STT

Tuo­re sprin­tin Suo­men mes­ta­ri Ris­to­mat­ti Ha­ko­la on va­lit­tu maas­to­hiih­don maa­il­man­cu­piin Rans­kan Les Rous­se­sis­sa. Sai­ras­te­lu ke­sän har­joi­tus­kau­del­la vii­väs­tyt­ti Ha­ko­lan kau­den al­kua, mut­ta hän voit­ti sun­nun­tai­na Tam­pe­reel­la sprint­ti­mes­ta­ruu­den pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­ta­val­la.

Kau­den hy­vin aloit­ta­neen Lau­ri Le­pis­tön vire hii­pui Tour de Ski -kier­tu­eel­la, ei­kä hän mah­tu­nut Les Rous­se­sin jouk­ku­ee­seen. Le­pis­tö kil­pai­li SM-ki­sois­sa fluns­sa­toi­pi­laa­na ja jäi va­paan hiih­to­ta­van 15 ki­lo­met­ril­lä 19:nnek­si lau­an­tai­na.Les Rous­se­sin maa­il­man­cu­pis­sa 27.–29. tam­mi­kuu­ta hiih­tää kah­dek­san suo­ma­lais­ta nais­hiih­tä­jää ja 11 mies­hiih­tä­jää.