Teks­ti ja ku­vat: Pau­lii­na Vil­pak­ka

Ke­vääl­lä 2015 SPR Sa­ta­kun­nan pii­rin val­mius­pääl­lik­kö Kari Pe­tä­jä piti jou­koil­leen vä­li­ai­kais­ma­joi­tuk­sen pe­rus­ta­mis­kou­lu­tuk­sen. Kou­lu­tus pi­det­tiin ai­van sat­tu­mal­ta juu­ri en­nen kuin Eu­roo­pan laa­ja­mit­tai­nen pa­ko­laisk­rii­si is­ki pääl­le. Tä­män vuo­den hel­mi­kuus­sa Pe­tä­jä veti jäl­leen sa­man kou­lu­tuk­sen Pu­nai­sen Ris­tin hen­ki­lö­kun­nal­le. Kuin koh­ta­lon ivaa, sii­tä vain kuu­kau­den ku­lut­tua uk­rai­na­lais­pa­ko­lais­ten vir­rat läh­ti­vät liik­keel­le.

Vii­me vii­kot Tal­lin­nan lai­voil­la Hel­sin­kiin saa­pu­nei­ta pa­ko­lai­sia on oh­jat­tu pää­kau­pun­gin tran­sit-kes­kuk­ses­ta re­kis­te­röi­ty­mään muun mu­as­sa Län­si-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­le. Mig­ri seu­raa jär­jes­tel­mien­sä kaut­ta vas­taa­not­to­kes­kus­ten ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­tia, ja sen pe­rus­teel­la ja­kaa tu­li­joi­ta eri kau­pun­kei­hin. Sa­ta­kun­taan oh­ja­tuis­ta ih­mi­sis­tä tu­lee myös Po­rin vas­taa­not­to­kes­kuk­sen asi­ak­kai­ta.

Vuo­des­ta 2015 on on­nek­si otet­tu opik­si. Pe­tä­jä ker­too, et­tä Suo­mes­sa tie­tyt vas­taa­not­to­kes­kuk­set on pi­det­ty toi­min­nas­sa ni­me­no­maan sil­lä aja­tuk­sel­la, et­tä nii­den asu­kas­mää­rää pys­ty­tään hel­pos­ti li­sää­mään pa­ko­laisk­rii­sin is­kies­sä. Yk­si näis­tä val­miu­des­sa ol­leis­ta vas­taa­not­to­kes­kuk­sis­ta on Po­rin vas­taa­not­to­kes­kus, eli Po­rin vok, tai ku­ten asuk­kaat sitä kut­su­vat: ”camp”.

Erkki Makkonen ja Eemeli Mäntylä laittavat kuntoon Tekunkorven vastaanottokeskuksen ”officea”.

Erkki Makkonen ja Eemeli Mäntylä laittavat kuntoon Tekunkorven vastaanottokeskuksen ”officea”.

Punainen Risti on vuokrannut viisi Tekunkorven rakennusta vastaanottokeskuksen käyttöön.

Punainen Risti on vuokrannut viisi Tekunkorven rakennusta vastaanottokeskuksen käyttöön.

Po­rin vas­taa­not­to­kes­kuk­sen kir­joil­la on par­hail­laan jo yli 1020 ti­la­päis­tä suo­je­lua ha­ke­nut­ta uk­rai­na­lais­pa­ko­lais­ta. Heis­tä yli puo­let on kui­ten­kin ma­joit­tu­nee­na ys­tä­vien ja su­ku­lais­ten luo­na tai muus­sa yk­si­tyis­ma­joi­tuk­ses­sa. Joka päi­vä saa­puu ja re­kis­te­röi­tyy usei­ta kym­me­niä uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sia li­sää.

En­nen uk­rai­nan pa­ko­laisk­rii­siä Lii­na­har­jas­sa oli noin 150 asu­kas­ta. Nyt talo on täyn­nä, ja siel­lä ma­joit­tuu noin 300 hen­keä.

Vas­ti­kään Pu­nai­nen Ris­ti vuok­ra­si Po­rin YH-asun­noil­ta Sam­kin en­ti­sen opis­ke­li­ja-asun­to­lan Te­kun­kor­ven vas­taa­not­to­kes­kuk­sen uu­dek­si si­vu­toi­mi­pis­teek­si. Käyt­töön otet­tiin vii­si tyh­jil­lään ol­lut­ta ra­ken­nus­ta.

Asun­not ovat pää­o­sin noin 20 ne­li­ön yk­si­öi­tä, mut­ta myös muu­ta­ma isom­pi so­lu­a­sun­to löy­tyy. Asuk­kai­den kan­nal­ta Te­kun kor­ves­sa on se hyvä puo­li, et­tä jo­kai­ses­sa asun­nos­sa on oma keit­to­ko­me­ron­sa, kun taas esi­mer­kik­si Lii­na­har­jas­sa käy­te­tään yh­teis­keit­ti­ö­tä.

Ukrainalaiset Maryna ja hänen poikansa Timur ovat tyytyväisiä parinkymmenen neliön asuntoonsa Tekunkorvessa.

Ukrainalaiset Maryna ja hänen poikansa Timur ovat tyytyväisiä parinkymmenen neliön asuntoonsa Tekunkorvessa.

Tekunkorvessa joka asunnossa on pieni oma keittoseinä.

Tekunkorvessa joka asunnossa on pieni oma keittoseinä.

Sii­nä mis­sä vuon­na 2015 pe­rus­tet­tiin usei­ta vas­taa­not­to­kes­kuk­sia ym­pä­ri maa­kun­taa, täl­lä ker­taa on ai­ko­muk­se­na toi­mia hie­man eri ta­val­la. Pu­nai­nen Ris­ti on käyn­nis­tä­mäs­sä ma­joi­tus­mal­lia, jos­sa vas­taa­not­to­kes­kus vuok­rai­si yk­sit­täi­siä asun­to­ja maa­kun­nas­ta. Hen­ki­lö­kun­nan liik­ku­va yk­sik­kö kier­täi­si ta­paa­mas­sa eri paik­ka­kun­nil­la asu­via asi­ak­kai­ta. Pe­tä­jä ar­ve­lee, et­tä asun­to­ja tul­laan vuok­raa­maan en­si­si­jai­ses­ti isom­mil­ta paik­ka­kun­nil­ta, ku­ten esi­mer­kik­si Rau­mal­ta, Huit­ti­sis­ta ja Kan­kaan­pääs­tä.