Simu Pe­rä­lä, Ans­si Ru­la­mo, Nina Tör­nudd / STT

Te­ol­li­suus­liit­to ja Am­mat­ti­liit­to Pro jät­ti­vät tiis­tai­na uu­sia lak­ko­va­roi­tuk­sia. Tar­koi­tus on li­sä­tä pai­net­ta me­neil­lään ole­vaan työ­rii­to­jen so­vit­te­luun kes­kei­sel­lä vien­ti­a­lal­la.

Te­ol­li­suus­liit­to jät­ti uu­det lak­ko­va­roi­tuk­set Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­nan­ta­jil­le ja Ke­mi­an­te­ol­li­suu­del­le. Am­mat­ti­liit­to Pro jät­ti lak­ko­va­roi­tuk­set tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­teen sekä suun­nit­te­lu- ja kon­sult­ti­a­lal­le.

Työ­nan­ta­ja­puo­len re­ak­tio oli ki­pak­ka. Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­nan­ta­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­nie­mi kum­mas­te­li va­roi­tus­ten tiu­haa tah­tia ja ver­ta­si nii­tä sar­ja­tu­leen. Ke­mi­an­te­ol­li­suu­den työ­mark­ki­na­joh­ta­ja Min­na Etu-Sep­pä­lä oli tiuk­ka­sa­nai­sem­pi. Hä­nen mu­kaan­sa Te­ol­li­suus­liit­to on val­mis ro­mut­ta­maan yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vyn ja ai­heut­ta­maan koh­tuut­to­mat va­hin­got vien­ti­te­ol­li­suu­del­le.

–  Mopo on ka­ran­nut täy­sin kä­sis­tä Te­ol­li­suus­lii­tol­ta, Etu-Sep­pä­lä syyt­ti tie­dot­tees­sa.

Te­ol­li­suus­lii­ton lak­ko­va­roi­tuk­set kos­ke­vat 112:ta toi­mi­paik­kaa tek­no­lo­gia- ja ke­mi­an­te­ol­li­suu­des­sa. Lak­ko­va­roi­tuk­sen koh­tee­na ole­vis­sa toi­mi­pai­kois­sa työs­ken­te­lee noin 11  400 työn­te­ki­jää. Lak­ko­jen ajan­koh­ta oli­si 8.–10. hel­mi­kuu­ta.

Jo vii­me vii­kol­la Te­ol­li­suus­liit­to jät­ti lak­ko­va­roi­tuk­sen työn­sei­sauk­sis­ta 1.–3. hel­mi­kuu­ta. Nii­den koh­tee­na ole­vis­sa toi­mi­pai­kois­sa työs­ken­te­lee noin 7  200 työn­te­ki­jää.

Myös Pro an­toi vii­me vii­kol­la lak­ko­va­roi­tuk­sen 1. hel­mi­kuu­ta al­ka­vas­ta kol­mi­päi­väi­ses­tä la­kos­ta. Pron nyt an­ta­mien lak­ko­va­roi­tus­ten ajan­koh­dat ovat 8.–10. hel­mi­kuu­ta sekä 11.–17. hel­mi­kuu­ta.

Mo­lem­mat lii­tot jat­koi­vat tiis­tai­aa­mu­na työ­rii­to­jen so­vit­te­lua työ­nan­ta­ja­o­sa­puol­ten kans­sa. Neu­vot­te­lu­ja käy­dään val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan toi­mis­tol­la Hel­sin­gin Bu­le­var­dil­la.

Te­ol­li­suus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Riku Aal­to sa­noi osa­puol­ten vä­lis­ten eri­mie­li­syyk­sien liit­ty­vän palk­ka­rat­kai­suun. Aal­lon mie­les­tä työ­nan­ta­ja­puo­li ei huo­mi­oi sitä, mi­ten inf­laa­tio on hei­ken­tä­nyt pal­kan­saa­jien os­to­voi­maa.

–  Yri­täm­me py­säyt­tää työn­te­ki­jöi­den köyh­ty­mi­sen. Sen ei ta­voit­tee­na pi­täi­si ol­la ke­nel­le­kään koh­tuu­ton, vaan pi­kem­min­kin päin­vas­toin. Va­li­tet­ta­vas­ti työ­nan­ta­ja­puo­li ei näe asi­aa näin, jo­ten jou­dum­me laa­jen­ta­maan työ­tais­te­lu­toi­mia, Aal­to sa­noo tie­dot­tees­sa.

Pro on esit­tä­nyt 8,5 pro­sen­tin pal­kan­ko­ro­tuk­sia kah­den vuo­den ai­ka­na. Lii­ton mu­kaan osa­puol­ten nä­ke­my­se­ro pal­kois­ta on täl­lä het­kel­lä suu­ri.

–  Il­moi­tam­me uu­sis­ta la­kois­ta, jot­ta so­pi­mus­rat­kai­sun ha­ke­mi­seen on riit­tä­vä pai­ne, Pron pu­heen­joh­ta­ja Jor­ma Ma­li­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Lak­ko­va­roi­tus­ten li­säk­si Te­ol­li­suus­liit­to pi­den­tää tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den, ke­mi­an pe­rus- ja tuo­te­te­ol­li­suu­den sekä muo­vi­tuo­te­te­ol­li­suu­den so­pi­mu­sa­lo­jen yli­työ­kiel­to­ja 10. hel­mi­kuu­ta as­ti. Pron osal­ta yli­työ­kiel­lot ovat voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­mus um­peu­tui mar­ras­kuun lo­pus­sa. Ke­mi­an­te­ol­li­suu­des­sa so­pi­muk­se­ton tila al­koi vuo­den­vaih­tees­sa. Työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut ka­riu­tui­vat tu­lok­set­to­mi­na vii­me vii­kon maa­nan­tai­na.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­nan­ta­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­nie­mi kum­mas­te­li lak­ko­va­roi­tus­ten tiu­haa tah­tia.

–  Am­mat­ti­lii­toil­la on toki työ­tais­te­luo­i­keus, mut­ta kyl­lä tämä sar­ja­tu­li vä­hän ih­me­tyt­tää. Ai­em­min il­moi­tet­tu­jen la­ko­nuh­kien so­vit­te­lu on saa­tu hä­din tus­kin käyn­tiin, kun tu­lee jo uu­sia va­roi­tuk­sia, Ruo­ho­nie­mi sa­noi tie­dot­tees­sa.

Ruo­ho­nie­mi toi­voi, et­tä ener­gia käy­tet­täi­siin nyt so­vun ha­ke­mi­seen ei­kä uu­sien lak­ko­suun­ni­tel­mien te­ke­mi­seen.

–  On kaik­kien etu, et­tä rat­kai­sut syn­ty­vät mah­dol­li­sim­man pian. Os­to­voi­maa syn­tyy työ­tä te­ke­mäl­lä, Ruo­ho­nie­mi opas­ti.

Ke­mi­an­te­ol­li­suu­den Etu-Sep­pä­län mu­kaan lak­ko­toi­met ja yli­suu­ret pal­kan­ko­ro­tus­vaa­ti­muk­set uh­kaa­vat pal­kan­saa­jien työ­paik­ko­ja. Ke­mi­an­te­ol­li­suu­den jä­sen­ky­se­lyn mu­kaan va­jaa kol­man­nes yri­tyk­sis­tä ar­vi­oi jou­tu­van­sa tur­vau­tu­maan lo­mau­tuk­siin ja joka kuu­des ir­ti­sa­no­mi­siin ke­vään ai­ka­na. 80 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä ker­toi, et­tei voi siir­tää ko­hon­nei­ta kus­tan­nuk­sia hin­toi­hin lain­kaan tai vain osit­tain.

–  Tun­tuu, et­tä työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­sel­lä ei ole mi­tään mer­ki­tys­tä Te­ol­li­suus­lii­tol­le, Etu-Sep­pä­lä moit­ti.

Hän ar­vi­oi, et­tä lak­ko­toi­met ky­see­na­lais­ta­vat ny­kyi­sen työ­mark­ki­na­jär­jes­tel­män mie­lek­kyy­den.

–  Kier­rok­sen jäl­keen on ison poh­din­nan paik­ka.