Sai­la Kiut­tu / STT

STT:n tie­to­jen mu­kaan kan­sa­no­pis­to­jen, kan­sa­lai­so­pis­to­jen, ke­säy­li­o­pis­to­jen ja mui­den vas­taa­vien op­pi­lai­tos­ten ra­hoi­tuk­seen kaa­vail­laan leik­kauk­sia. Läh­teis­tä ker­ro­taan STT:lle, et­tä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa ovat ol­leet esil­lä vä­him­mil­lään 20 mil­joo­nan ja enim­mil­lään 70 mil­joo­nan eu­ron leik­kauk­set.

Ky­sees­sä on niin sa­not­tu va­paan si­vis­tys­työn kou­lu­tus, joka on avoin­ta kai­kil­le ei­kä kou­lu­tus ole tut­kin­toon täh­tää­vää.

Esi­mer­kik­si ke­säy­li­o­pis­tot jär­jes­tä­vät ra­hoi­tuk­sel­la avoin­ta kor­ke­a­kou­lu­tus­ta ja kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen täy­den­nys­kou­lu­tuk­sia. Kan­sa­lai­so­pis­tot jär­jes­tä­vät kie­li­kou­lu­tus­ta ja har­ras­tus­toi­min­taa ja kan­sa­no­pis­tot muun mu­as­sa ni­vel­vai­heen kou­lu­tus­ta nuo­ril­le, jot­ka et­si­vät suun­taa vaik­ka­pa lu­ki­on jäl­keen.

Suu­rin osa va­paan si­vis­tys­työn kou­lu­tuk­ses­ta on sel­lais­ta, jos­ta opis­ke­li­ja mak­saa it­se osan. Kou­lu­tuk­sen ta­voit­teis­ta ja si­säl­löis­tä päät­tä­vät pää­sään­töi­ses­ti op­pi­lai­tos­ten yl­lä­pi­tä­jät it­se yl­lä­pi­tä­mis­lu­pan­sa ra­jois­sa.

Val­ti­on ta­lou­sar­vi­os­sa on täl­le vuo­del­le va­rat­tu yh­teen­sä noin 180 mil­joo­nan eu­ron mää­rä­ra­ha va­paan si­vis­tys­työn toi­min­taan.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö (VM) on to­den­nut ai­em­min ke­vääl­lä, et­tä val­ti­on va­paan si­vis­tys­työn mää­rä­ra­ho­ja oli­si mah­dol­lis­ta alen­taa noin 50–90 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Pe­rus­te­luk­si se esit­tää, et­tä yleis­si­vis­tä­vyys- tai har­ras­tus­ta­voit­tei­ses­ti opis­ke­li­vat kes­ki­mää­räis­tä use­am­min kor­ke­as­ti kou­lu­te­tut sekä toi­mi­hen­ki­lö­a­se­mas­sa työs­ken­te­le­vät.

– Heil­lä on tyy­pil­li­ses­ti ta­lou­del­li­set mah­dol­li­suu­det mak­saa opis­ke­lun­sa kus­tan­nuk­set it­se, to­det­tiin VM:n maa­lis­kuus­sa jul­kai­se­mas­sa meno- ja ra­ken­ne­kar­toi­tuk­ses­sa.

Kar­toi­tuk­sen ta­voit­tee­na on tar­jo­ta vaih­to­eh­toi­sia toi­mia, joil­la jul­kis­ta ta­lout­ta oli­si mah­dol­lis­ta vah­vis­taa tu­le­vi­na vuo­si­na.

Ope­tu­sa­lan Am­mat­ti­jär­jes­tö OAJ kom­men­toi mah­dol­li­sia leik­kauk­sia vii­me vii­kol­la blo­gis­saan. Jär­jes­tön mu­kaan kym­me­nien mil­joo­nien leik­kauk­set ro­mut­tai­si­vat suo­ma­lai­sen kan­sa­lai­so­pis­to­ver­kos­ton. Li­säk­si jär­jes­tö on huo­lis­saan sii­tä, et­tä jos lei­ka­taan toi­min­nas­ta, joka en­nal­ta­eh­käi­see sai­rauk­sia ja pa­hoin­voin­tia, se nä­kyy myö­hem­min en­ti­ses­tään kas­va­vi­na so­te­ku­lui­na.

– Va­paa si­vis­tys­työ on ma­ta­lan kyn­nyk­sen kou­lu­tus­muo­to, joka esi­mer­kik­si tar­jo­aa ikään­ty­nei­den ja työ­ky­vyt­tö­mien toi­min­ta­ky­kyä yl­lä­pi­tä­vää kou­lu­tus­ta ja hoi­taa maa­han­muut­ta­jien kie­li­kou­lu­tus­ta, blo­gis­sa to­det­tiin.

Hal­li­tus­neu­vot­te­lu­ja käy­dään ko­koo­muk­sen joh­dol­la nel­jät­tä viik­koa. Neu­vot­te­le­vat puo­lu­eet ovat si­tou­tu­neet te­ke­mään mit­ta­via sääs­tö­jä jul­ki­seen ta­lou­teen täl­lä vaa­li­kau­del­la.

Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­ja Pet­te­ri Or­po on sa­no­nut, et­tä ha­et­ta­vien kuu­den mil­jar­din eu­ron so­peut­ta­mis­toi­mien mit­ta­luok­ka ja suun­ta on se, et­tä suo­ria sääs­tö­jä oli­si tu­los­sa nel­jän mil­jar­din eu­ron edes­tä.