Rau­man kau­pun­gin vuo­den 2022 ti­lin­pää­tök­sen lo­pul­li­set lu­vut to­teu­tui­vat en­nak­ko­tie­to­ja pa­rem­min. Kau­pun­gin ti­li­kau­den yli­jää­mä oli 6,2 mil­joo­naa eu­roa, mikä oli 3,6 mil­joo­naa eu­roa muu­tet­tua ta­lou­sar­vi­o­ta pa­rem­pi. Ve­ro­tu­lo­ja ker­tyi 198,9 mil­joo­naa eu­roa ja val­ti­o­no­suuk­sia 66,5 mil­joo­naa eu­roa. Koko kau­pun­gin pal­ve­lu­tuo­tan­non toi­min­ta­me­noi­hin ku­lui 297,5 mil­joo­naa eu­roa ja net­toin­ves­toin­tei­hin käy­tet­tiin noin 49,7 mil­joo­naa eu­roa.

Koko kau­pun­ki­kon­ser­nin ta­lou­des­sa ali­jää­mää syn­tyi vii­me vuon­na poik­keuk­sel­li­ses­ti, eli 7,5 mil­joo­naa eu­roa. Vuon­na 2021 kon­ser­nin ti­li­kau­den yli­jää­mä oli 26,3 mil­joo­naa eu­roa. Eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä­nä tu­lok­seen vai­kut­ta­va­na erä­nä ovat 16,3 mil­joo­nan eu­ron ar­vo­na­len­nuk­set, mit­kä se­lit­ty­vät Rau­man Ener­gia -kon­ser­nin ti­li­kau­den tu­los­las­kel­mal­la ole­val­la Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­keen kes­key­ty­mi­sel­lä ja in­ves­toin­nin alas­kir­jauk­sel­la.

– Ver­rat­ta­es­sa vuo­sia 2022 ja 2021, niin vuon­na 2021 Rau­man kau­pun­ki sai mer­kit­tä­vät val­ti­o­na­vus­tuk­set ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an vai­ku­tuk­siin, ja kun­nan tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti oli 0,5 pro­sent­tiyk­sik­köä suu­rem­pi, ma. ta­lous­joh­ta­ja Hen­ri Sep­pä­nen sa­noo.

Kon­ser­nin tu­lok­seen vai­kut­ta­vat eni­ten mer­kit­tä­vim­mät ty­tä­ryh­tei­söt Rau­man Ener­gia Oy, Rau­man Sa­ta­ma Oy, Rau­man Asun­not Oy, Rau­man Op­pi­lai­tos­kiin­teis­töt Oy ja Rau­man Me­ri­te­ol­li­suus­kiin­teis­töt Oy sekä kun­ta­yh­ty­mis­tä Sa­ta­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­ta­yh­ty­mä.

– Kau­pun­kia on vie­ty poik­keuk­sel­lis­ten ai­ko­jen kes­kel­lä mää­rä­tie­toi­ses­ti eteen­päin. Uut­ta stra­te­gi­aa, Ka­rin kam­pus­ta ja mui­ta mer­kit­tä­viä in­ves­toin­te­ja on edis­tet­ty sekä yli­o­pis­to­ko­ko­nai­suu­den säi­ly­mi­sen ja mui­den vai­kut­ta­mi­sen kär­ki­hank­kei­den eteen on teh­ty mer­kit­tä­väs­ti töi­tä. Huo­li­mat­ta kau­pun­ki­kon­ser­nin yk­sit­täi­ses­tä ta­lou­del­li­ses­ti ali­jää­mäi­ses­tä vuo­des­ta, kau­pun­kiyh­tei­söl­lä on eri­no­mai­set mah­dol­li­suu­det elin­voi­maan, pi­to­voi­maan ja va­lo­voi­maan, kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la to­te­aa.

Vuon­na 2022 olen­nai­sia Rau­man kau­pun­ki­kon­ser­nia kos­ke­via ta­pah­tu­mia oli­vat edel­lä to­det­tu­jen li­säk­si muun mu­as­sa ener­gia- ja hin­tak­rii­sin vai­ku­tuk­set, työ­mark­ki­na­kiis­to­jen vai­ku­tuk­set yh­ti­öi­den toi­min­ta­ym­pä­ris­töön, mo­ni­toi­mi­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen sa­ta­ma-alu­eel­le sekä asun­to­jen ja op­pi­lai­tos­ten pe­rus­kor­jaus ja -uu­di­sin­ves­toin­nit. Toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­set ovat haas­ta­neet ja haas­ta­vat toi­min­taa jat­kos­sa­kin.

Kon­ser­ni­ta­lou­den vuo­si­ka­te kat­toi pois­tot 86,4 pro­sent­ti­ses­ti. Kon­ser­ni­ta­lou­den oma­va­rai­suu­sas­te oli 54,9 pro­sent­tia ja suh­teel­li­nen vel­kaan­tu­nei­suus 60,0 pro­sent­tia. Ta­sees­sa on ker­ty­nyt­tä yli­jää­mää 176 mil­joo­naa eu­roa eli asu­kas­ta koh­den 4 547 eu­roa. Kon­ser­nin lai­na­kan­ta oli yh­teen­sä 156,7 mil­joo­naa eu­roa ja asu­kas­ta koh­den 4 047 eu­roa.

Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee ti­lin­pää­tök­sen maa­nan­tai­na 22.5. Tar­kas­tet­tu ti­lin­pää­tös esi­te­tään val­tuus­tol­le hy­väk­syt­tä­väk­si 19.6.