Suo­men Hyö­ty­tuu­li Oy val­mis­te­lee Tah­ko­luo­don me­ri­tuu­li­puis­toon laa­jen­nus­ta, jos­sa vä­hin­tään vii­den­tois­ta me­ga­wa­tin voi­ma­lat si­joi­te­taan sy­vem­pään ve­teen kuin Suo­mes­sa kos­kaan ai­kai­sem­min.

Suo­men Hyö­ty­tuu­li on käyn­nis­tä­nyt me­ri­tuu­li­puis­ton pe­rus­tus­ten kil­pai­lu­tuk­sen. Pe­rus­tus­ten kil­pai­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vat Ener­sen­se Of­fs­ho­re ja Aker So­lu­ti­ons sekä Suo­men Hyö­ty­tuu­len oma pe­rus­tus­kon­sep­ti. Pe­rus­tus­ten kon­sep­ti­va­lin­ta teh­dään jou­lu­kuus­sa 2023. Kil­pai­lu­tuk­sen pe­rus­teel­la va­lit­ta­vien tek­no­lo­gi­oi­den toi­mi­vuus var­mis­te­taan en­sim­mäis­ten voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­sel­la vuo­den 2025 ai­ka­na.

Tah­ko­luo­don laa­jen­nuk­sen en­sim­mäis­ten tur­bii­nien me­ri­pe­rus­tuk­set ra­ken­ne­taan 40 ja 25 met­rin sy­vyy­teen, ja ne suun­ni­tel­laan kes­tä­mään jää­ty­vän Itä­me­ren vaa­ti­vat olo­suh­teet, sekä yli 15 me­ga­wa­tin tur­bii­nien ai­heut­ta­mat kuor­mat.

En­sim­mäis­ten voi­ma­loi­den lu­pa­ha­ke­muk­set ovat vi­reil­lä. Lu­pa­kä­sit­te­lys­sä etu­si­jan saa­nut­ta ve­si­lu­paa odo­te­taan saa­pu­vak­si pi­ak­koin ja ra­ken­nus­lu­pia syk­syn ai­ka­na.

Hank­kees­sa ra­ken­net­ta­vil­le en­sim­mäi­sil­le voi­ma­loil­le on myön­net­ty Eu­roo­pan uni­o­nin Next­Ge­ne­ra­ti­o­nEU -ra­hoi­tus­ta.

Läh­de: Suo­men Hyö­ty­tuu­li Oy