STT

Säh­kön riit­tä­vyys Suo­mes­sa on hyvä tänä tal­ve­na, ar­vi­oi Ener­gi­a­vi­ras­to. Ti­lan­ne säh­kön tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin osal­ta on pa­rem­pi kuin vii­me tal­ve­na, ja vi­ras­to en­na­koi säh­kö­te­hon riit­tä­vän tal­vi­kau­del­la myös kyl­mien pak­kas­päi­vien ku­lu­tus­huip­pu­jen ai­ka­na. Use­at sa­ma­nai­kai­set häi­ri­öt mer­kit­tä­vis­sä tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa ja siir­to­yh­teyk­sis­sä voi­vat kui­ten­kin vaa­ran­taa säh­kö­te­hon riit­tä­vyy­den.

Vi­ras­ton ra­por­tin mu­kaan kyl­mä­nä tal­vi­päi­vä­nä säh­kön ku­lu­tus­hui­puk­si on ar­vi­oi­tu noin 14 300 me­ga­wat­tia. Ko­ti­mais­ta mark­ki­na­eh­tois­ta tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia on ar­vi­oi­tu ku­lu­tus­hui­pun ai­ka­na ole­van käy­tet­tä­vis­sä yh­teen­sä noin 12 800 me­ga­wat­tia. Säh­kön ky­syn­nän kat­ta­mi­sek­si ku­lu­tus­hui­pun ai­kaan Suo­mi tar­vit­see siis noin 1 500 me­ga­wat­tia tuon­ti­säh­köä.

– Siir­to­yh­teyk­sil­lä tuon­ti­ka­pa­si­teet­tia naa­pu­ri­mais­ta Suo­meen on yh­teen­sä noin 3 400, Ener­gi­a­vi­ras­to ker­too tie­dot­tees­sa.

Ener­gi­a­vi­ras­ton mu­kaan tu­le­van tal­ven ti­lan­ne on edel­lis­vuot­ta pa­rem­pi muun mu­as­sa sik­si, et­tä Ol­ki­luo­to 3 -ydin­voi­ma­lai­tos aloit­ti sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non huh­ti­kuus­sa.

Li­säk­si uut­ta tuu­li­voi­ma­ka­pa­si­teet­tia on Ener­gi­a­vi­ras­tol­le teh­ty­jen il­moi­tus­ten pe­rus­teel­la otet­tu käyt­töön ku­lu­van vuo­den ai­ka­na yli 1 300 me­ga­wat­tia. Vuo­den lop­puun men­nes­sä tuu­li­voi­ma­ka­pa­si­tee­tin odo­te­taan kas­va­van vie­lä 600 me­ga­wat­tia.

Myös kaa­sun odo­te­taan riit­tä­vän Suo­mes­sa tu­le­va­na tal­ve­na, vaik­ka Suo­men ja Vi­ron vä­li­nen Bal­tic­con­nec­tor-kaa­su­put­ki ei ole­kaan käy­tös­sä. Ener­gi­a­vi­ras­ton mu­kaan In­koon LNG-ter­mi­naa­lin höy­ry­tys­ka­pa­si­teet­ti riit­tää yk­sin tur­vaa­maan kaa­su­toi­mi­tuk­set.

Vi­ras­to to­te­aa, et­tä mah­dol­li­nen häi­riö In­koon ter­mi­naa­lis­sa voi kui­ten­kin vaa­ran­taa kaa­sun riit­tä­vyy­den, mikä voi hei­jas­tua myös säh­kön­tuo­tan­toon.