Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Suo­men työ­i­käi­sen vä­es­tön työl­li­syy­sas­te las­kee tänä vuon­na 0,6 pro­sent­tiyk­sik­köä 73,0 pro­sent­tiin, ar­vi­oi työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö (TEM) työ­mark­ki­na­en­nus­tees­saan.

Työl­li­syy­sas­teen loi­va las­ku jat­kuu TE­Min mu­kaan en­si vuon­na, mut­ta vuon­na 2026 työl­li­syy­sas­te kään­tyy kas­vuun pää­ty­en 73,3 pro­sent­tiin.

Vaik­ka työl­li­syy­sas­teen en­nus­te­taan­kin las­ke­van tänä vuon­na, työl­lis­ten mää­rän ei en­nus­te­ta kään­ty­vän las­kuun. Syy­nä tä­hän on vil­kas maa­han­muut­to.

Vuon­na 2025 työl­lis­ten mää­rä kas­vaa ta­lous­ke­hi­tyk­sen ja maa­han­muu­ton an­si­os­ta 16 000 työl­li­sel­lä ja vuon­na 2026 vie­lä 29 000 työl­li­sel­lä li­sää.

TE­Min eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­jan Lii­sa Lar­jan mu­kaan Suo­men kan­sa­lais­ten työl­li­syys on ko­ro­na­pan­de­mi­aa edel­tä­väs­tä suh­dan­ne­hui­pus­ta pu­don­nut 40 000:lla, kun taas ul­ko­mai­den kan­sa­lais­ten työl­li­syys on kas­va­nut 70 000:lla.

– Siel­tä me se kas­vu saa­daan, Lar­ja sa­noi TE­Min tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Juho Pel­to­sen mu­kaan työl­lis­ten Suo­men kan­sa­lais­ten mää­rän pu­to­a­mi­nen joh­tuu en­nen muu­ta työ­i­käis­ten Suo­men kan­sa­lais­ten mää­rän vä­he­ne­mi­ses­tä, ei esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ten ha­lut­to­muu­des­ta teh­dä työ­tä.

Vii­me vuon­na Suo­men net­to­maa­han­muut­to nou­si lä­hel­le 60 000:ta edel­lis­vuo­den noin 35 000:sta. TE­Mis­sä ar­vi­oi­daan, et­tä tänä vuon­na net­to­maa­han­muut­to las­kee noin 45 000:een. Lu­vun ar­vi­oi­daan py­sy­vän yli 40 000:ssa myös vuo­si­na 2025 ja 2026.

Mi­nis­te­ri­ön las­kel­miin ei hie­man yl­lät­tä­en ole si­säl­ly­tet­ty hal­li­tuk­sen pal­jon pu­hut­tu­ja työl­li­syys­toi­mia. Eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Lii­sa Lar­jan mu­kaan TE­Mil­lä ei ole sel­lais­ta tek­nis­tä rat­kai­sua, jol­la työl­li­syys­toi­met voi­tai­siin las­kel­mis­sa huo­mi­oi­da.

Lar­jan mu­kaan työl­li­syys­toi­mis­sa on esi­mer­kik­si ai­kuis­kou­lu­tus­tu­keen liit­ty­viä siir­ty­mä­ai­ko­ja, min­kä vuok­si toi­mien täy­den vai­ku­tuk­sen ajan­koh­dan ar­vi­oin­ti on vai­ke­aa.

– Ne muo­dos­ta­vat mei­dän en­nus­teel­lem­me sel­lai­sen po­si­tii­vi­sen ris­kin, et­tä se työl­li­syy­sas­te voi ol­la pik­kui­sen pa­rem­pi­kin kuin mitä mei­dän en­nus­teem­me näil­lä las­ku­me­ne­tel­mil­lä an­taa tu­lok­sek­si, Lar­ja sa­noi.

Suo­men työt­tö­myy­sas­te nou­see TE­Min ar­vi­on mu­kaan tänä vuon­na 0,5 pro­sent­tiyk­si­köl­lä 7,7 pro­sent­tiin. En­si vuon­na työt­tö­myy­sas­teen ar­vi­oi­daan las­ke­van 7,5 pro­sent­tiin ja vuon­na 2026 edel­leen 7,1 pro­sent­tiin.

Tänä vuon­na työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta en­nus­te­taan ole­van kes­ki­mää­rin 277 000, mikä on 17 000 enem­män kuin vii­me vuon­na. Vuon­na 2025 työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rän en­nus­te­taan las­ke­van 269 000 hen­ki­löön ja vuon­na 2026 edel­leen 267 000 hen­ki­löön.

Ta­lou­den taan­tu­ma on nä­ky­nyt TE­Min mu­kaan eni­ten ra­ken­ta­mi­ses­sa, jos­sa työl­li­syys on vä­hen­ty­nyt vuo­den 2023 alus­ta läh­tien ja on nyt alim­mil­laan 25 vuo­teen. Työ­mark­ki­na­en­nus­tees­sa ra­ken­nu­sa­lan työl­li­syys pu­to­aa vie­lä tänä vuon­na vii­me vuo­teen näh­den lä­hes 15 000 työl­li­sel­lä.

Vuo­den 2025 lop­pua koh­den ra­ken­nu­sa­lan työl­li­syys­ti­lan­ne al­kaa pa­ran­tua, ja myön­tei­nen suun­taus jat­kuu vuon­na 2026.

Te­ol­li­suu­des­sa on käy­tet­ty ma­ta­la­suh­dan­tee­seen so­peu­tu­mi­ses­sa pal­jon lo­mau­tuk­sia ja si­ten saa­tu säi­ly­tet­tyä työ­paik­ko­ja. Työ­mark­ki­na­en­nus­tees­sa te­ol­li­suu­den työl­li­syys on­kin tänä vuon­na vain muu­ta­mia tu­han­sia al­hai­sem­pi kuin vuon­na 2023. Tu­le­vi­na vuo­si­na voi­daan te­ol­li­suu­den työl­li­syy­des­sä jo näh­dä pien­tä kas­vua.

TE­Min työ­mark­ki­na­en­nus­te pe­rus­tuu val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön suh­dan­ne-en­nus­tee­seen, jon­ka mu­kaan Suo­men brut­to­kan­san­tuot­teen kas­vu py­säh­tyy ku­lu­va­na vuon­na, kas­vaa jäl­leen 1,6 pro­sent­tia en­si vuon­na ja 1,5 pro­sent­tia vuon­na 2026.