Po­lii­si tie­dot­taa ta­voit­ta­neen­sa Ul­vi­lan lap­si­kaap­pauk­ses­ta epäil­lyt hen­ki­löt ja alai­käi­set lap­set ul­ko­mail­ta. Hen­ki­löt ovat pai­kal­li­sen po­lii­si­vi­ra­no­mai­sen hal­lus­sa.

Esi­tut­kin­nan al­ku­vai­hees­sa epäil­lyis­tä kaap­paa­jis­ta teh­tiin syyt­tä­jän an­ta­ma eu­roop­pa­lai­nen pi­dä­tys­mää­räys. Li­säk­si epäil­lyis­tä ja lap­sis­ta lai­tet­tiin voi­maan kan­sain­vä­li­set et­sin­tä­kuu­lu­tuk­set. Hen­ki­löt löy­tyi­vät kan­sain­vä­li­sen po­lii­siyh­teis­työn avul­la.

Epäil­ty lap­si­kaap­paus ta­pah­tui 1. hei­nä­kuu­ta Ul­vi­las­sa, min­kä jäl­keen lap­set vie­tiin Suo­mes­ta ul­ko­mail­le. Hen­ki­löt ovat täl­lä het­kel­lä tur­vas­sa ja eu­roop­pa­lai­sen val­ti­on po­lii­si­vi­ra­no­mai­sen hal­lus­sa.

Po­lii­si ker­too tie­dot­tees­san, et­tä ei esi­tut­kin­taa vaa­ran­ta­mat­ta voi täs­sä vai­hees­sa ker­toa, mis­tä maas­ta hen­ki­löt ta­voi­tet­tiin. Po­lii­si ei voi myös­kään ava­ta mui­ta­kaan löy­ty­mi­seen tai kiin­ni­ot­toon liit­ty­viä yk­si­tyis­koh­tia.

Ul­ko­mail­ta ta­voi­tet­tu­ja hen­ki­löi­tä epäil­lään lap­si­kaap­pauk­ses­ta ja tör­ke­äs­tä va­pau­den­riis­tos­ta. Epäil­lyt ovat ol­leet van­git­tui­na pois­sa­o­le­va­na 4. hei­nä­kuu­ta läh­tien.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si jat­kaa asi­an esi­tut­kin­taa ja tie­dot­taa asi­as­ta li­sää, kun se on tut­kin­nal­li­ses­ti mah­dol­lis­ta.