STT–AFP

Ve­nä­jän vi­ra­no­mai­set ei­vät ole sul­ke­neet pois mah­dol­li­suut­ta lii­ke­kan­nal­le­pa­non jat­ka­mi­ses­ta Uk­rai­nan so­dan vuok­si, ker­toi Bri­tan­ni­an puo­lus­tus­mi­nis­te­riö päi­vit­täi­ses­sä tie­dus­te­lu­kat­sauk­ses­saan maa­nan­tai­na.

Run­sas viik­ko sit­ten tie­do­tus­vä­li­neet ker­toi­vat, et­tä ve­nä­läi­set ra­ja­var­ti­jat oli­vat es­tä­neet sel­lai­sia kir­gi­si­a­lai­sia siir­to­työ­läi­siä, joil­la oli sekä Kir­gi­si­an et­tä Ve­nä­jän pas­si, pois­tu­mas­ta Ve­nä­jäl­tä. Syyk­si ra­ja­var­ti­jat ker­toi­vat, et­tä mies­ten ni­met oli­vat kut­sun­ta­lis­toil­la.

Sa­moi­hin ai­koi­hin Krem­lin edus­ta­ja Dmit­ri Pes­kov ker­toi, et­tä ase­tus "osit­tai­ses­ta lii­ke­kan­nal­le­pa­nos­ta" on yhä voi­mas­sa. Pes­ko­vin mu­kaan tämä on vält­tä­mä­tön­tä ar­mei­jan työn tu­ke­mi­sek­si.

Asi­an­tun­ti­jat ovat kum­mas­tel­leet, mik­sei ase­tus­ta ole vi­ral­li­ses­ti ku­mot­tu.

Bri­tan­ni­an puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan Ve­nä­jän joh­to et­sii edel­leen ta­po­ja, joil­la tu­le­viin mah­dol­li­siin suur­hyök­käyk­siin Uk­rai­nas­sa saa­tai­siin vä­keä niin, et­tä se ai­heut­tai­si mah­dol­li­sim­man vä­hän vas­tus­tus­ta Ve­nä­jäl­lä.

Uk­rai­nas­sa Ve­nä­jän ni­mit­tä­mä Do­nets­kin alu­e­joh­ta­ja De­nis Pus­hi­lin väit­ti maa­nan­tai­na ve­nä­läis­jouk­ko­jen eden­neen Do­nets­kis­sa. Pus­hi­li­nin mu­kaan ve­nä­läis­jou­kot oli­si­vat eden­neet Vuh­le­da­rin kau­pun­gin itä­o­siin. Vuh­le­dar si­jait­see noin 150 ki­lo­met­riä ete­lään Bah­mu­tin kau­pun­gis­ta, jos­ta on tais­tel­tu kuu­kau­si­kau­pal­la.

Pus­hi­li­nin mu­kaan alu­eel­la käy­dään kii­vai­ta tais­te­lui­ta, mut­ta Bah­mu­tin pii­rit­tä­mi­ses­tä ei voi­da vie­lä pu­hua.

Uk­rai­nan ar­mei­jan edus­ta­jan Jev­hen Je­ri­nin mu­kaan väit­teet ei­vät pidä paik­kaan­sa.

Rans­ka ja Aust­ra­lia toi­mit­ta­vat Uk­rai­naan 155 mil­li­met­rin ty­kis­tö­am­muk­sia, mai­den puo­lus­tus­mi­nis­te­rit Se­bas­tien Le­cor­nu ja Ric­hard Mar­les ker­toi­vat maa­nan­tai­na. Mi­nis­te­rei­den mu­kaan am­muk­sia tuo­te­taan Uk­rai­nal­le tu­han­sia ja en­sim­mäi­set niis­tä toi­mi­te­taan maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä.

Nyt toi­mi­tet­ta­vat ty­kis­tö­am­muk­set ovat yh­teen­so­pi­via län­si­mai­den Uk­rai­nal­le ai­em­min lah­joit­ta­man ty­kis­tön kans­sa. Lah­joi­tuk­sen ar­vo on mi­nis­te­rei­den mu­kaan usei­ta mil­joo­nia eu­ro­ja.