STT

Ko­koo­muk­sen Ale­xan­der Stubb on ohit­ta­nut yk­kös­si­jaa ai­em­min pi­tä­neen Pek­ka Haa­vis­ton Ylen pre­si­dent­ti­ky­se­lys­sä. Haa­vis­to on eh­dol­la va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen kaut­ta, mut­ta vih­re­ät tu­kee hä­nen eh­dok­kuut­taan.

Stubb oli ky­se­lyyn vas­tan­nei­den kes­kuu­des­sa suo­si­tuin eh­do­kas sekä vaa­lien en­sim­mäi­sel­lä et­tä toi­sel­la kier­rok­sel­la. En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la Stub­bia ää­nes­täi­si 28 pro­sent­tia ja Haa­vis­toa 26 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta. Jos kak­sik­ko jat­kai­si toi­sel­le kier­rok­sel­le, Stub­bia kan­nat­tai­si 55 ja Haa­vis­toa 45 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Stub­bin suo­sio en­sim­mäi­sen kier­rok­sen ää­nes­tyk­ses­sä nou­si ky­se­lyyn vas­tan­nei­den kes­kuu­des­sa kuu­del­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä kuu­kau­den ta­kai­ses­ta, kun Haa­vis­ton suo­sio puo­les­taan pu­to­si kol­mel­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Kol­man­nek­si suo­si­tuin en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la oli va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen Ol­li Rehn 14:n pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Seu­raa­vi­na tu­le­vat niin ikään va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen kaut­ta eh­dol­la ole­va Mika Aal­to­la yh­dek­sän ja pe­rus­suo­ma­lais­ten Jus­si Hal­la-aho kah­dek­san pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la.

Va­sem­mis­to­lii­ton pre­si­dent­tieh­do­kas Li An­ders­son on kuu­den­te­na seit­se­mäl­lä pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la, kun taas mui­den eh­dok­kai­den kan­na­tus jää al­le vii­den pro­sen­tin.

Ky­se­lyn to­teut­ti Ylel­le Ta­lous­tut­ki­mus lo­ka­kuun 30. ja mar­ras­kuun 9. päi­vän vä­li­se­nä ai­ka­na. Tut­ki­mus­ta var­ten haas­ta­tel­tiin pu­he­li­mit­se run­sas­ta 1 500:aa ih­mis­tä. Kan­tan­sa en­sim­mäis­tä kier­ros­ta kos­ke­vaan ky­sy­myk­seen ker­toi lä­hes 1 400 vas­taa­jaa.

Ky­se­lyn vir­he­mar­gi­naa­li on suu­rim­mil­laan run­saat kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.