Po­rin ur­hei­lu­kes­kuk­sen alu­eel­la on teh­ty jo use­an vuo­den ajan mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia pe­rus­pa­ran­nuk­sia, joi­ta on suun­ni­tel­tu ja to­teu­tet­tu Iso­mä­en alu­ees­ta laa­dit­tua yleis­suun­ni­tel­maa nou­dat­ta­en. Tänä vuon­na ur­hei­lu­kes­kuk­seen val­mis­tuu muun mu­as­sa uu­si, hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­va ul­ko­kun­to­sa­li. Li­säk­si alu­een lii­ken­ne­tur­val­li­suus pa­ran­tuu pää­väy­lien uu­dis­tuk­sen myö­tä ja myös maa­ui­ma­lan au­ki­on ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mat ete­ne­vät.

Po­rin sta­di­o­nin ku­pee­seen Met­sä­mie­hen­ka­dun var­rel­le asen­ne­taan tänä ke­vää­nä kuu­si uut­ta ul­ko­kun­to­sa­li­lai­tet­ta pal­ve­le­maan ur­hei­lu­kes­kuk­sen ja Po­rin met­sän alu­een liik­ku­jia. Uu­det lait­teet tu­le­vat sa­mal­le pai­kal­le, jos­sa vas­taa­via kun­toi­lu­lait­tei­ta oli edel­lis­ke­sä­nä tes­ti­käy­tös­sä. Lii­kun­ta­vä­li­nei­den asen­nus­työt al­ka­vat ke­vään ede­tes­sä ja lait­teet ovat liik­ku­jien käy­tös­sä vie­lä tou­ko­kuun ai­ka­na. Uu­den ul­ko­kun­to­sa­lin val­mis­tu­mi­ses­ta tie­do­te­taan erik­seen.

– Tes­ti­käy­tös­sä ol­leis­ta lait­teis­ta saa­tiin ai­ka­naan pal­jon hy­vää pa­lau­tet­ta ja käyt­tä­jil­tä tuli toi­vei­ta, et­tä alu­eel­le saa­tai­siin ul­ko­lii­kun­ta­vä­li­nei­tä myös py­sy­vään käyt­töön. Asen­nus­töi­den val­mis­tut­tua kei­hään­heit­tä­jä­pat­saan lä­hei­syy­des­sä pääs­tään tree­naa­maan muun mu­as­sa jal­ka­kyyk­kyä, penk­ki­pun­ner­rus­ta sekä vaa­ka­sou­tua, lu­et­te­lee lii­kun­ta­paik­ka­pääl­lik­kö Timo Leh­ti­mä­ki.

Ul­ko­kun­to­sa­li­lait­tei­den si­joit­ta­mis­ta suun­ni­tel­tiin alun pe­rin Mes­ta­rei­den por­tai­den yh­tey­teen, mut­ta ul­ko­kun­to­sa­lin saa­vu­tet­ta­vuus, hy­vä­lu­mi­sen tal­ven la­tu­rei­tit sekä se, et­tä por­tais­sa ei ole tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa puol­si­vat lait­tei­den si­joit­ta­mis­ta ur­hei­lu­kes­kuk­sen alu­eel­le.

– Sta­di­o­nin vie­reen val­mis­tu­va ul­ko­kun­to­sa­li on käy­tän­nös­sä saa­vu­tet­ta­vis­sa ja käy­tet­tä­vis­sä läpi vuo­den. Si­jain­tia tu­kee myös se, et­tä ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti kun­nos­sa­pi­det­tä­vän, suo­si­tun Ka­tin­ku­run­po­lun läh­tö­paik­ka si­jait­see kun­to­sa­li­lait­tei­den lä­hei­syy­des­sä. Mes­ta­rei­den por­tai­den yh­tey­teen ol­laan kui­ten­kin suun­nit­te­le­mas­sa pien­tä va­li­koi­maa har­joit­te­lua tu­ke­vaa vä­li­neis­töä ku­ten leu­an­ve­to­tan­koa ja vat­sa­penk­kiä. Tark­ka vä­li­ne­va­li­koi­ma ja asen­nu­sai­ka­tau­lu tar­ken­tu­vat myö­hem­min ku­lu­van vuo­den ai­ka­na, Leh­ti­mä­ki jat­kaa.

– Uu­det ul­ko­kun­to­sa­li­lait­teet tar­jo­a­vat kau­pun­ki­lai­sil­le mah­dol­li­suu­den liik­kua ja pi­tää huol­ta omas­ta hy­vin­voin­nis­ta ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Lait­teet mah­dol­lis­ta­vat mo­ni­puo­li­sen tree­nin eri ta­soi­sil­le har­joit­te­li­joil­le, jo­ten Suo­men liik­ku­vim­man kun­nan tit­te­lis­tä naut­ti­vien po­ri­lais­ten kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti läh­teä naut­ti­maan raik­kaas­ta ul­koil­mas­ta Iso­mä­keen, kan­nus­taa lii­kun­ta­yk­si­kön pääl­lik­kö Pet­te­ri Lah­ti.

Myös Pel­ler­von­ka­dun pää­hän vuon­na 2022 val­mis­tu­neen so­ra­pin­tai­sen py­sä­köin­ti­a­lu­een ki­veys­työt ajoit­tu­vat tu­le­val­le ke­säl­le. Mak­su­ton ja va­lais­tu noin 30 au­ton py­sä­köin­ti­a­lue pois­tuu ki­veys­ten teon ajak­si käy­tös­tä, ja töi­den al­ka­mi­ses­ta vies­ti­tään erik­seen ai­ka­tau­lu­jen tar­ken­tu­es­sa.

Maa­ui­ma­lan au­ki­on alu­een yleis­suun­ni­tel­ma­vai­he käyn­nis­tyi vii­me syk­sy­nä, ja po­ri­lai­set pää­se­vät kom­men­toi­maan suun­ni­tel­maa tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä avat­ta­vas­sa verk­ko­ky­se­lys­sä. Alu­een suun­nit­te­lu­vai­he kes­tää vuo­teen 2025 as­ti ja ra­ken­ta­mis­vai­het­ta suun­ni­tel­laan alus­ta­vas­ti vuo­del­le 2026. Ke­hit­tä­mis­työn ta­voit­tee­na on pa­ran­taa alu­een tur­val­li­suut­ta, käy­tet­tä­vyyt­tä ja viih­ty­vyyt­tä.

– Li­säk­si tu­le­vil­le vuo­sil­le val­mis­tel­laan Iso­mä­en ja Po­rin met­sän alu­een va­lais­tuk­sen vai­heit­tais­ta uu­si­mis­ta. Tänä ke­sä­nä sa­nee­ra­taan niin sa­no­tun lam­men len­kin va­lais­tus sekä noin kol­ma­so­sa Ka­tin­ku­run po­lun va­lais­tuk­ses­ta. Va­lais­tus­työt tu­le­vat vai­kut­ta­maan jon­kin ver­ran lenk­ki­pol­ku­jen käyt­töön ja myös näis­tä muu­tok­sis­ta vies­ti­tään ke­säl­lä tar­kem­min, ker­too ra­ken­nut­ta­ja­ra­ken­nus­mes­ta­ri Jari Le­hes­vuo­ri.

– Po­rin ur­hei­lu­kes­kuk­sen alue on ai­nut­laa­tui­nen ko­ko­nai­suus, joka pal­ve­lee laa­jas­ti eri ikäi­siä lii­kun­nan ja ur­hei­lun har­ras­ta­jia läpi vuo­den. Seu­ra­toi­min­nan olo­suh­tei­den li­säk­si alu­eel­la on mo­ni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia myös oma­toi­mi­seen liik­ku­mi­seen. Tal­vi­kau­del­la alue tar­jo­aa puit­teet hiih­dol­le, luis­te­lul­le, tal­viu­in­nil­le sekä lenk­kei­lyl­le ja ke­sä­ai­ka­na maa­ui­ma­la, Po­rin met­sän alu­een lenk­ki­po­lut ja kun­to­por­taat lii­kut­ta­vat isoa jouk­koa kau­pun­ki­lai­sia. Ur­hei­lu­kes­kus on myös yk­si Po­rin kau­pun­gin kau­pun­ki­ke­hi­tys­koh­teis­ta ja osa Po­rin kan­sal­lis­ta kau­pun­ki­puis­toa, to­te­aa tek­ni­sen toi­mi­a­lan toi­mi­a­la­joh­ta­ja Mark­ku Kop­pe­lo­mäki.