STT–AFP

Viit­tä Sak­san kan­sa­lais­ta vas­taan on nos­tet­tu maan­pe­tos­syyt­teet, ker­toi­vat vi­ra­no­mai­set maa­nan­tai­na. Syyt­tä­jän mu­kaan ää­ri­oi­keis­to­lai­sen ryh­män tar­koi­tuk­se­na oli "saa­da ai­kaan si­säl­lis­so­dan kal­tai­set olo­suh­teet Sak­saan vä­ki­val­lan avul­la, min­kä seu­rauk­se­na hal­li­tus ja par­la­men­taa­ri­nen de­mok­ra­tia syr­jäy­tet­täi­siin".

Syyt­tä­jien mu­kaan ryh­män jä­se­net oli­vat hy­väk­sy­neet sen, et­tä val­lan­kaap­paus vaa­ti­si uh­re­ja.

Juo­neen kuu­lui osa­na myös ter­veys­mi­nis­te­ri Karl Lau­ter­bac­hin siep­paa­mi­nen. Ää­ri­oi­keis­to­lai­set ja sa­la­liit­to­te­o­ree­ti­kot vi­haa­vat Lau­ter­bac­hia, kos­ka hän pani toi­meen ko­ro­na­mää­räyk­siä.

Syy­te­tyis­tä nel­jä on mie­hiä ja yk­si nai­nen. Nais­ta pi­de­tään ryh­män pää­i­de­o­lo­gi­na. Ryh­män aja­tus­maa­il­ma pe­rus­tui olet­ta­muk­sel­le, jon­ka mu­kaan Sak­san ny­kyi­nen hal­lin­to­mal­li ei ole lail­li­nen, vaan maan oi­ke­an hal­lin­non pi­täi­si pe­rus­tua 1800-lu­vun Sak­san kei­sa­ri­kun­nan käy­tän­töi­hin.

Vii­sik­ko otet­tiin kiin­ni muu­ta­ma kuu­kau­si sit­ten.