Anu-Eli­na Er­vas­ti / STT

Suo­ma­lai­ses­sa ko­ro­na­pan­de­mi­auu­ti­soin­nis­sa pai­not­tui­vat po­liit­tis­ten val­lan­pi­tä­jien ja vi­ra­no­mais­ten ää­net, mut­ta ylei­sö oli sil­ti me­di­an roo­liin pää­o­sin tyy­ty­väi­nen. Tä­hän viit­taa­vat uu­den ky­se­ly­tut­ki­muk­sen tu­lok­set.

– Ylei­sön kä­si­tyk­set viit­taa­vat sii­hen, et­tä Suo­mes­sa uu­tis­me­dia kes­kit­tyi tiet­tyi­hin avain­toi­mi­joi­hin ei­kä tar­jon­nut mie­li­pi­tei­den mo­ni­muo­toi­suut­ta, ker­too vies­tin­nän joh­ta­mi­sen pro­fes­so­ri Chi­a­ra Va­len­ti­ni Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton kaup­pa­kor­ke­a­kou­lus­ta.

Va­len­ti­nin mu­kaan näin oli eten­kin pan­de­mi­an al­ku­vai­hees­sa.

– Toi­saal­ta luot­ta­mus me­di­aan on edel­leen kor­kea, hän li­sää.

Kan­sain­vä­li­ses­sä Co­vid-19 Voi­ces in Fin­nish News Me­dia in the Glo­bal Con­text - tut­ki­mus­hank­kees­sa sel­vi­tet­tiin uu­tis­me­di­oi­den ja mui­den toi­mi­joi­den roo­lia ko­ro­na­pan­de­mi­as­sa sekä ylei­sön kä­si­tyk­siä ko­ro­na­vies­tin­näs­tä.

Suo­mes­sa uu­tis­me­di­aan luo­tet­tiin kuu­des­ta ver­tail­lus­ta maas­ta eni­ten ja sen kat­sot­tiin käyt­tä­neen mo­nen­lai­sia läh­tei­tä. Sil­ti läh­teet pai­not­tui­vat vas­taa­jien mie­les­tä hal­lin­toa ja eliit­tiä edus­ta­viin tai nii­den tu­ke­miin toi­mi­joi­hin. Mui­den ryh­mien edus­tus ko­et­tiin hei­kom­mak­si kuin muis­sa mais­sa.

Osaa hank­keen tu­lok­sis­ta esi­tel­tiin maa­nan­tai­na pi­de­tys­sä se­mi­naa­ris­sa. STT pyy­si yh­teen­ve­don se­mi­naa­rin alus­tuk­sis­ta ja haas­tat­te­li Va­len­ti­nia pu­he­li­mit­se.

Tut­ki­muk­sen ky­se­ly­o­suus to­teu­tet­tiin loka-mar­ras­kuus­sa 2020 ja huh­ti-tou­ko­kuus­sa 2022 Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Ita­li­as­sa, Ete­lä-Ko­re­as­sa, Yh­dys­val­lois­sa ja Aust­ra­li­as­sa. Vas­taa­jia oli mo­lem­mil­la ky­se­ly­ker­roil­la noin 3 000. Suo­mes­ta hei­tä oli kum­mal­la­kin ker­ral­la noin 500, ja ai­neis­to edus­ti Suo­men ai­kuis­vä­es­töä. Ai­neis­toa ke­rä­si­vät Doxa Spa- ja Suo­men On­li­ne­tut­ki­mus -yh­ti­öt.

Tut­ki­jat ky­syi­vät kan­sa­lais­ten nä­ke­myk­siä sii­tä, kuin­ka hy­vin ja mil­lai­ses­sa va­los­sa tie­tyt ryh­mät oli­vat esil­lä ko­ro­nau­u­ti­sis­sa. Suo­ma­lais­vas­taa­jien mie­les­tä eten­kin työt­tö­miä oli hei­kom­min esil­lä me­di­as­sa ja hei­dät esi­tet­tiin ne­ga­tii­vi­sem­paan sä­vyyn kuin mui­den mai­den vas­taa­jien mie­les­tä. Pie­ny­rit­tä­jien, kul­je­tus­työn­te­ki­jöi­den sekä nuor­ten tai opis­ke­li­joi­den ää­nien ko­et­tiin niin ikään kuu­lu­van hei­kom­min kuin muis­sa mais­sa.

Sama kos­ki ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ja ro­ko­tus­ten vas­tus­ta­jia sekä vaih­to­eh­to­lää­ke­tie­teen har­joit­ta­jia.

Li­säk­si tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin ko­neel­li­ses­ti, mil­lai­sia ai­hei­ta ja läh­tei­tä suu­rim­pien me­di­oi­den pan­de­mi­auu­ti­soin­nis­sa nou­si esiin. Uu­ti­sis­sa mai­nit­tu­jen toi­mi­joi­den jou­kos­sa pai­not­tui­vat po­lii­ti­kot, suu­ret ter­vey­sor­ga­ni­saa­ti­ot ja asi­an­tun­ti­jat sekä jos­sain mää­rin myös ro­ko­teyh­ti­öt.

Han­ket­ta on ra­hoit­ta­nut Hel­sin­gin Sa­no­main Sää­tiö.

Tu­los­ten yh­teen­ve­dos­sa to­det­tiin, et­tä suo­ma­lais­me­dia näyt­täy­tyi pan­de­mia-ajan uu­ti­soin­nis­sa enem­män val­lan sy­li­koi­ra­na kuin vah­ti­koi­ra­na.

Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton (JSN) pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Hy­vö­nen huo­maut­taa kui­ten­kin, et­tä run­sas me­di­a­nä­ky­vyys ei ai­na tar­koi­ta myö­täi­lyä. Val­ta­e­lii­teis­tä voi­daan uu­ti­soi­da – ja on­kin uu­ti­soi­tu – myös kriit­ti­ses­ti.

Ko­ro­nak­rii­ti­koil­le an­net­ta­vaan nä­ky­vyy­teen liit­tyy Hy­vö­sen mu­kaan ta­sa­puo­li­suus­har­han vaa­ra. Jos vah­vis­ta­mat­to­mia väit­tei­tä tai sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­ta esi­te­tään sa­ma­nar­voi­si­na kuin fak­toi­hin pe­rus­tu­vaa tie­toa, on uu­ti­soin­nin to­tuu­den­mu­kai­suus vaa­ras­sa.

Hy­vö­sen nä­ke­myk­sen mu­kaan pan­de­mi­auu­ti­soin­ti mo­ni­puo­lis­tui lop­pua koh­ti. Hä­nen mie­les­tään me­di­al­la on sil­ti myös opit­ta­vaa tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta.

– Vaik­ka oli sa­la­liit­to­te­o­ree­ti­koi­ta, niin oli myös pal­jon ta­val­li­sia ih­mi­siä eri­lai­sis­sa ala­ryh­mis­sä, jot­ka oli­vat huo­lis­saan sii­tä, mi­ten ro­ko­tuk­set vai­kut­ta­vat hei­dän ter­vey­teen­sä ja ra­joi­tuk­set hei­dän elä­mään­sä. Se puo­li jäi me­di­a­jul­ki­suu­des­sa mie­les­tä­ni lii­an vä­häl­le. Sii­nä koh­taa yh­dyn tut­ki­muk­sen tu­lok­siin, Hy­vö­nen sa­noo STT:lle.

Hä­nen mu­kaan­sa ta­val­li­set ih­mi­set pää­si­vät har­voin ker­to­maan it­se huo­lis­taan.

– Pel­ko­ja ja huo­lia kui­tat­tiin vä­hän ky­sy­mys-vas­taus­tyyp­pi­ses­ti, vä­hän niin kuin ih­mis­ten puo­les­ta.

Va­len­ti­nin mu­kaan tut­ki­muk­sen tar­koi­tus ei ole an­taa oh­jei­ta me­di­al­le. Hän ei ota suo­raan kan­taa sii­hen, oli­ko pan­de­mi­a­jour­na­lis­min yk­si­ää­ni­syys on­gel­ma.

– Se riip­puu muis­ta olo­suh­teis­ta, jois­sa uu­tis­me­dia toi­mii, sekä de­mok­ra­ti­an ta­sos­ta, Va­len­ti­ni poh­tii.

– Suo­men kal­tai­sis­sa mais­sa de­mok­ra­tia on vah­va.

Myös käy­tet­tä­vis­sä ole­va ai­ka vai­kut­taa. Krii­sin kes­kel­lä me­dia voi jou­tua vä­lit­tä­mään no­pe­as­ti oi­ke­aa tie­toa esi­mer­kik­si tar­tun­to­jen eh­käi­sy­kei­nois­ta. Sil­loin vi­ra­no­mai­set ja lää­ke­tie­teen asi­an­tun­ti­jat ovat usein luon­te­vim­pia läh­tei­tä.

Ko­ro­nak­ri­tii­kin koh­dal­la myös Va­len­ti­ni tun­nis­taa ta­sa­puo­li­suus­har­han ris­kin. Hän sa­noo kui­ten­kin, et­tä esi­mer­kik­si ro­kot­tei­den vas­tus­ta­jat le­vit­tä­vät joka ta­pauk­ses­sa väit­tei­tään omis­sa so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­saan. Siel­lä nii­tä ei vält­tä­mät­tä haas­te­ta asi­an­tun­ti­ja­tie­dol­la, ku­ten pe­rin­tei­ses­sä me­di­as­sa voi­tai­siin teh­dä.

– Ei ole niin, et­tä jos näil­le ta­hoil­le ei an­ne­ta nä­ky­vyyt­tä me­di­as­sa, se es­täi­si hei­tä vies­ti­mäs­tä suu­rel­le ylei­söl­le. Päin­vas­toin, Va­len­ti­ni kat­soo.

Toi­mit­ta­jien haas­tee­na on hä­nen mu­kaan­sa löy­tää ta­sa­pai­no ja tun­nis­taa ne ti­lan­teet, jois­sa on syy­tä an­taa ti­laa eri­lai­sil­le ää­nil­le.

– Se ei ole help­po teh­tä­vä.