Nina Tör­nudd / STT

Suo­ma­lais­ten yk­si­tyi­ses­ti omis­tet­tu­jen met­sien hii­li­va­ras­tot ja­kaan­tu­vat epä­ta­sai­ses­ti omis­ta­jien kes­ken, il­me­nee VATT:n yh­tey­des­sä toi­mi­van Da­ta­huo­neen sel­vi­tyk­ses­tä. Sen mu­kaan yk­si pro­sent­ti suo­ma­lai­sis­ta omis­taa yli puo­let yk­si­tyis­hen­ki­löi­den met­sien hii­li­va­ras­tois­ta.

Met­sää omis­taa noin 600 000 suo­ma­lais­ta, kuo­lin­pe­sien osak­kaat huo­mi­oi­den jopa yli 700 000 hen­keä, eli koko kan­sas­ta noin 13 pro­sent­tia. Met­sien omis­tus kes­kit­tyy voi­mak­kaas­ti ylim­piin tu­lo­luok­kiin. Suu­rin osa met­sä­no­mis­ta­jis­ta asuu kau­pun­ki­a­lu­eil­la.

Suu­rim­pia met­sien hii­li­va­ras­to­ja hal­lit­se­vat kui­ten­kin iäk­käät maa­seu­dul­la asu­vat mie­het, joi­den omis­ta­mat met­sä­a­lu­eet ovat pin­ta-alal­taan suu­rim­pia.

– Yk­si­tyis­met­sien omis­ta­jil­la on tär­keä roo­li hii­li­nie­lun tuot­ta­ji­na ja hii­li­va­ras­ton yl­lä­pi­tä­ji­nä, to­te­aa ra­port­tia laa­ti­mas­sa ol­lut Hel­sin­gin yli­o­pis­ton apu­laisp­ro­fes­so­ri Las­si Ahl­vik tie­dot­tees­sa.

Da­ta­huo­neen sel­vi­tyk­sen te­ki­jät suo­sit­te­le­vat, et­tä omis­tus­ten ja­kau­tu­mi­nen ote­taan huo­mi­oon, kun suun­ni­tel­laan po­li­tiik­ka­toi­mia hii­li­nie­lu­jen vah­vis­ta­mi­sek­si. Sekä met­sän­hoi­don tuet et­tä vel­voit­teet koh­dis­tu­vat met­sä­no­mis­tuk­sen ja­kau­tu­mi­sen mu­kai­ses­ti ra­hal­li­ses­ti ylim­piin tu­lo­luok­kiin.

– Yk­si­tyis­met­sil­lä on tär­keä ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys omis­ta­jil­leen. Met­sil­lä on kui­ten­kin pal­jon muu­ta­kin ar­voa kuin ha­ka­tun met­sän ja te­ol­li­suus­puun hin­ta: niil­lä on tär­keä roo­li esi­mer­kik­si hii­len­si­don­nas­sa ja ve­sis­tön­suo­je­lus­sa. Nämä ul­kois­vai­ku­tuk­set tu­li­si mie­les­tä­ni ot­taa huo­mi­oon met­sä­po­li­tii­kan oh­jaus­kei­no­ja suun­ni­tel­ta­es­sa, sa­noo Il­ma­tie­teen lai­tok­sen tut­ki­ja Jaak­ko Ju­vo­nen tie­dot­tees­sa.

Suo­men maan­käyt­tö­sek­to­ri on ol­lut his­to­ri­al­li­ses­ti tär­keä net­to­nie­lu ja si­to­nut enem­män hii­li­di­ok­si­dia kuin sii­tä on va­pau­tu­nut. Tämä net­to­nie­lu on kui­ten­kin pie­nen­ty­nyt 2010-lu­vul­ta al­ka­en ja vii­me vuo­si­na muut­tu­nut jopa net­to­pääs­tö­läh­teek­si. Ke­hi­tys vaa­ran­taa sekä kan­sal­li­sen hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teen et­tä Eu­roo­pan uni­o­nin il­mas­to­vel­voit­teet, to­de­taan Da­ta­huo­neen sel­vi­tyk­ses­sä.