STT

Yli 1  200 nais­ta haki tam­mi­kuun 15. päi­vä päät­ty­nees­sä haus­sa va­paa­eh­toi­seen ase­pal­ve­luk­seen, Maa­voi­mat ker­toi tie­dot­tees­saan maa­nan­tai­na.

Pal­ve­luk­seen ha­ke­neet nai­set kut­su­taan alu­e­toi­mis­to­jen jär­jes­tä­miin eril­li­siin va­lin­ta­ti­lai­suuk­siin, jot­ka jär­jes­te­tään huh­ti­kuus­sa. Ti­lai­suuk­sis­sa muun mu­as­sa haas­ta­tel­laan ha­ki­jat ja hei­dän ter­vey­den­ti­lan­sa tar­kis­te­taan.

Laki nais­ten va­paa­eh­toi­ses­ta ase­pal­ve­luk­ses­ta muut­tui vii­me vuon­na niin, et­tä ha­ku­ai­ka päät­tyi nyt noin kuu­si viik­koa ai­em­min kuin edel­li­si­nä vuo­si­na.

Ai­ka­tau­lun muu­tok­sel­la on tar­koi­tus tu­le­vai­suu­des­sa saa­da nais­ten va­lin­ta­ti­lai­suu­det ja ter­veys­tar­kas­tuk­set sa­maan ryt­miin kut­sun­to­jen kans­sa.

Maa­voi­mien mu­kaan nais­ten va­paa­eh­toi­seen ase­pal­ve­luk­seen ha­ke­nei­den mää­rä on va­kiin­tu­nut yli tu­han­teen ha­ki­jaan vuo­sit­tain. Vii­me ke­vää­nä ha­ki­joi­ta oli lä­hes 1  600.