Kai­su Suo­pan­ki / STT

Ul­ko­maa­lai­set luon­non­mar­jan­mar­jan­poi­mi­jat ha­lu­taan jat­kos­sa Suo­meen työ­suh­tei­sen kau­si­työn kaut­ta.

Asi­as­ta päät­ti tä­nään työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä. Kau­si­työ­lain ja -ase­tuk­sen muu­tok­sia ale­taan val­mis­tel­la kii­reel­li­ses­ti, jot­ta ne saa­tai­siin voi­maan sa­to­kau­del­le 2025.

Työ­suh­tei­suu­del­la ha­lu­taan pa­ran­taa mar­jan­poi­mi­joi­den työ­o­lo­ja ja an­si­oi­ta, jois­sa on il­men­nyt pal­jon on­gel­mia. Mar­ja-alan yri­tyk­siin koh­dis­tuu ih­mis­kaup­pa­e­päi­ly­jä ja -syyt­tei­tä.

– Työ­suh­tei­suus tuo poi­mi­joil­le työ­suh­teen edut ja vä­him­mäis­pal­kan sekä hel­pot­taa oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­sen val­von­taa. Muu­tos on mar­ja-alal­le suu­ri ja haas­teel­li­nen­kin, ja yri­tyk­sil­tä tar­vi­taan uu­dis­tu­mis­ky­kyä, sa­noo työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­nen (kok.) tie­dot­tees­sa.

Vuo­teen 2023 as­ti Thai­maas­ta rek­ry­toi­dut mar­jan­poi­mi­jat saa­pui­vat Suo­meen Schen­gen-tu­ris­ti­vii­su­meil­la, joil­la he sai­vat oles­kel­la maas­sa ja ke­rä­tä mar­jo­ja enin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

Ul­ko­mi­nis­te­riö kes­keyt­ti vii­su­mi­ha­ke­mus­ten vas­taa­no­ton Thai­maas­sa ku­lu­van vuo­den maa­lis­kuus­sa mar­ja-alan on­gel­mien vuok­si. Yri­tyk­set voi­vat kui­ten­kin tä­män vuo­den sa­to­kau­del­la rek­ry­toi­da poi­mi­joi­ta ul­ko­mail­ta työ­suh­tee­seen, jol­loin he tu­le­vat Suo­meen työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­val­la.