­va­na pää­sään­töi­ses­ti löy­tö­ta­va­raa, muun mu­as­sa kak­si pe­rä­kär­ryä, usei­ta hy­vä­kun­toi­sia pol­ku­pyö­riä, joi­den jou­kos­sa myös maas­to­pyö­riä, sekä pie­nem­piä esi­nei­tä, ku­ten kel­lo­ja ja ko­ru­ja.

Huu­to­kau­pan paik­ka on Po­rin po­lii­si­a­se­man ja pe­las­tus­lai­tok­sen ta­ka­na polt­to­ai­ne­ja­ka­jien lä­hei­syy­des­sä. Po­lii­si­a­se­man ja pe­las­tus­lai­tok­sen taak­se pää­see kä­ve­le­mäl­lä Sa­ta­kun­nan­ka­tua pit­kin po­lii­si­a­se­man ja pe­las­tus­lai­tok­sen ohit­se ja kään­ty­en va­sem­mal­le en­sim­mäi­ses­tä mah­dol­li­ses­ta ris­teyk­ses­tä.

Huu­to­kau­pan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä ei ole py­sä­köin­ti­mah­dol­li­suut­ta. Ajo­neu­vot voi py­sä­köi­dä esi­mer­kik­si Kar­hu­ka­dun park­ki­a­lu­eel­le, joka si­jait­see po­lii­si­a­se­maa vas­ta­pää­tä. Li­säk­si Lu­vi­an­puis­to­ka­dun var­res­sa on toi­nen py­sä­köin­ti­a­lue.

Mak­su­vä­li­nee­nä huu­to­kau­pas­sa käy ai­no­as­taan kä­tei­nen.