Ju­lia Ko­vacs (s.1993) on per­for­mans­si­tai­tei­li­ja, joka on syn­ty­nyt Ro­ma­ni­an Tran­syl­va­ni­as­sa osa­na alu­een un­ka­ri­lais­ta vä­hem­mis­töä ja vuon­na 2005 muut­ta­nut per­heen­sä kans­sa Por­tu­ga­liin. Yli­o­pis­to-opin­to­jen­sa jäl­keen vuon­na 2018 Ko­vacs tuli vaih­to-op­pi­laa­na Suo­meen, mut­ta ta­vat­tu­aan tu­le­van avi­o­mie­hen­sä hän muut­ti opin­to­jen­sa jäl­keen Suo­meen py­sy­väs­ti.

– Tai­tee­ni si­säl­tää pal­jon ko­kei­lua, yh­tey­den et­si­mis­tä ja näi­den ko­ke­mus­ten ja­ka­mis­ta. Tai­tee­ni on kuin vesi, joka hei­jas­taa sii­hen pei­lau­tu­van ih­mi­sen ku­van ja vä­lit­tää tie­toa meil­le lä­pi­nä­ky­väs­sä muo­dos­sa, ve­den kris­tal­li­suu­den ja vä­rei­lyn kaut­ta.

Poriin tuleva taiteilija vesielementissä.

Poriin tuleva taiteilija vesielementissä.

Aqu­a­pat­hy II on per­for­mans­si­tai­tei­li­ja Ju­lia Kovác­sin tai­de­näyt­te­ly, joka avau­tuu Po­rin van­hal­le lin­ja-au­to­a­se­mal­le 12. tou­ko­kuu­ta klo 18.30. Näyt­te­lyn ava­jais­ten yh­tey­des­sä Ju­lia esit­tää per­for­mans­sin "Story keeps on fol­ding". Näyt­te­ly on avoin­na 15.–30.5., klo 12–18, maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin. Näi­den päi­vien ai­ka­na tai­tei­li­ja on ta­vat­ta­vis­sa näyt­te­ly­ti­las­sa, jos­sa hän esit­tää Aqu­a­pat­hy- ja Aqu­a­pat­hy The­ra­py -per­for­mans­se­ja yh­des­sä vie­rai­li­joi­den ja vie­rai­le­vien ryh­mien kans­sa.