Vii­vi Sal­mi­nen / STT

Vaa­li­pii­rien vii­mei­set paik­ka­ja­ot rat­kai­se­vat to­den­nä­köi­ses­ti vuo­den 2023 edus­kun­ta­vaa­lit, sil­lä kol­me suo­si­tuin­ta puo­lu­et­ta läh­tee sun­nun­tain vaa­li­päi­vään ää­rim­mäi­sen ta­sa­vä­ki­si­nä.

Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­sen kan­nal­ta olen­nais­ta on myös se, kuin­ka tyy­ty­väi­siä kes­kus­ta ja vih­re­ät ovat vaa­li­tu­lok­seen­sa. Nii­den tu­lok­set vai­kut­ta­vat sii­hen, kuin­ka mah­dol­li­sia pe­rus­por­va­ri­hal­li­tus ja si­ni­pu­na­hal­li­tus ovat. Ylen tors­tai­na jul­kais­tun kan­na­tus­mit­tauk­sen mu­kaan kol­men kär­ki eli ko­koo­mus, pe­rus­suo­ma­lai­set ja SDP mah­tu­vat lä­hes pro­sent­tiyk­si­kön si­sään.

Hel­sin­gin Sa­no­mien tiis­tai­na jul­kais­tus­sa kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa kol­men kär­ki oli käy­tän­nös­sä ta­sois­sa.

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton yli­o­pis­to­tut­ki­ja Jen­ni Ka­ri­mä­ki sa­noo, et­tä kol­men kär­jen tiuk­ka tais­te­lu on hy­vin sa­man­hen­ki­nen kuin vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

– Muu­tos on kui­ten­kin se, et­tä kaik­ki nämä kär­ki­kol­mi­kon puo­lu­eet ovat te­ke­mäs­sä pari pro­sent­tiyk­sik­köä pa­rem­paa tu­los­ta kuin edel­li­sis­sä vaa­leis­sa. Se on tie­ten­kin sit­ten joil­tain muil­ta pois, Ka­ri­mä­ki sa­noo.

Ylen tuo­reim­mas­sa gal­lu­pis­sa ko­koo­mus­ta ää­nes­täi­si 19,8 pro­sent­tia, pe­rus­suo­ma­lai­sia 19,5 pro­sent­tia ja SDP:tä 18,7 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta.

– Voi sa­noa, et­tä tänä vuon­na on tu­los­sa mie­li­pi­de­mit­taus­ten mu­kaan hy­vin ta­sai­set vaa­lit. Näyt­tää sil­tä, et­tä tiu­kem­mat kuin nel­jä vuot­ta sit­ten, sa­noo Kun­nal­li­sa­lan ke­hit­tä­mis­sää­ti­ön (KAKS) tut­ki­mus­pääl­lik­kö Sami Borg.

Suo­mes­sa pe­rin­tei­ses­ti suu­rim­man puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja aloit­taa hal­li­tus­tun­nus­te­lut, ja to­den­nä­köi­sin­tä on, et­tä suu­rim­man puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jas­ta tu­lee myös pää­mi­nis­te­ri. Vaik­ka vaa­leis­sa jän­ni­te­tään var­mas­ti eni­ten kär­ki­kol­mi­kon tu­los­ta, Ka­ri­mä­ki muis­tut­taa, et­tä tu­le­vien hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den nä­kö­kul­mas­ta vih­rei­den ja kes­kus­tan kan­na­tus on myös erit­täin tär­ke­äs­sä roo­lis­sa.

Täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, et­tä kes­kus­ta ja vih­re­ät ovat jää­mäs­sä vuo­den 2019 vaa­lien tu­lok­ses­ta.

– Pel­käs­tään kär­jen ase­tel­ma ei ole se, mikä vaa­lien jäl­keis­tä ai­kaa mää­rit­tää, vaan myös näi­den kes­ki­suu­res­sa sar­jas­sa pai­ni­vien puo­lu­ei­den me­nes­tys on tär­keä eri­tyi­ses­ti hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den nä­kö­kul­mas­ta.

Kun tais­te­lu kär­ki­pai­kas­ta on tiuk­kaa, te­le­vi­si­o­ten­tit ja ken­tän lop­pu­ru­tis­tuk­set nou­se­vat suu­reen roo­liin. Ka­ri­mä­ki sa­noo, et­tä vaa­li­päi­vää lä­hel­lä ole­vil­la te­le­vi­si­o­ten­teil­lä on mer­ki­tys­tä eri­tyi­ses­ti nii­den ää­nes­tä­jien osal­ta, jot­ka poh­ti­vat ää­nes­tä­vät­kö ol­len­kaan.

– Ajat­te­li­sin kui­ten­kin, et­tä isom­pi mer­ki­tys tu­lok­seen on sil­lä, mi­ten vaa­li­kam­pan­jan ai­van lop­pu­suo­ra on­nis­tuu puo­lu­eil­ta ja min­kä­lai­nen tun­nel­ma vaa­li­pii­reis­sä on.

Ka­ri­mä­en mu­kaan näin tiu­kas­sa ti­lan­tees­sa on to­den­nä­köis­tä, et­tä vaa­li­pii­rien vii­mei­set pai­kat rat­kai­se­vat edus­kun­nan suu­rim­man puo­lu­een.

Täl­löin rat­kai­se­vaa hä­nen mu­kaan­sa on, kuin­ka puo­lu­ei­den ak­tii­vit, eh­dok­kai­den tu­ki­ryh­mät ja eh­dok­kaat jak­sa­vat vie­lä vii­mei­set päi­vät kam­pan­joi­da.

– Jal­ka­työ vaa­li­pii­reis­sä on var­mas­ti ar­vos­saan vii­meis­ten päi­vien ai­ka­na, Ka­ri­mä­ki sa­noo.

Borg sa­noo, et­tä edel­li­sis­tä edus­kun­ta­vaa­leis­ta on esi­merk­ke­jä, kuin­ka puo­lu­eet ovat pa­ran­ta­neet tu­los­taan mie­li­pi­de­mit­tauk­siin ver­rat­tu­na.

– Se on edel­lyt­tä­nyt to­del­la hy­vää ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta ja omien voi­ma­kas­ta mo­bi­li­soi­tu­mis­ta, Borg sa­noo.

Asi­an­tun­ti­jois­ta kum­pi­kaan ei läh­de en­nus­ta­maan, min­kä­lai­nen hal­li­tus­poh­ja on to­den­nä­köi­sin. Ka­ri­mä­ki suos­tuu kui­ten­kin ana­ly­soi­maan, min­kä­lai­sia poh­jia vaa­lien eri voit­ta­jat voi­vat tie­tää.

Borg ei spe­ku­loi muu­ta kuin vain sen, et­tä vai­ke­at hal­li­tus­neu­vot­te­lut on joka ta­pauk­ses­sa lu­vas­sa.

– Ei hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen lu­kos­sa tule ole­maan, mut­ta kyl­lä se hy­vin, hy­vin tiuk­kaa ja vai­ke­aa on pääs­tä hal­li­tu­syh­teis­työ­hön, hän sa­noo.

Ka­ri­mä­ki sa­noo, et­tä jos ko­koo­mus on kol­men kär­jes­tä suu­rin puo­lue, sil­lä on eni­ten vaih­to­eh­to­ja hal­li­tus­poh­jak­si. Ko­koo­mus ei ole suo­raan sul­ke­nut kol­men kär­jes­tä mi­tään puo­lu­et­ta pois, ei­kä pe­rus­suo­ma­lai­set tai SDP ole sul­ke­nut ko­koo­mus­ta pois.

– (Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pet­te­ri) Or­po on näis­tä kol­mes­ta ai­noa, jol­la on vie­lä täs­sä vai­hees­sa mah­dol­li­suu­det muo­dos­taa kah­ta eri­lais­ta hal­li­tus­poh­jaa. Ko­koo­muk­sen ase­ma hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja­na on näis­tä kol­mes­ta kär­ki­puo­lu­ees­ta se kaik­kein otol­li­sin. Heil­lä on nämä kak­si vaih­to­eh­toa, joi­ta voi­daan tie­tys­sä mie­les­sä kil­pai­lut­taa, Ka­ri­mä­ki sa­noo.

Jos taas pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ra läh­tee ve­tä­mään hal­li­tus­neu­vot­te­lui­ta, SDP, vih­re­ät, va­sem­mis­to­liit­to ja to­den­nä­köi­ses­ti myös RKP jää­vät jo heti en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la pois – mi­kä­li puo­lu­eet pi­tä­vät ai­em­min an­ta­man­sa lu­pauk­set.

– En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la on ta­pa­na esit­tää si­säl­löl­li­siä ky­sy­myk­siä edus­kun­ta­ryh­mil­le ja yleen­sä yk­si näis­tä ky­sy­myk­sis­tä on, on­ko puo­lue yli­pää­tään ha­lu­kas hal­li­tu­syh­teis­työ­hön sen tie­tyn puo­lu­een joh­dol­la, Ka­ri­mä­ki sa­noo.

– Jos näis­tä en­nak­ko­kiel­täy­ty­mi­sis­tä pi­de­tään kiin­ni, sil­loin tip­puu jo nel­jä puo­lu­et­ta pois hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta. Sil­loin hal­li­tus­luo­kit­te­luis­sa ai­no­ak­si vaih­to­eh­dok­si jää pe­rus­por­va­ri­hal­li­tus tai oi­keis­to­hal­li­tus. Mil­lä ni­mel­lä sitä nyt ha­lu­aa kut­sua, hän jat­kaa.

Jos hal­li­tus­neu­vot­te­lui­ta käy­dään Pur­ran joh­dol­la, myös kes­kus­tan ase­ma to­den­nä­köi­ses­ti ko­ros­tuu. Jos RKP ei läh­de Pur­ran joh­ta­maan hal­li­tuk­seen, kes­kus­taa to­den­nä­köi­ses­ti tar­vit­tai­siin enem­mis­tö­hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­seen.

– Tie­ten­kin vie­lä näh­tä­väk­si jää, mi­ten pien­ten puo­lu­ei­den ka­te­go­ri­al­le käy – saa­ko Lii­ke Nyt tai li­be­raa­li­puo­lue edus­ta­jia läpi. Nämä kaik­kein pie­nim­mät ryh­mät ovat joka ta­pauk­ses­sa niin pie­niä, et­tä kes­kus­tan ase­ma por­va­ri­hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­sa on erit­täin kes­kei­nen.

Kes­kus­tan hal­li­tus­ha­luk­kuu­teen vai­kut­taa puo­les­taan Ka­ri­mä­en mu­kaan se, mil­lai­sen tu­lok­sen puo­lue te­kee.

– Voi­daan­ko tu­los näh­dä tor­jun­ta­voit­to­na vai jää­kö tu­los niin hei­kok­si, et­tei ha­luk­kuut­ta hal­li­tuk­seen ole, Ka­ri­mä­ki sa­noo.

Ka­ri­mä­ki sa­noo, et­tä Pur­ral­la ja SDP:n pu­heen­joh­ta­ja San­na Ma­ri­nil­la on hal­li­tus­poh­ja­vaih­to­eh­to­ja vä­hem­män kuin ko­koo­muk­sel­la.

Jos SDP läh­ti­si muo­dos­ta­maan hal­li­tus­ta ko­koo­muk­sen va­raan, myös täl­löin ky­sy­myk­seen tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti kes­kus­tan hal­li­tus­ha­luk­kuus.

– On­ko kes­kus­ta teh­nyt sel­lai­sen vaa­li­tu­lok­sen, et­tä se pys­tyy si­säi­ses­ti kä­sit­te­le­mään sen jon­kin­lai­se­na voit­to­na, joka mah­dol­lis­tai­si hal­li­tuk­seen läh­te­mi­sen, Ka­ri­mä­ki poh­tii.

Kes­kus­ta on ai­em­min il­moit­ta­nut, et­tä ny­kyi­sel­lä hal­li­tus­poh­jal­la ei vaa­lien jäl­keen enää jat­ke­ta.

Ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa on pu­hut­tu pal­jon vaa­li­tak­ti­koin­nis­ta. Ma­rin on nos­ta­nut esil­le, et­tä kan­nat­taa ää­nes­tää SDP:tä, jos ei ha­lua pe­rus­suo­ma­lai­sia hal­li­tuk­seen.

Borg sa­noo suo­raan, et­tei tak­ti­koin­ti tee au­tu­aak­si, kos­ka suo­ma­lai­nen vaa­li­sys­tee­mi on niin mo­ni­mut­kai­nen.