Nii­lo Si­mo­jo­ki / STT

Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri Ulf Kris­ters­son on kut­su­nut kaik­kien puo­lu­ei­den edus­ta­jat kool­le täk­si il­lak­si kes­kus­te­le­maan Nato-jä­se­nyysp­ro­ses­sin ti­lan­tees­ta.

Muun mu­as­sa Gö­te­borgs-Pos­ten-leh­den läh­tei­den mu­kaan op­po­si­ti­os­sa on ol­tu hy­vin tyy­ty­mät­tö­miä Kris­ters­so­nin toi­min­taan Nato-pro­ses­sin ym­pä­ril­lä. Leh­den mu­kaan maan suu­rim­man puo­lu­een so­si­aa­li­de­mok­raat­tien pu­heen­joh­ta­ja Mag­da­le­na An­ders­son ai­koo vaa­tia kel­lo 18 Suo­men ai­kaa al­ka­vas­sa ta­paa­mi­ses­sa pää­mi­nis­te­riä te­ke­mään pe­sä­e­roa hal­li­tuk­sen tu­ki­puo­lu­ee­seen ruot­si­de­mok­raat­tei­hin. Puo­lu­een Turk­ki- ja is­lam­vas­tais­ten lau­sun­to­jen kat­so­taan vain hei­ken­tä­neen Ruot­sin ase­maa.

Ruot­sa­lais­tut­ki­jat puo­les­taan ei­vät us­ko Tur­kin joh­don tuo­rei­den kom­ment­tien Nato-ra­ti­fi­oin­neis­ta joh­ta­van sii­hen, et­tä Suo­mi kii­reh­ti­si puo­lus­tus­lii­ton jä­se­nek­si en­nen Ruot­sia – ai­na­kaan ko­vin no­pe­as­ti.

Ruot­sin maan­puo­lus­tus­kor­ke­a­kou­lun do­sent­ti Ja­cob West­berg muis­tut­taa uu­tis­toi­mis­to TT:n haas­tat­te­lus­sa Suo­men päät­tä­vän myös jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­nin jäl­keen lo­pul­ta it­se, mil­loin se liit­tyy Na­toon. West­berg en­nus­taa Na­ton re­a­goi­van, jos Turk­ki to­del­la ra­ti­fi­oi­si vain Suo­men jä­se­nyy­den il­man Ruot­sia.

– Pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg ja muut Na­ton edus­ta­jat an­tai­si­vat luon­nol­li­ses­ti sii­nä ti­lan­tees­sa suo­si­tuk­sia (mi­ten toi­mia), West­berg ar­vi­oi.

Hän ko­ros­taa, et­tä Na­ton oli­si vai­kea suun­ni­tel­la Itä­me­ren alu­een puo­lus­tus­ta si­ten, et­tei Ruot­si ole jä­se­ne­nä mu­ka­na ku­vi­os­sa.

– Jos Suo­mi saa vah­vo­ja vies­te­jä Na­tos­ta sii­tä, et­tä puo­lus­tus­lii­ton mie­les­tä oli­si odo­tet­ta­va Ruot­sia, niin luul­ta­vas­ti Suo­mi aset­tuu sa­mal­le kan­nal­le, West­berg uu­moi­lee.

Ti­lan­ne kui­ten­kin West­ber­gin mu­kaan muut­tuu, jos Ruot­sin tie Na­ton jä­se­nek­si näyt­tää ve­ny­vän kuu­kau­sien tai jopa vuo­den pi­tui­sek­si. Sil­loin Suo­mes­sa to­det­ta­neen, et­tä liit­ty­mi­nen Na­toon yk­sin pal­ve­lee par­hai­ten maan tur­val­li­suut­ta.

– Luu­len, et­tä täl­lai­nen vaih­to­eh­to ar­vi­oi­daan pa­rem­mak­si kuin se, et­tä mo­lem­mat maat jää­vät pit­käk­si ai­kaa Na­ton ul­ko­puo­lel­le, West­berg sa­noo.

Hän pi­tää kui­ten­kin epä­to­den­nä­köi­se­nä, et­tä Tur­kin pre­si­dent­ti Re­cep Ta­yyip Er­do­gan an­tai­si maan­sa par­la­men­til­le esi­tys­tä Suo­men jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­nis­ta en­nen tou­ko­kuun vaa­le­ja. Nii­den jäl­keen West­berg taas en­nus­taa Yh­dys­val­tain pai­neen Turk­kia koh­taan kas­va­van mer­kit­tä­väs­ti.

Ruot­sin ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin Af­rik­ka- ja Lähi-itä-oh­jel­mien joh­ta­jan Aras Lind­hin mu­kaan Er­do­ga­nin sun­nun­tain kom­men­tit Suo­men Nato-jä­se­nyy­des­tä saat­toi­vat ol­la suun­nat­tu­ja ko­ko­naan muu­al­le.

Lind­hin mu­kaan Er­do­gan ni­mit­täin kii­reh­ti sa­mas­sa esiin­ty­mi­ses­sään myös Tur­kin ja Syy­ri­an suh­tei­den nor­ma­li­soi­mis­ta, ja sii­hen tämä tar­vit­see Ve­nä­jän myö­tä­vai­ku­tus­ta. Vih­jaus Ve­nä­jän ra­ja­naa­pu­rin Suo­men mah­dol­li­ses­ti pi­kai­ses­ti to­teu­tu­vas­ta Nato-jä­se­nyy­des­tä oli­si si­ten ol­lut vain yri­tys pai­nos­taa Mos­ko­vaa, Lindh ar­vi­oi Da­gens Ny­he­te­rin haas­tat­te­lus­sa.