STT

Ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen (kok.) ker­too Suo­men tark­kai­le­van tii­viis­ti ti­lan­net­ta Ve­nä­jän pois­tet­tua väy­lä­poi­ju­ja Nar­va­jo­es­ta Vi­ron ve­sil­tä. Val­to­nen kom­men­toi asi­aa vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Val­to­sen mu­kaan väy­lä­poi­ju­jen pois­ta­mi­nen on Ve­nä­jäl­tä jäl­leen yk­si epäys­tä­väl­li­nen teko, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ai­heut­taa häm­men­nys­tä. Val­to­nen ker­too Suo­men il­mai­se­van so­li­daa­ri­suu­ten­sa Vi­rol­le ta­pah­tu­neen joh­dos­ta.

Vi­ron ra­ja­var­ti­os­ton mu­kaan Ve­nä­jän ra­ja­var­ti­os­to pois­ti poi­ju­ja Nar­va­jo­es­ta tois­sa­yö­nä. Poi­jut oli tar­koi­tet­tu es­tä­mään alus­ten jou­tu­mi­nen va­hin­gos­sa Ve­nä­jän ve­sil­le.