Han­nu Aal­to­nen / STT

Ve­nä­läi­nen op­po­si­ti­o­po­lii­tik­ko Alek­sei Na­val­nyi ta­pet­tiin, kos­ka hä­net oli mää­rä saa­da va­paak­si van­kien­vaih­dos­sa, ker­too Na­val­nyin tu­ki­ja Ma­ri­ja Pevts­hih

Yo­u­tu­be -vi­de­ol­la.

Pevts­hi­hin mu­kaan pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­ti­nil­le oli tar­jot­tu mah­dol­li­suut­ta vaih­taa Na­val­nyi Ve­nä­jän tur­val­li­suus­pal­ve­lun agent­tiin Va­dim Kra­si­ko­viin. Sa­mal­la oli­si va­pau­tet­tu myös muun mu­as­sa kak­si Ve­nä­jäl­lä van­git­tu­na ole­vaa Yh­dys­val­tain kan­sa­lais­ta.

Kra­si­kov on tuo­mit­tu tshets­he­ni­a­lai­sen toi­si­na­jat­te­li­jan Ze­lim­han Han­gosh­vi­lin mur­has­ta Ber­lii­nis­sä vuon­na 2019.

– Sain vah­vis­tuk­sen sii­tä, et­tä neu­vot­te­lut oli­vat lop­pu­suo­ral­la hel­mi­kuun 15. päi­vän il­ta­na. Seu­raa­va­na päi­vä­nä Alek­sei ta­pet­tiin, Pevts­hih sa­noo vi­de­ol­la.

Pevts­hi­hin mu­kaan Uk­rai­nan so­dan alet­tua Na­val­nyin tu­ki­joil­le kävi sel­väk­si, et­tä hä­net on saa­ta­va pois Ve­nä­jäl­tä mil­lä ta­han­sa ta­val­la.

– Kak­si vuot­ta sit­ten saim­me ide­an van­kien­vaih­dos­ta: ve­nä­läi­siä va­koo­jia vaih­det­tai­siin po­liit­ti­siin van­kei­hin. Niin oli teh­ty en­nen­kin, ja se voi­si toi­mia, Pevts­hih ker­toi.

Na­val­nyin tu­ki­jat oli­vat val­mis­tel­leet lis­tan van­ki­lois­sa ole­vis­ta ve­nä­läi­sis­tä, jot­ka oli­si vaih­det­tu koko jouk­koon toi­si­na­jat­te­li­joi­ta ja de­mok­ra­tia-ak­ti­vis­te­ja. Lis­to­jen ja suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­nen vei liki kak­si vuot­ta.

– Sen oli­si voi­nut teh­dä muu­ta­mis­sa kuu­kau­des­sa, jos po­liit­tis­ta tah­toa oli­si ol­lut. Sitä ei ol­lut.

Pevts­hi­hin mu­kaan neu­vot­te­luis­sa oli mu­ka­na muun mu­as­sa ve­nä­läi­nen oli­gark­ki Ro­man Ab­ra­mo­vitsh ja edes­men­nyt ve­te­raa­ni­dip­lo­maat­ti Hen­ry Kis­sin­ger.

– Pu­tin tie­si, et­tä hän voi saa­da Kra­si­ko­vin vain, jos vaih­taa tä­män Na­val­nyi­hin. Mut­ta hän vi­ha­si Na­val­nyi­ta niin pal­jon, et­tei voi­nut an­taa tä­män pääs­tä va­paak­si. Jo­ten hän hank­kiu­tui eroon vaih­don vä­li­nees­tä ja ajat­te­li, et­tä vaih­to to­teu­tuu sit­ten jos­kus tu­le­vai­suu­des­sa. Se on jär­je­tön­tä ja epä­loo­gis­ta ma­fi­a­po­mon käy­tös­tä. Mut­ta niin pal­jon hän Alek­sei­ta vi­ha­si, Pevts­hih sa­noo.