Pek­ka Tor­vi­nen / STT

Suo­meen suun­nit­teil­la ole­vien tuu­li­voi­ma­hank­kei­den ka­pa­si­teet­ti on kas­va­nut yli 80 pro­sent­tia puo­len vuo­den ai­ka­na, ker­too Suo­men Tuu­li­voi­ma­yh­dis­tys. Yh­teen­sä Suo­mes­sa on Tuu­li­voi­ma­yh­dis­tyk­sen kat­sauk­sen mu­kaan täl­lä het­kel­lä vi­reil­lä yli 121 gi­ga­wa­tin edes­tä tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta. Niis­tä noin puo­let on maal­la ja puo­let me­rel­lä.

Suun­ni­tel­tu­jen me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­kei­den mää­rä on kat­sauk­sen mu­kaan kas­va­nut puo­les­sa vuo­des­sa 2,5-ker­tai­sek­si. Nuo hank­keet si­joit­tu­vat suu­rim­mak­si osin ta­lous­ve­si­a­lu­eel­le sekä Poh­jois-Poh­jan­maal­le.

Maa­tuu­li­voi­ma­hank­keis­ta 56 pro­sent­tia on Poh­jan­maan maa­kun­nis­sa. Hank­kei­ta on kat­sauk­sen pe­rus­teel­la suun­nit­teil­la ai­em­paa enem­män myös Kes­ki-Suo­meen.

Va­ro­vai­ses­ti­kin las­ket­tu­na suun­nit­te­lus­sa ole­vat hank­keet tuot­tai­si­vat säh­köä vuo­des­sa yli 450 TWh. Täl­lä het­kel­lä Suo­men vuo­sit­tai­nen säh­kön­ku­lu­tus on noin 85 TWh.

Säh­kön­ky­syn­nän odo­te­taan kas­va­van tu­le­vai­suu­des­sa mer­kit­tä­väs­ti, kun te­ol­li­suu­den vih­reä siir­ty­mä ete­nee. Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton (EK) ar­vi­on mu­kaan säh­kön­ky­syn­tä voi jopa kak­sin- tai kol­min­ker­tais­tua vuo­teen 2050 men­nes­sä, eri­tyi­ses­ti jos Suo­mes­ta tu­lee mer­kit­tä­vä ve­dyn­tuot­ta­ja. EK:n mu­kaan Suo­meen suun­ni­tel­laan vä­hä­pääs­töi­siä in­ves­toin­te­ja yli 85 mil­jar­din eu­ron ar­vos­ta. Te­ol­li­suu­den hank­kei­den ja nii­den tuo­mien työ­paik­ko­jen edel­ly­tyk­se­nä on mas­sii­vi­nen li­säys puh­taan säh­kön tuo­tan­toon, sa­no­vat niin EK, Ener­gi­a­te­ol­li­suus, Ke­mi­an­te­ol­li­suus kuin Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suus.

– Vä­hä­pääs­töi­sen te­ol­li­suu­den eh­do­ton edel­ly­tys on, et­tä käy­tös­sä on pal­jon puh­das­ta säh­köä, jon­ka pi­tää ol­la myös no­pe­as­ti ra­ken­net­ta­vis­sa. Tuu­li­voi­ma on tä­hän rat­kai­su, sa­noo Suo­men Tuu­li­voi­ma­yh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja An­ni Mik­ko­nen tie­dot­tees­sa.

Kaik­ki nyt suun­nit­te­lus­sa ole­vat hank­keet ei­vät tule to­teu­tu­maan. Tuu­li­voi­ma­yh­dis­tyk­sen kat­sauk­sen mu­kaan maa­tuu­li­voi­ma­hank­kei­den yh­tey­des­sä on kui­ten­kin näh­tä­vis­sä, et­tä mer­kit­tä­vä mää­rä hank­kei­ta on eden­nyt esi­sel­vi­tys­vai­hees­ta ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyyn ja kaa­voi­tuk­seen. Toi­sin sa­no­en hank­kei­den to­teu­tu­mi­sen to­den­nä­köi­syys on kas­va­nut.

– To­teut­ta­mis­kel­pois­ten hank­kei­den maa­liin saat­ta­mi­sek­si Suo­mes­sa pi­tää var­mis­taa, et­tä kaa­voi­tus, lu­vi­tus ja muu­tok­sen­ha­kup­ro­ses­sit ovat sel­kei­tä, lä­pi­nä­ky­viä, su­ju­via ja no­pei­ta, Mik­ko­nen sa­noo.

Mik­ko­sel­la on ter­vei­siä myös tu­le­val­le hal­li­tuk­sel­le:

– On myös tär­ke­ää, et­tä Suo­men uu­si hal­li­tus ei tee mi­tään toi­mia, jot­ka säi­käyt­tä­vät in­ves­toin­te­ja suun­nit­te­le­vat si­joit­ta­jat tai vä­hen­tä­vät kun­tien ha­luk­kuut­ta kaa­voit­taa tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta alu­eel­leen.

Tuu­li­voi­ma­yh­dis­tyk­sen mu­kaan tuu­li­voi­ma­hank­keen kaa­voi­tus ja lu­vi­tus vie­vät kes­ki­mää­rin 5–7 vuot­ta. Sen jäl­keen ra­ken­ta­mi­nen on no­pe­aa. Ruuh­kau­tu­neet vi­ra­no­maisp­ro­ses­sit voi­vat kui­ten­kin sei­sah­dut­taa osan suun­ni­tel­luis­ta hank­keis­ta pit­kik­si ajoik­si.