STT

Vir­tu­aa­li­va­luu­tois­ta saa­tu­ja tu­lo­ja il­moi­tet­tiin vii­me vuo­del­ta ve­ro­tuk­seen 84 pro­sent­tia vä­hem­män kuin tois­sa vuo­del­ta, ker­too Ve­ro­hal­lin­to.

Saa­tu­ja tu­lo­ja il­moi­tet­tiin vii­me vuo­del­ta noin 73 mil­joo­naa eu­roa, kun vuot­ta ai­em­min mää­rä oli 460 mil­joo­naa eu­roa.

Il­moi­tet­tu­jen tu­lo­jen roi­man vä­hen­ty­mi­sen syy­nä ovat vir­tu­aa­li­va­luut­to­jen las­ke­neet kurs­sit, Ve­ro­hal­lin­to ker­too.

Ve­rot­ta­jan ar­vi­on mu­kaan kak­si kol­mes­ta si­joit­ta­jas­ta jät­tää vir­tu­aa­li­va­luut­ta­tu­lon­sa ko­ko­naan il­moit­ta­mat­ta ve­ro­tuk­seen.