Frida Aho­nen / STT

Ul­ko­maan­kaup­pa- ja ke­hi­tys­mi­nis­te­ri Vil­le Ta­vio (ps.) on päät­tä­nyt lak­kaut­taa kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen VGK-tuen, sel­vi­ää ul­ko­mi­nis­te­ri­ön tä­nään jul­kai­se­mas­ta tie­dot­tees­ta. Ul­ko­mi­nis­te­ri­ön ja­ka­maa VGK-tu­kea on myön­net­ty kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ke­hi­tys­vies­tin­tä- ja glo­baa­li­kas­va­tus­hank­kei­siin.

VKG-tuen lak­kaut­ta­mi­nen on osa val­ti­o­na­vus­tus­ten uu­dis­ta­mis­ta, jos­sa hal­li­tus ha­lu­aa siir­tää jär­jes­tö­jen ra­hoi­tuk­sen pai­no­pis­tet­tä kan­sain­vä­li­seen ra­hoi­tuk­seen. Taus­tal­la ovat hal­li­tuk­sen sääs­tö­toi­met.

Muun mu­as­sa kan­sa­lais­jär­jes­töt ja va­sem­mis­to­lii­ton kan­sa­ne­dus­ta­ja Han­na Sark­ki­nen ovat kri­ti­soi­neet pää­tös­tä.

– Pää­tös on val­ta­va pet­ty­mys, ja se tu­li­si pe­rua. Lak­kau­tus on kova is­ku esi­mer­kik­si jär­jes­tö­jen an­ti­ra­sis­ti­sel­le työl­le, yri­tys­ten vas­tuul­li­suu­den ki­rit­tä­mi­sel­le, nuor­ten rau­han­kas­va­tuk­sel­le sekä vies­tin­näl­le glo­baa­leis­ta ky­sy­myk­sis­tä, sa­noo ke­hi­tys­jär­jes­tö­jen kat­to­jär­jes­tö Fin­gon toi­min­nan­joh­ta­ja Juha-Erk­ki Män­ty­nie­mi tie­dot­tees­sa.

– VKG-tuen kah­den mil­joo­nan pois­tos­sa syy­nä voi ol­la, et­tei tuki asi­a­si­säl­löl­li­ses­ti tai aat­teel­li­ses­ti miel­ly­tä ny­ky­hal­li­tus­ta. Tämä sik­si, et­tei mi­tään hal­lin­nol­lis­ta tai bud­je­taa­ris­ta syy­tä ole tuen lak­kaut­ta­mi­seen. Ra­haa oli­si ol­lut täl­le tu­el­le, Fin­gon vai­kut­ta­mis­työn joh­ta­ja Il­ma­ri Nal­ban­tog­lu kom­men­toi STT:lle maa­nan­tai­na.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tus päät­ti ke­hys­rii­hes­sä uu­sis­ta vuo­sit­tai­sis­ta 50 mil­joo­nan eu­ron leik­kauk­sis­ta ke­hi­ty­syh­teis­työ­hön. Ke­hys­rii­hes­sä pää­tet­tiin kui­ten­kin myös kas­vat­taa kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ke­hi­ty­syh­teis­työn ra­hoi­tus­ta 10 mil­joo­nal­la eu­rol­la vuo­sit­tain.

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ön kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta­yk­si­kön yk­si­kön­pääl­lik­kö Ee­va­ma­ri Laak­so­nen ker­toi STT:lle maa­nan­tai­na ym­mär­tä­vän­sä jär­jes­tö­jen hä­dän, mut­ta pe­rus­te­li pää­tös­tä hal­li­tu­soh­jel­mal­la.

– En voi sii­hen muu­ta sa­noa, kuin et­tä ym­mär­rän hei­dän nä­kö­kul­man­sa ja sen, et­tä tämä vai­kut­taa jär­jes­tö­jen toi­min­taan, mut­ta tämä pää­tös on kui­ten­kin teh­ty. Taus­tal­la on hal­li­tu­soh­jel­maan kir­jat­tu pyr­ki­mys pa­ran­taa ko­ti­mais­ten jär­jes­tö­jen mah­dol­li­suuk­sia saa­da kan­sain­vä­lis­tä ra­hoi­tus­ta, Laak­so­nen to­te­si.

Täl­lä niin kut­su­tul­la vi­vut­ta­mi­sel­la tar­koi­te­taan sitä, et­tä suo­ma­lai­set jär­jes­töt sai­si­vat jat­kos­sa ra­hoi­tus­ta ai­em­paa enem­män kan­sain­vä­li­sis­tä läh­teis­tä. Jo täl­lä het­kel­lä ul­ko­mi­nis­te­ri­öl­lä on käy­tös­sä ra­hoi­tus­me­ka­nis­mi sel­lai­sil­le suo­ma­lai­sil­le jär­jes­töil­le, jot­ka ovat saa­neet EU-ra­hoi­tus­ta omiin ke­hi­ty­syh­teis­työ­hank­kei­siin­sa.

– Näis­tä hank­keis­ta ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­tä voi ha­kea oma­ra­hoi­tu­so­suu­teen puo­let. Se tie­ten­kin aut­taa jär­jes­tö­jä, et­tä hei­dän ei tar­vit­se niin pal­jon tätä oma­ra­hoi­tu­so­suut­ta mak­saa, Laak­so­nen sa­noi.

Laak­so­nen ei osan­nut vie­lä tar­ken­taa, et­tä mi­hin ke­hys­rii­hes­sä jär­jes­tö­jen ke­hi­ty­syh­teis­työn ra­hoi­tuk­seen va­ra­tut 10 mil­joo­naa koh­den­ne­taan.

Jär­jes­töt ovat huo­lis­saan sii­tä, et­tä ra­hoi­tus kes­kit­tyi­si jat­kos­sa isoim­mil­le jär­jes­töil­le, joil­la on pa­rem­mat edel­ly­tyk­set ha­kea kan­sain­vä­lis­tä ra­hoi­tus­ta.

– Kan­sain­vä­li­set ra­hoi­tus­ka­na­vat ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti hy­viä, mut­ta pien­ten jär­jes­tö­jen on to­del­la vai­kea käyt­tää nii­tä. Täs­sä on ris­ki, et­tä ra­hoi­tus kes­kit­tyy isoim­mil­le, voi­mak­kaim­mil­le toi­mi­joil­le, mikä taas hait­taa kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan mo­ni­puo­li­suut­ta ja mo­ni­ää­ni­syyt­tä sekä toi­saal­ta ka­peut­taa jär­jes­tö­jen toi­min­nan mo­ni­nai­suut­ta, Nal­ban­tog­lu to­te­aa STT:lle.

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­tä ei osat­tu vie­lä tar­ken­taa, mil­lais­ta tu­kea kan­sain­vä­li­sen ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mi­seen oli­si pie­nim­mil­le toi­mi­joil­le mah­dol­li­se­si tu­le­vai­suu­des­sa tu­los­sa.

– En ha­lua sitä kau­nis­tel­la, se on ihan tot­ta, et­tä tämä pää­tös ei tuo rat­kai­su­ja pien­ten jär­jes­tö­jen ra­hoi­tu­son­gel­maan. Ne ovat usein iso­ja jär­jes­tö­jä, jot­ka kan­sain­vä­lis­tä ra­hoi­tus­ta saa­vat. Tämä on ta­pah­tu­nut niin no­pe­as­ti, et­tä me em­me ole nyt ihan val­mii­ta tu­le­maan ulos sen kans­sa. Vii­meis­tään tuos­sa syk­syl­lä laa­jen­nam­me ny­kyis­tä EU-ha­kua mui­hin kan­sain­vä­li­siin ra­hoi­tu­sinst­ru­ment­tei­hin, Laak­so­nen to­te­aa STT:lle.

Mi­nis­te­riö tie­dot­taa myö­hem­min tänä vuon­na val­ti­o­na­vus­tus­haun ai­ka­tau­luis­ta ja ha­kuk­ri­tee­reis­tä. Ha­ku­kier­ros YK-taus­tai­sil­le jär­jes­töil­le ava­taan syk­syl­lä. Tuol­loin avus­tus­ta voi ha­kea vuo­sil­le 2025–2027.

– Se, mitä me yri­täm­me myös teh­dä, on tie­dot­taa kan­sain­vä­li­sis­tä hau­is­ta ak­tii­vi­sem­min kuin mitä me täl­lä het­kel­lä teem­me, Laak­so­nen li­sää.