Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Ko­koo­muk­sen pre­si­dent­tieh­do­kas Ale­xan­der Stubb sa­noi Ylen vii­mei­ses­sä vaa­li­väit­te­lys­sä tors­tai­na, et­tä Uk­rai­nan "pol­ku" EU- ja Nato-jä­se­nyy­teen loi­si uk­rai­na­lai­sil­le so­dan kes­kel­lä us­koa tu­le­vai­suu­teen.

Ky­sy­myk­sen uk­rai­na­lais­ten tu­le­vai­suu­de­nus­kos­ta esit­ti eh­dok­kail­le Ylen kir­jeen­vaih­ta­ja Uk­rai­nas­ta.

– Tot­ta kai mei­dän pi­tää tu­kea Uk­rai­naa ra­hal­li­ses­ti, am­muk­sil­la ja aseil­la sekä so­ti­lai­den kou­lut­ta­mi­ses­sa, Stubb sa­noi.

– Kui­ten­kin oi­kea pi­dä­ke sil­le, et­tä Uk­rai­nas­ta tu­lee lo­pus­sa län­ti­nen eu­roop­pa­lai­nen maa, syn­tyy EU-jä­se­nyy­den kaut­ta. Sii­hen li­säi­sin vie­lä Nato-jä­se­nyy­den. Nämä ovat pol­ku­ja, jot­ka luo­vat uk­rai­na­lai­sil­le us­koa sii­hen, et­tä kun sota lop­puu, Uk­rai­nas­ta tu­lee eu­roop­pa­lai­nen.

Stub­bin vas­ta­eh­do­kas, vih­rei­den tu­ke­ma ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen aset­ta­ma Pek­ka Haa­vis­to sen si­jaan ko­ros­ti uk­rai­na­lais­ten omaa puo­lus­tus­ky­kyä.

– Pa­ras tae tu­le­vai­suu­des­sa Uk­rai­nan puo­lus­ta­mi­ses­sa ovat tie­tys­ti uk­rai­na­lai­set it­se. Mi­nus­ta nyt kan­nat­taa miet­tiä, mi­ten saa­daan Uk­rai­nan ase- ja am­mus­te­ol­li­suus käyn­tiin tai yh­tei­siä am­mus­han­kin­to­ja Uk­rai­nal­le, Haa­vis­to sa­noi.

Haa­vis­to myös kri­ti­soi EU:ta Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa ja sa­noi, et­tä uni­o­ni voi­si teh­dä ny­kyis­tä enem­män uk­rai­na­lais­ten hy­väk­si.

– Täl­lä het­kel­lä EU:ssa ol­laan ju­mis­sa 13. Ve­nä­jän-sank­ti­o­pa­ke­tin kans­sa, ja sank­ti­ot vuo­ta­vat. EU voi­si teh­dä Uk­rai­nan aut­ta­mi­ses­sa pal­jon enem­män.

Stubb puo­les­taan viit­ta­si 300 mil­jar­din dol­la­rin edes­tä Ve­nä­jäl­tä jää­dy­tet­tyi­hin va­roi­hin, jot­ka hä­nen mu­kaan­sa pi­täi­si ot­taa käyt­töön ja koh­dis­taa suo­raan Uk­rai­nan tu­ke­mi­seen.

Haa­vis­to li­sä­si, et­tä sa­maan ai­kaan kun län­nes­sä kes­kus­tel­laan tuen jat­ka­mi­ses­ta, ku­lis­seis­sa suun­ni­tel­laan jo eri­lai­sia as­kel­merk­ke­jä koh­ti rau­haa.

– Tie­dän, et­tä ku­lis­seis­sa teh­dään jo eri­lai­sia rau­han kon­sep­te­ja, jot­ka ovat toi­vot­ta­vas­ti edul­li­sia Uk­rai­nal­le, Haa­vis­to sa­noi.

– Mi­nus­ta on tär­ke­ää, et­tä myös Suo­mi oli­si mu­ka­na näis­sä hil­jai­sis­sa tun­nus­te­luis­sa, jois­sa rau­han eh­to­ja mie­ti­tään.

Ylen vii­mei­sen väit­te­lyn tee­ma­na oli muun mu­as­sa se, mi­ten eh­dok­kaat nä­ke­vät Suo­mea ym­pä­röi­vän maa­il­maan.

Ten­tis­sä Stubb ja Haa­vis­to sai­vat vas­tat­ta­vak­seen ky­sy­myk­siä Ylen kir­jeen­vaih­ta­jil­ta vii­des­tä eri maas­ta eli Yh­dys­val­lois­ta, Kii­nas­ta, Ve­nä­jäl­tä, Sak­sas­ta ja Uk­rai­nas­ta.